Мультиплікатори в оцінці бізнесу

Поняття оцінки бізнесу

Багато країн в сучасному світі використовують ринкову модель економічних відносин. Вона характеризується відкритістю внутрішнього ринку, свободою ціноутворення, підприємництва, наявністю конкуренції, а так само незалежності вибору споживача. Властивості цієї моделі багато в чому визначають структуру економіки і формуються в ній зв’язку між суб’єктами.

Найважливішим елементом системи є реальний сектор економіки, що забезпечує виробництво економічних благ, здатних задовольнити потреби суспільства. Підприємства різних форм власності безпосередньо впливають на стійкість економіки і створюють потенціал для її розвитку. Сектор виробництва є одним з найбільших джерел, які формують державний бюджет.

Зараз бізнес є не тільки засобом отримання доходів, він сам виступає як товарна одиниця. З точки зору власника, об’єкт підприємництва розглядається як предмет інвестицій, здатних принести вигоди в майбутньому. Для сторонніх інвесторів інтерес викликає стабільність, платоспроможність і позитивна динаміка розвитку підприємства, в цьому випадку вони будуть брати участь у викупі майнових прав на об’єкт.

Оцінка бізнесу – це сукупність розрахунків, які визначають вартість підприємства на певний момент часу.

Знання про вартість компанії дозволяє власнику приймати обґрунтовані управлінські рішення. Треба відзначити, що ціна компанії важлива не як математичний результат обчислень, а як вигоди, які зможе отримати власник в майбутньому. Для учасників діяльності певного об’єкта підприємництва його вартість теж грає важливу роль. Працівники, постачальники, покупці, держава та інші суміжні суб’єкти будуть зацікавлені в успішності підприємства за умови, що вони отримають свою вигоду у вигляді доданої вартості об’єкта господарювання.

Оцінка бізнесу дозволяє вирішувати завдання, які можуть виникати як в ході економічної діяльності копанні, так і при певних обставинах. До цих завдань можна віднести:

 • передпродажну підготовку об’єкта господарювання;
 • планування стратегічне і тактичне;
 • проведення взаємних розрахунків зі сторонніми організаціями основними або оборотними фондами;
 • коригування даних бухгалтерського обліку;
 • оформлення страхових і кредитних послуг;
 • підготовка до випуску цінних паперів.

В даний час оціночна діяльність є невід’ємною частиною ведення бізнесу.

Оцінювач, проводячи дослідження об’єкта підприємництва після збору інформації про нього, визначає метод математичного розрахунку вартості підприємства. Варто відзначити, що вартість активів за даними компанії може відрізнятися від реальної вартості аналогічних об’єктів на ринку. Для адаптації розрахунків до ситуації на ринку виробляють зіставлення цін, отриманих за інформацією, наданою підприємством, і цін тих же активів у вільному продажу.

За основу порівняння беруть цінові мультиплікатори. Економічна суть мультиплікатора полягає в вираженні відношення ринкової вартості об’єкта до вартості будь – якого його активу, результату господарської або фінансової діяльності.

Зазвичай використовують інформацію про прибуток, доходи, дивіденди, грошових потоках, виручку від продажів і інші дані, необхідні для вирішення певних завдань в ході дослідження.

Метод мультиплікаторів часто використовується при порівняльному аналізі вартості компанії з підприємствами аналогами.

Щоб розрахувати мультиплікатор необхідно виконати наступні умови:

 • Обчислити капіталізацію і ринкову вартість підприємства аналогічного досліджуваного. Ці дані використовують в чисельнику формули розрахунку.
 • Визначити величину прибутку, доходу від реалізації, вартість активів та інших показників. Вони будуть використовуватися в знаменнику розрахункової формули.
 • В оцінці бізнесу використовуються моментні і інтервальні види мультиплікаторів. До моментних відносять відношення ціни до балансової вартості, а так само відношення ціни до вартості кожної групи активів окремо.

Інтервальні види мультиплікаторів представлені співвідношенням ціни до прибутку, до грошового потоку, до виплат по дивідендах, до виручки від продажів.

Щоб правильно розрахувати вартість компанії необхідно виконати наступні умови:

 • Вибрати, згідно цілям дослідження, необхідний вид мультиплікатора.
 • Сформувати попередні результати розрахунків, з використанням різних мультиплікаторів.
 • Скоригувати дані і розрахувати підсумкову величину вартості компанії.
 • Метод визначення вартості підприємства з використанням мультиплікаторів

Даний метод дуже схожий з методом порівняння при розрахунку вартості об’єкта підприємництва. У оціночної діяльності часто вдаються до визначення універсальних мультиплікаторів. Найчастіше використовується наступне співвідношення:

M = EV/EBIT

де

 • M – величина мультиплікатора,
 • EV – вартість компанії,
 • EBIT – розмір прибутку до виплати податків, амортизаційних відрахувань і відсотків.

Цей мультиплікатор може використовуватися як для розрахунків за загальною схемою, так і для виконання специфічних завдань.

Вартість підприємства за допомогою цього показника може бути розрахована за такими формулами:

MV = S/2

де

 • MV – вартість компанії,
 • S – величина продажів за конкретний період.

MV = EBIT\cdot 5

де

 • MV – вартість компанії,
 • EBIT – розмір прибутку до виплати податків, амортизаційних відрахувань і відсотків.

Метод мультиплікаторів передбачає наступні етапи підготовки та проведення оціночних робіт. Спочатку проводиться відбір даних про компаніях аналогах, за якими буде проводитися порівняльний аналіз. Далі визначається база для майбутніх розрахунків. Потім обчислюється відношення показника кожної компанії з групи до величини розрахованої бази. В результаті отримують значення мультиплікатора шляхом встановлення середньої величини показників для всіх компаній, обраних для порівняння.

На основі показника даного мультиплікатора розраховуються інші види мультиплікаторів в залежності від мети дослідження.

Цей метод часто застосовується на практиці для визначення рівня інвестиційної привабливості об’єкта підприємництва, тому що цей підхід є досить простим і дозволяє порівняти показники діяльності аналогічних компаній.

Посилання на основну публікацію