Ресурси промисловості

Класифікація ресурсів промисловості

Джерелами будь-якого промислового виробництва є ресурси. Залучені в процес виготовлення продукції вони виступають в ролі факторів виробництва.

Виділяють наступні види ресурсів промисловості або факторів виробництва:

 • працю – це діяльність людини, яка здійснюється за допомогою застосування його розумових і фізичних здібностей для створення матеріальних благ;
 • земля – ​​це комплекс природних ресурсів, що включає корисні копалини, водні та ін. види багатств;
 • капітал – це сукупність благ, які були створені раніше минулим працею;
 • підприємницька здатність – це самостійна діяльність людини, яка проявляється в його здатності до ведення бізнесу з урахуванням можливого ризику і роботи в умовах невизначеності.

Потенційними ресурсами є ті, які не залучені до процесу виробництва продукції. Вони вважаються прихованими, але можливими для застосування.

Економічні ресурси – це всі можливі види природних ресурсів і людських здібностей і вмінь.

Природною базою для організації виробництв є природні ресурси. До них відносяться земля, надра, вода, повітря, ліси. Частина цих ресурсів не поновлювані, а інша піддається відновленню за рахунок застосування ефективних заходів.

Трудові ресурси – це економічно активна частина населення, яка володіє розумовими і фізичними здібностями і навичками для здійснення трудової діяльності. Особлива увага приділяється професійній підготовці, здоров’я і рівнем освіти при пошуку і доборі кадрів.

Матеріальні ресурси – це частина виробничого потенціалу, комплекс засобів, які використовуються у виробництві продукції. До цього виду ресурсів відносять будівлі, споруди, обладнання, запаси сировини і матеріалів, а також мости, телекомунікації та ін. Матеріальні ресурси включають в себе знаряддя і предмети праці і називаються капіталом.

Під фінансовими ресурсами розуміються грошові доходи, нагромадження і надходження, які перебувають у власності або розпорядженні підприємств або органів державної влади. Вони використовуються для розширення відтворювального процесу, соціальні потреби, матеріальне стимулювання персоналу, задоволення інших суспільних потреб.

Особливу роль відіграють інформаційні ресурси. Це наукова, статистична, технологічна, проектно-конструкторська, управлінська інформація, яка необхідна для ведення ефективної діяльності компанії.

Фактори виробництва або ресурси промисловості володіють однією загальною властивістю: вони обмежені. Особливості ринку ресурсів визначаються їх вартістю, яка залежить від кон’юнктурних умов: взаємодії попиту і пропозиції.

Сировина як основний промисловий ресурс

Природні або природні ресурси, які залучені в процес матеріального виробництва, формують його сировинну і енергетичну базу. Відповідно, основними ресурсами для промисловості вважаються сировина, паливо і енергія.

Сировина – це природні та штучні матеріали, що використовуються для виробництва продукції. Це один з ключових елементів виробничого процесу. Його раціональне використання впливає на економічну та екологічну ефективність діяльності підприємства.

Сировина можна розділити на різновиди за певними критеріями:

 • агрегатний стан: тверде (руда, вугілля та ін.), рідке (нафта, вода і розчини) і газоподібне (природний газ, повітря та ін.);
 • походження: природне (вугілля, руда, нафта, шерсть, льон), штучне (пластмаси, чавун та ін.), вторинне (відходи і побічна продукція);
 • цінність: основна (текстиль, метали, деревина) і допоміжна (барвники для тканин, спеції для продуктів і ін.).

Особливе значення має мінеральну сировину для промисловості. Вони забезпечують потреби в самих різних галузях економіки: сільському господарстві, металургії, будівництві, хімічній промисловості і т.д.

До них відносяться: сірка; залізна і марганцева руди; буре та кам’яне вугілля; торф; графіт; кам’яна і калійна сіль і ін.

Паливо – це група ресурсів, які використовуються для отримання теплової, механічної і електричної енергії. До паливних ресурсів відносяться горючі речовини з головним елементом – вуглецем. Це нафта та продукти з неї, газ, торф, вугілля, деревина, а також ракетне і ядерне паливо.

Виділяють наступні види паливних ресурсів:

 • за походженням: природні (нафта, газ, вугілля) і штучні (деревне вугілля, кокс, бензин);
 • по відновленню в природі: поновлювані (торф, деревина) і невідновлювані (нафта, вугілля, газ);
 • за питомою теплотворення: висококалорійні, среднекалорійние і низькокалорійні;
 • за характером використання: енергетичні (теплова енергія), технологічні (використання і різних печах) і комплексні.

Енергія в природі не виникає і не зникає, вона переходить з однієї форми в іншу. Вона є кількісною мірою руху і взаємодії всіх видів матерії. Виділяють електричну, теплову, світлову, ядерну, хімічну та інші види енергії.

Роль ресурсів у розвитку промисловості

В залежності від того де і як розміщені природні ресурси, вони здатні прискорювати або уповільнювати розвиток виробничих сил держави. Якщо ресурси доступні і їх легко освоїти, то це призводить до швидкого зростання виробництва матеріальних благ. Зворотна ситуація знижує ефективність виробничого процесу і уповільнює розвиток економіки. Без ресурсів процес виготовлення продукції просто неможливий.

У розвинених країнах споживання ресурсів перевищує їх наявність. Тому відсутні ресурси імпортують зазвичай з розвиваючих країн. Провідні країни світу є основними переробниками світових природних ресурсів. Це Північна Америка, Західна Європа, Східна і Південно-Східна Азія. Нерівномірність розміщення ресурсів породжує розвиток міжнародного поділу праці. Розвинені країни – це головні споживачі природних ресурсів і експортери видобувного обладнання для розвиваючих країн, де зосереджені основні родовища мінерально-сировинних ресурсів.

Важливим показником для розвитку промисловості є ресурсообеспеченность. Це відношення між величиною розвіданих запасів ресурсів і масштабами їх використання

Кількість розвіданих запасів можуть збільшуватися в ході здійснення геологічних розробок, а обсяги видобутку змінюватися щороку, тому величина ресурсозабезпеченості має тільки приблизне значення. Не всі держави мають одним і тим же запасом природних ресурсів. Отже, цей показник може відрізнятися для тієї чи іншої країни

Посилання на основну публікацію