Ринкова економіка: структура та функції

Економіка будь-якої держави являє собою систему складних взаємопов’язаних процесів, інститутів і управлінських рішень, що характеризуються певними ознаками і особливостями, які визначають модель економічної системи.

Ринкова економіка – визначення терміна

Ринкової називають економічну модель, засновану на свободі підприємницької діяльності, право приватної власності, ринковому побудові цін шляхом знаходження перетину кривих попиту і пропозиції, тобто метою функціонування суб’єктів ринкової економіки є отримання вигоди, при цьому ризики діяльності суб’єкт несе і покриває самостійно.

Ринок пропонує безліч варіантів продукції, робіт і послуг для споживача, який є вільним у своєму виборі. Для виробника модель ринкової економіки пропонує умови конкуренції з іншими виробниками аналогічної продукції. Витрати виробництва лягають на самого виробника, а й ціну виробник формує на підставі свого судження. Отримані кошти (дохід) виробник також розподіляє самостійно. У ринковій моделі економіки роль держави як регулятора дуже обмежена.

Так як вибір товарів, робіт або послуг широкий для споживача, між виробниками виникають відносини конкуренції – основоположні при ринкової моделі економіки. Також базою буде право власності, яке гарантуватиме свободу від втручання сторонніх осіб.

Ринкова економіка – основні риси і ознаки

Основоположними характеристиками моделі даного типу економіки є:

 • Право приватної власності як гарантія невтручання держави та інших осіб.
 • Право на здійснення підприємницької діяльності – воно є у кожного суб’єкта, і він може самостійно вибрати і займатися будь-яким видом діяльності, при цьому його витрати відносяться йому на витрати і суб’єкт самостійно розподіляє отриманий дохід.
 • Вибір споживача, його попит буде вирішальним фактором для виробництва товару або надання послуги.
 • Ціна формується за рахунок знаходження точок перетину кривих попиту і пропозиції на ринку. Регулювання цін на продукцію з боку держави не передбачається, при ринковій економіці ринок регулює себе самостійно.
 • При вільному виборі покупця – що йому купувати, а також при свободі вибору виду діяльності виробником, виникають відносини конкуренції, що є відмінною рисою ринкової моделі економіки.
 • Держава не встановлює ціни на продукцію, послуги, і не є головним регулятором при ринковій економіці.

Ринкова економіка – показники розвитку

 • Зростання валового внутрішнього продукту в межах 2-3%.
 • Низький рівень інфляції та інфляційних очікувань.
 • Дефіцит держбюждету в межах 9%.
 • Низький рівень безробіття (до 6%).
 • Позитивне сальдо платіжного балансу.

Особливості побудови ринкової економіки в Україні

Економіка України раніше існувала в рамках адміністративної моделі, яка характеризується централізацією всіх процесів, наявністю потужного регулятора у вигляді державних органів, встановленням цін на певному рівні регулятором, системою планування. З моменту розпаду СРСР, Україна прийнятий курс на побудову економічної моделі ринкового типу для виведення економіки зі стану спаду.

Кардинальна зміна економічної моделі розвитку не могло не відбитися на таких сферах, як політика, державне регулювання, соціальна сфера.

Крім затяжного спаду в економіці, передумовами переходу до ринкової системи стали:

 • наявність жорсткого державного регулювання економіки призвело до утворення великої частки тіньового сектора економіки;
 • мала економічна активність суб’єктів економіки в зв’язку з тотальним регулюванням всіх сфер діяльності;
 • формування невірної структури галузей економіки, неорієнтованих на побутове обслуговування, а на обслуговування і виробництво в сфері військової промисловості;
 • відсутність умов вільної конкуренції, монополістичні явища в багатьох галузях привели до неконкурентоспроможності вироблених товарів;
 • сукупність цих факторів призвела до кризи економічної системи, який, в свою чергу, торкнувся політичної, соціальну систему.

Заходами щодо переходу до ринкової економічної моделі стали:

 • Приватизація майна, раніше монопольно належить державі.
 • Виникнення самого стабільного шару населення – середнього класу.
 • Формування зв’язків із зовнішнім світом на рівні політики і економіки.
 • Створення організацій спільної форми власності – між державним і приватним сектором, із залученням зовнішньоекономічних інвестицій.
 • Формування стійких міжнародних зв’язків.

Ринкова економіка – способи переходу

Для остаточного формування ринкової моделі, слід визначитися зі стратегією переходу до неї:

 • Поступове, послідовне проведення реформ і змін, при якому відбувається заміна інститутів. Характеризується поступовим ослабленням регулювання ціноутворення, економіки, соціальної сфери державою.
 • Шокова терапія – коли зміни не відбуваються поетапно, а економіка відпущена «у вільне плавання», з мінімальним держрегулюванням. Ринок, як самий економічно ефективний інструмент, сам відрегулює. Витрати держави різко знижуються, а ціноутворення відбувається ринковим методом.
Посилання на основну публікацію