Склад і структура оборотного капіталу

Поняття оборотних коштів і капіталу

Оборотні кошти включають в себе грошові кошти компанії, які потрібні для утворення оборотних виробничих фондів і фондів обігу.

Склад оборотних виробничих фондів включає в себе предмети праці, повністю споживані за кожен виробничий цикл. Вони здатні змінювати свою натуральну форму і цілком переносити вартість на готові вироби.

Оборотні виробничі фонди включають:

 • сировину,
 • допоміжні і основні матеріали,
 • паливо,
 • комплектуючі,
 • інші предмети праці.

Фонди обігу включають в себе кошти, за допомогою яких відбувається процес реалізації товару. Сюди включена готова продукція на складах, товар відвантажений замовникам, але ще не оплачений, грошові кошти.

У процесі вивчення складу і структури оборотних коштів їх необхідно групувати за кількома ознаками: відповідно до сфери обігу, елементами, охопленням нормуванням.

У відповідності зі сферами обороту оборотні кошти можна поділити на оборотні виробничі фонди і фонди обігу. Оборотні кошти весь час рухаються, переходячи зі сфери виробництва в сферу обігу. При цьому відбувається зміна тільки їх форми.

Кругообіг коштів починається на момент оплати компанією матеріальних ресурсів, які необхідні виробництва. Закінчення кругообігу характеризується поверненням даних витрат у вигляді виручки від продажу продукції.

Згодом грошові кошти знову вступають в кругообіг і використовуються компанією для того щоб здобувати матеріальні ресурси і запускати їх в виробничий процес. Час, протягом якого оборотні кошти проходять виробниче звернення, здійснюючи повний кругообіг, називається період обороту оборотних коштів. За допомогою цього показника характеризується середня швидкість руху оборотних коштів підприємства.

Склад оборотного капіталу

Оборотний капітал підприємства включає сукупність грошових і матеріальних засобів, які включені в засоби виробництва і одноразово бере участь в процесі виробництва.

Даний вид капіталу також повністю переносить свою вартість на готові вироби. Галузева структура оборотного капіталу визначається його розміщенням між компаніями різних галузей.

Наприклад, сфера виробництва визначає оборотний капітал через ступінь концентрації, характер і тривалість виробничого процесу, матеріаломісткість, рівень технічного оснащення і ін.

Підприємства сфери обігу включають вищу частку запасів товарно-матеріальних цінностей. Розміщення оборотного капіталу в процесах відтворення веде до поділу оборотного капіталу на виробничий оборотний капітал і капітал фондів обігу.

Виробничі оборотні фонди застосовуються в процесах виробництва, а фонди обігу в процесі звернення, тобто продажу готових виробів або придбання товарно-матеріальних цінностей.

Оптимальне співвідношення між цими фондами залежить від більшої частки оборотних фондів, яка бере участь у створенні вартості. Так, величина фондів звернення повинна бути достатньою і не більше того, щоб забезпечити ритмічний процес звернення.

Оборотні виробничі фонди включають в себе виробничий запас, в тому числі сировина, матеріали, паливо, запасні частини, тару, а також незавершене виробництво, витрати майбутніх періодів.

Фонди звернення складаються з готової продукції, відвантажених товарів, грошових коштів, коштів інших розрахунків, дебіторської заборгованості.

Відповідно до принципів оптимізації розміру запасу оборотні кошти можна поділити на нормовані і ненормовані. Нормовані кошти мають можливість розраховувати економічно обґрунтовану потребу в певних видах оборотних фондів. Ненормовані оборотні фонди являють собою елементи фондів обігу. Управління даної групи здійснюється для запобігання необгрунтованого збільшення фондів обігу, визначаючи важливий фактор оборотності оборотних фондів в сфері обігу.

Ненормованими зазвичай є фонди обігу, до яких можна віднести дебіторську заборгованість, кошти на розрахункових рахунках, кошти в касі підприємства.

Структура оборотного капіталу

Необхідно розділити джерела формування оборотних фондів (засобів) на кілька груп. Серед власних джерел можна виділити власний капітал, кошти, які прирівняні до власних коштів, а також позикові кошти.

Позикові кошти включають кредити банків, товарні кредити, залучені кошти, кредиторську заборгованість компанії.

В ході розвитку виробничої діяльності підприємства власний оборотний капітал відіграє визначальну роль, забезпечуючи фінансову стабільність і оперативну самостійність і стійкість будь-якого підприємства. За допомогою власних оборотних коштів підприємство здійснює їх продаж, передачу іншим господарюючим суб’єктам, здачу в оренду, продаж громадянам.

Позиковий капітал, який залучається у вигляді банківських кредитів та інших форм, здатний задовольнити потреби організацій або фірм в оборотних фондах. В цьому випадку головним критерієм умов кредитування банками є надійність фінансового стану компанії, включаючи оцінку його фінансової стійкості.

Структура оборотного капіталу в компаніях з різних галузей промисловості непостійна і може змінюватися в динаміці під впливом деяких факторів:

 • особливості організації процесів виробництва,
 • особливості збуту і постачання,
 • місцезнаходження покупців і постачальників,
 • структура витрат на виробництво,
 • специфіка компанії,
 • рівень кооперування і комбінування, концентрації і спеціалізації,
 • якість готових виробів,
 • прискорений характер науково-технічного прогресу.
Посилання на основну публікацію