Практичне використання показника грошового потоку

Вивчення руху грошових потоків, визначення їх прибуття або вибуття в організацію проводиться для планування бізнесу. Це аналіз фінансової стабільності та рентабельності компанії.

Аналіз звітності

Вихідним моментом прогнозування є розрахунок ГП від поточної діяльності. Це ступінь самофінансування, майбутній потенціал і рентабельність. З точки зору фінансів, благополуччя компанії залежить від фінансових вливань, що покривають зобов’язання. Брак запасу коштів характеризує труднощі, а надлишок є передвісником майбутніх збитків.

Стан компанії має характеризуватися в балансі. Необхідно створити сприятливі умови для продуктивної роботи фірми і накопичити необхідний капітал. Деталізація бюджету повинна складатися помірно і включати дані, що використовуються в управлінських рішеннях.

Проводити аналіз зручно на підставі звіту про рух грошових коштів (ОДДС). Згідно з міжнародними стандартами МСФЗ, цей документ формується за сферами діяльності-поточної, інвестиційної та фінансової. Складові частини-приплив і відтік коштів по кожному виду діяльності. Чистий потік ДС (NCF) і чистий прибуток (NP) ніколи не рівні. Цей звіт актуальний при нестачі грошових коштів.

Види діяльності:

  • Поточна – реалізація, купівля товарів, послуг, виплата відсотків по кредиту, заробітної плати, перерахування податків і зборів в казну держави, а також інші операції.
  • Інвестиційна – купівля, реалізація основних засобів, акцій, облігацій, видача кредитів.
  • Фінансова – отримання від власників, повернення коштів, операції з придбаних акцій.
    Для складання ОДДС необхідні дані форми № 1 балансу і звіту про прибутки. Для встановлення руху ДС створюють форму № 2, Використовуючи коригування прямого і непрямого методу. Доходи визнаються в розмірі фактично отриманих грошей, а витрати — за фактичними виплатами. При прямому методі формується кожна стаття звіту, визначається прихід і витрата коштів за фактом. Другий спосіб не передбачає трансформацію.

Перед складанням ОДДС з’ясовують головну статтю-джерело формування потоку і його витрачання. Це можна робити за допомогою таблиці Excel. Джерелом наявних фінансів є збільшення статті, віднесеної до зобов’язань або власного капіталу. Як приклад можна привести кредит банку.

Зменшення рахунків є джерелом формування ГП, наприклад, при продажу активів або скороченні запасів.

Система управління і вплив факторів

Необхідно нормалізувати, оптимізувати процеси, визначити склад бюджетних коштів, учасників, їх обов’язки та зобов’язання, графік проходження платежів. Вибудовування системи управління ГП засноване на декількох принципах: прозорості та правдивості, контролю, платоспроможності, ліквідності.

У багатьох країнах популярна гра інвестування, розроблена Р. Кійосакі, поряд з книгою «Квадрант грошового потоку», в якій в доступній формі узагальнюються головні ідеї підходу до капіталовкладень.

Представлені заходи, прийняті на перспективу бізнес-розвитку фірми, допоможуть знизити трудові витрати топ-менеджерів на контроль фінансового витрачання. Коли суми витрат затверджені в компанії, а узгодження платежів формалізовано, контроль за потоками коштів покладається на окрему особу — фінансового менеджера. Директор підписує тільки обмежене число платежів (в основному великих або непостійних). Наприклад, при затвердженні бюджету можна один раз затвердити розмір орендної плати за Офіс, довіривши контроль щомісячної оплати менеджеру.

Фактори, що впливають на ГП, поділяються на внутрішні і зовнішні. До зовнішніх відносяться: товарний і фінансовий ринок, податкові платежі, кредитування, розрахунки, доступність зовнішніх коштів.

Життєвий цикл підприємства

Серед внутрішніх факторів виділяють життєвий цикл підприємства, сезонність виробництва, реалізацію продукції, амортизацію, професійні можливості колективу. При побудові системи управління ГП повинні дотримуватися головні принципи: інформативність, достовірність, максимальна чесність, плановість, контроль, платоспроможність, ефективність бізнесу.

Ядром управління є оперативна і достовірна інформація, створювана на базі двох видів обліку. Це рух коштів на рахунках і в касі, заборгованість, бюджети податкових платежів, графіки видачі та оплати боргових зобов’язань, відсотків, бюджети майбутніх закупівель.

Дані надходять з різних джерел, їх збір налагоджений між собою. Кожна фірма індивідуально встановлює формат надання, період збору інформації, схему документообігу.

Головна роль відводиться забезпеченню балансу ГП за видами, обсягами, проміжками часу та іншими характеристиками. Для успішного вирішення цього завдання впроваджують систему планування, обліку, аналізу та контролю. Потоки можуть бути присутніми в рівних частинах або перевищувати, зменшувати загальну питому вагу. Планування діяльності та руху ГП дозволяє налагодити результативність управління цими засобами.

Посилання на основну публікацію