Приватні методи економічної теорії

Сутність економічної теорії

Економічна теорія є суспільною наукою, при цьому поряд з іншими суспільними науками вона займається дослідженням зв’язків і відносин людей, включаючи поведінку людини в суспільстві.

Економічна наука розглядає не суспільство в цілому, а тільки область його економічного життя.

Предмет економічної теорії – ефективне розміщення і використання обмежених ресурсів виробництва з метою задоволення безмежних потреб людини і суспільства.

Основні розділи сучасної економічної теорії:

 • мікроекономіка,
 • макроекономіка,
 • світова економіка.

Загально і приватні методи

При дослідженнях в економічній теорії застосуються наступні методи:

 • Загально, використовувані при дослідженні практично у всіх науках (математика, фізика, хімія, біологія, психологія, соціологія, економічна теорія та ін.);
 • Приватні методи.

У число загальнонаукових методів включені діалектичні методи, які розглядають кожне явище в своєму розвитку і в безперервному русі. Якщо ж економісти бачать основу змін суспільних явищ в матеріальному виробництві, то використовується матеріалістичний метод. При об’єднанні з діалектичними методами, утворюється метод діалектичного матеріалізму, широко застосовуваний вченими марксистського спрямування.

Приватні методи вивчення економічної теорії

Приватні методи являють собою методи, використовувані даної конкретної наукою (тобто економічною теорією), але іноді вони можуть використовуватися і в інших гуманітарних науках.

До приватним можна віднести наступні методи:

 • абстракція,
 • Дедукція і індукція,
 • Допущення «при інших рівних умовах»,
 • Аналіз і синтез,
 • Метод єдності логічного та історичного,
 • Критичний метод,
 • Макро-, медіум- і мікрорівень економічного аналізу,
 • Математичний і статистичний аналіз,
 • Метод графічного зображення ін.

Розглянемо докладно найпоширеніші приватні методи:

Метод аналізу передбачає поділ розглянутих об’єктів або явищ на окремі частини з визначенням властивостей окремого елемента. За допомогою методу синтезу можна отримати в цілому повну картину явища.

Метод індукції передбачає вивчення окремих фактів і принципів шляхом формування загальних теоретичних концепцій на підставі отримання результатів (від часткового до загального). При використанні методу дедукції відбувається дослідження від загальних принципів (закономірностей), при цьому положення теорії розподілені як окремі явища.
Метод системного підходу визначає окремий процес (явище) в якості системи, яка складається з відповідного числа пов’язаних між собою елементів, що взаємодіють і впливають на ефективність в цілому всієї системи.

Метод математичного моделювання включає в себе побудову графічної (формалізованої) моделі, що характеризує в спрощеному вигляді окремі економічні процеси (явища).

Метод наукової абстракції дає можливість виключити з дослідження окремі несуттєві взаємини суб’єктів економіки і загострити увагу на вивченні декількох суб’єктів.

В економічній теорії розглядаються 2 типу суджень:

Позитивні твердження, які носять описовий характер і визначають світ як такий.
Нормативні судження носять рекомендаційний характер, кажучи про те, яким світ повинен бути.

Основною проблемою економічної теорії і практики є розв’язання суперечностей між бажанням людини задовольняти безмежні потреби та обмеженістю (рідкістю) ресурсів, які є в наявності.

Посилання на основну публікацію