Система світового господарства

Світове господарство включає в себе сукупність національних господарств, які взаємопов’язані один з одним за допомогою системи міжнародного поділу праці та відносинами в сфері міжнародної економіки.

Світове господарство як система

Світове господарство є цілісною системою, яка включає в себе різні підсистеми (частини), що володіють одночасно і певною спільністю та відзнаками. У процесі свого розвитку підсистеми націлені на загальні цілі глобальної системи, і в той же час, вирішують властиві їм завдання.

Для того, що б виділити підсистеми світового господарства застосовується кілька критеріїв:

  • рівень розвитку економіки,
  • соціальна структура економіки,
  • рівень і характер зв’язків з іншими державами,
  • тип економічного зростання.

Особливості світового господарства як системи

Світове господарство як система ставить перед собою мету – максимальне задоволення потреб кожної людини і суспільства в цілому. Кожна підсистема перетворює цю мету відповідно до різних соціально-економічними умовами.

Світове господарство розвивається в певному порядку, який підтримується за допомогою певних норм, які забезпечуються державою або міжнародними організаціями.

Норми можуть уточнюватися або переглядатися в залежності від потреб міжнародних сил виробництва, їх окремих елементів (підсистем). Світова економіка (світове господарство) являє собою історично сформовану політико-економічну систему.

Для кожного історичного етапу характерні відповідні масштаби і виробничий рівень, інтернаціоналізація господарського життя, включаючи соціально-економічну структуру.

Система світового господарства складається на початок 20 століття, коли вона пройшла такі передумови:

  • Закінчення територіального розділу світових територій,
  • Формування міжнародних монополій,
  • Усуспільнення виробництва набуває світового характеру і ін.

Умовами формування системи світового господарства став світовий ринок, інтенсивне формування якого відбувалося з середини 19 століття за умови переважання машинного виробництва в західних державах.

Система світового господарства сучасності

В останньому десятилітті 20 століття настає новий етап розвитку системи світового господарства з зростаючим значенням ступеня освоєння географічного простору, формуванням міжнародних (часто планетарних) продуктивних сил, посилення економічної взаємодії і взаємозалежності.

В результаті розвитку міжнародних економічних відносин все більший вияв знаходить розширення обміну товарами і послугами між державами.

Всі сучасні продуктивні сили концентруються, головним чином, в десяти провідних західних країнах. На їх частку припадає 4/5 обсягу промислового виробництва і 2/3 обсягу міжнародної торгівлі держав з ринковою економікою.

Критерії визначення підсистем світового господарства
Найпоширенішим критерієм визначення підсистем світового господарства можна вважати рівень економічного розвитку, що представляє собою обсяг ВВП на душу населення.

Рівень економічного розвитку також можна характеризувати витратою сировини та енергії на одиницю продукції.

Відповідно до рівня національного доходу виділяють:

  • Високорозвинені країни (США, країни Західної Європи),
  • Середньорозвинених держави (Східна Європа, Бразилія та ін.);
  • Найменш розвинені країни (країни Африки).

Ще одним важливим критерієм визначення підсистем у світовому господарстві вважаються кількісні і якісні зміни в процесі виробництва продукції (інтенсивний і екстенсивний зростання).

Посилання на основну публікацію