Об’єкт, предмет і мета комплексного економічного аналізу

Поняття комплексного економічного аналізу

Аналіз є двояким процесом, за допомогою якого досліджуваний об’єкт ділять на частини, в процесі аналізу кожну з частин досліджують більш глибоко і детально, далі роблять відповідні висновки щодо розвитку даних об’єктів.

Економічний аналіз являє собою науковий спосіб пізнання суті економічних явищ і процесів, який заснований на поділі їх на складові елементи і подальше дослідження їх у всьому різноманітті зв’язки і залежності.

Комплексний економічний аналіз господарської діяльності включає в себе характеристику основних показників, яку отримують в процесі комплексних досліджень.

При комплексному дослідженні одночасно й узгоджено вивчається сукупність показників, які відображають всі (більшу частину) сторони господарських процесів. У процесі даного аналізу проводять узагальнюючі висновки про результати діяльності виробничих об’єктів, на підставі виявлених якісних і кількісних відмінностей з базою порівняння (план, норматив).

Об’єкт і предмет комплексного аналізу

Комплексного аналізу можуть піддаватися наступні об’єкти:

 • Організація і підприємства в цілому,
 • Структурні підрозділи підприємств (відділи),
 • Технічні та виробничі процеси,
 • Управлінські методи,
 • Робочі місця або зони,
 • Використання робочого часу персоналом та ін.

Предметом комплексного аналізу господарської діяльності може бути:

 • Господарська діяльність, що здійснюється підприємством,
 • Причинно-наслідковий зв’язок або залежність економічних явищ (процесів), за допомогою яких формуються результати діяльності суб’єктів господарської діяльності.

Мета і завдання комплексного аналізу господарської діяльності

Існує кілька цілей комплексного економічного аналізу, основними з яких є:

 • Прояв ефективності використання всіх видів ресурсів,
 • Перевірка виконаних завдань, обґрунтування ефективності та реальності,
 • Визначити прогресивність використання норм (нормативу),
 • Виявити відхилення і збільшити якість роботи.

Відповідно до цілями існує кілька завдань, які вирішує аналіз:

 • Вивчення характеру дії економічних законів;
 • Контроль виконання планів;
 • Дослідження впливу зовнішніх і внутрішніх факторів;
 • Знайти резерви підвищення ефективності виробництва;
 • Оцінити результат діяльності і ступінь ризику;
 • Розробка проектів управлінських рішень.

Принципи комплексного аналізу

При проведенні комплексного аналізу господарської діяльності, кожен виконавець і керівник повинен приймати до відома і використовувати відповідні принципи і правила, які були вироблені наукою і підтверджено практикою.

Серед таких принципів можна назвати:

 • Науковість аналізу (тобто він повинен нести наукову основу);
 • Комплексність аналізу;
 • Забезпечення системного підходу, який означає, що кожен досліджуваний об’єкт необхідно розглядати як складну динамічну систему, яка складається з декількох елементів, відповідним чином взаємопов’язаних між собою і з зовнішнім середовищем;
 • Об’єктивність аналізу, що означає, що він повинен бути об’єктивний, конкретний, точний. Комплексний аналіз повинен грунтуватися на достовірній, перевіреній інформації, яка реально відображає об’єктивну дійсність,
 • Дієвість аналізу, тобто він повинен активно впливати на хід виробничого процесу і його результати, при цьому недоліки і прорахунки повинні бути своєчасно виявлені, а керівництво компанії поінформовано.
Посилання на основну публікацію