Ресурси економічної теорії

Зміст поняття «ресурси»

Сьогодні ми досить часто зустрічаємо термін «ресурси». Найбільш детально люди знайомляться зі значенням цього терміна при вивченні географії. Там ми маємо справу з природними ресурсами (фізична географія) і трудовими ресурсами (економічна географія).

У той же час можна зустріти такі вирази, як «ресурс двигуна», «життєві ресурси» і т.п. Що ж таке «ресурс», і що воно означає?

Існує два значення даного терміну. У першому випадку можна так його визначити:

Ресурсом називається матеріальний об’єкт або явище, які людина може використовувати в своїх цілях.

В іншому значенні цей термін є в певному сенсі синонімом терміна «запас міцності».

Ресурс – це сукупність якостей об’єкта, які дозволяють йому функціонувати певний час.

Економічні ресурси в сучасній науці

Економічна наука також вивчає ресурси. Адже вони є основою економічного розвитку. Але економічні ресурси мають свою специфіку.

Економічними ресурсами називаються всі види ресурсів, які використовуються або можуть використовуватися для виробництва товарів і послуг.

До них відносяться:

  • природні ресурси;
  • трудові ресурси;
  • капітал;
  • підприємницький талант і знання.

Усі матеріали в процесі виробництва взаимопереплетаются. Вони можуть бути мобільними і взаємозамінними (альтернативними). Кожен підприємець використовує ці якості для їх оптимального поєднання і раціонального використання.

Економічні ресурси є основою для виробництва різних економічних благ. Головні проблеми економічних ресурсів полягають в їх обмеженості і нерівномірному розподілі. І проблема використання обмежених ресурсів для максимально повного задоволення необмежених можливостей є постійним об’єктом вивчення економіки, як науки.

Сьогодні, в умовах ринкової економіки, змінилися взаємовідносини в суспільстві. В даний час основу економічного розвитку визначає не тільки володіння традиційними матеріальними ресурсами. Важливу роль відіграє володіння інформацією і методами її обробки. Інформація стає не тільки ресурсом, але і рушійним фактором розвитку виробництва і суспільства. Крім того, зміни в багатьох видах економічних ресурсів визначає поведінку на ринках фірм і країн.

Види економічних ресурсів

Категорія економічних ресурсів умовно ділиться сьогодні вченими на наступні складові: природні і трудові ресурси, капітал, підприємницькі здібності і знання. Кожна з цих складових ділиться на свої структурні компоненти. Деякі види ресурсів можуть відноситися відразу до декількох категорій.

До складу природних ресурсів входять:

корисні копалини (мінеральні ресурси);

  • агрокліматичні ресурси;
  • грунтові ресурси;
  • водні ресурси;
  • біологічні ресурси (в тому числі і лісові);
  • рекреаційні ресурси. Всю цю категорію іноді скорочено називають просто – земля.

До трудових ресурсів відносяться люди, здатні виробляти товари або надавати послуги. Деякі економісти сюди ж відносять і інтелектуальний потенціал, тобто знання. Підприємницькі здібності (підприємництво) тривалий час розглядалися як складова трудових ресурсів. У нинішній класифікації – це окрема категорія економічних ресурсів. Вона має на увазі здібності людини організувати виробництво товарів і послуг.

Капітальні ресурси умовно ділять на два види. В одному капітал представлений у формі грошей і цінних паперів. Він так і називається – грошовий капітал. Другий вид представлений засобами виробництва. Він носить назву реального капіталу і являє собою засоби виробництва.

Посилання на основну публікацію