Неформалізовані методи економічного аналізу

Формалізовані і неформалізовані методи в економічному аналізі

Методи і прийоми економічного аналізу можна класифікувати по-різному. Основу будь-якої класифікації становить конкретний ознака. На думку В.В. Ковальова і О.Н. Волкової найбільш інформативним розподілом методів і прийомів є їх розбивка за ступенем формалізованості, іншими словами, за ступенем опису даним методом деяких формалізованих процедур. Таким чином, вся сукупність аналітичних методів ділиться на формалізовані і неформалізовані.

Основою неформалізованих методів є опис аналітичних процедур на рівні логіки, а не заданих аналітичних залежностях. При використанні таких методів є в наявності певний суб’єктивізм, так як велику роль відіграють досвід, інтуїція і знання дослідника.

Неформалізованими методами є:

 • Метод порівнянь;
 • Розробка системи показників;
 • Метод побудови аналітичних таблиць;
 • деталізація;
 • Методи експертних оцінок;
 • Метод прогнозування;
 • Метод ситуаційного аналізу.

Формалізовані, тобто математичні методи включають:

 • Традиційні способи економічного аналізу;
 • Класичні методи статистики;
 • Статистичні методи дослідження взаємозв’язків;
 • Метод фінансових обчислень;
 • Різні способи теорії прийняття рішень.

До першої групи Ковальов і Волкова відносять традиційні способи аналізу економічних процесів: балансовий метод, детермінований факторний аналіз, прогнозування, засноване на пропорційних залежностях.

До класичних статистичних методів відносяться: метод середніх, метод угруповань, методи обробки даних і індексний метод.

Статистичні методи – це регресійний і кореляційний аналіз, кластерний і дисперсійний аналіз.

До методів теорії прийняття рішень відносяться: побудова дерева рішень, аналіз чутливості та лінійне програмування.

Остільки кожне з цих методів має свої особливості, то їх застосування здійснюється різними способами.

Способами економічного аналізу є: спосіб порівняння, графічний спосіб, балансовий, відносних і середніх величин, спосіб аналітичних угруповань.

Щоб вивчити вплив факторів на результати економічної діяльності та підрахувати резерви використовується детермінований факторний аналіз, стохастичний аналіз факторів і спосіб оптимізації показників.

Характеристика неформалізованих методів

Спосіб порівняння економічного аналізу є основним або допоміжним прийомом при вирішенні завдань. Застосовується в таких випадках:

 • Коли необхідно зіставити планові і фактичні показники, щоб визначити ступінь виконання плану і перевірити обґрунтованість планових показників;
 • Коли необхідно порівняти фактичні та нормативні показники, щоб контролювати витрати і стимулювати впровадження ресурсозберігаючих технологій;
 • Коли потрібно порівняти фактичні показники з показниками минулих періодів, щоб визначити тенденції розвитку процесів в економіці;
 • Щоб порівняти показники досліджуваного господарства із середніми по області, регіону і т.д .;
 • Щоб зіставити різні варіанти управлінських рішень для визначення найоптимальнішого;
 • Щоб зіставити результати діяльності до зміни фактора і після.

Порівняльний аналіз може бути горизонтальним, вертикальним, трендовим, а також одновимірним і багатовимірним.

Важливою умовою при проведенні аналізу є необхідність збереження порівнянності показників, так як порівняно піддаються тільки однорідні величини.

Метод порівняння в економічному аналізі передбачає дотримання таких вимог:

 • Єдність вартісних, об’ємних, структурних і якісних факторів;
 • Єдність моментів і часових проміжків, за які обчислені порівнювані показники;
 • Працює з початкових умов виробництва;
 • Єдність методики визначення показників.

Іншим неформалізовані методом є метод побудови аналітичних таблиць. Аналітична таблиця – це форма наочного, раціонального, найбільш систематизованого уявлення початкових даних, простих алгоритмів обробки і визначення результатів. Аналітична таблиця – це комбінація горизонтальних рядків і вертикальних стовпців. Якщо в таблиці заповнена частина тексту, а при відсутності даних, то вона називається макетом аналітичної таблиці. Застосування таблиць в аналізі обумовлено необхідністю систематизації даних, проведення розрахунків і оформлення аналітичних результатів.

Якщо використовувати таблиці при аналітичних процедурах, то можна:

 • Зменшити обсяг вихідних даних в звітності, систематизувати дані і виявити закономірності;
 • Домогтися наочності;
 • Зменшити обсяг аналітичних записок.

Ще один неформалізовані метод – це метод експертних оцінок, в рамках якого узагальнюються оцінки експертів, які відносяться до перспектив розвитку будь-якого суб’єкта економіки. Особливістю методу є послідовний, індивідуальний анонімне опитування експертів. При такій методиці виключається безпосередній контакт експертів, а значить, і групове вплив, яке виникає в процесі спільної роботи. Мета даного методу полягає у визначенні, на основі досвіду і знань, виробничих чинників, що впливає на той чи інший показник.

Аналіз за допомогою даного методу проводиться в кілька стадій, а обробка його результатів проводиться статистичним методом.

Як правило, послідовність обчислювальних процедур наступна:

 • Задаються фактори, на основі яких необхідно провести оцінку;
 • Визначається кількість експертів;
 • Встановлюється шкала оцінки в балах;
 • Оцінка кожного експерта заноситься в спеціальну таблицю, яка називається матрицею рангів;
 • На основі отриманих оцінок проводиться розрахунок суми значень рангів для кожного фактора, а також середнє арифметичне;
 • За результатами обчислень визначається ступінь узгодженості експертних думок.
Посилання на основну публікацію