Моделі бухгалтерського обліку

Фактори виникнення моделей бухгалтерського обліку

Кожна країна по своїй суті самобутня. Одну державу від іншої відрізняє культурне середовище. Різні історичні події вплинули не тільки на характер і менталітет людей, які проживають на даній території, а й в різній мірі визначили соціальні і політико-правові особливості країни в цілому. Національні системи бухгалтерського обліку не є тут винятком. Законодавча, економічна, а також соціальне середовище накладають свій відбиток на облік всередині кожної окремої держави.

Проте, ще з часів давнини рідко які території протягом тривалого часу залишалися повністю ізольованими. Міжнародна торгівля, що має під собою багатовікову історію, сприяла виникненню ділових міждержавних контактів і їх подальшого взаємовигідного розвитку. Згодом в силу історично сформованих економічних зв’язків або якихось політичних подій виділилися блоки країн зі схожими економічними інтересами, соціальними, культурними, бізнесовими чи релігійно-моральними особливостями.

Всі вище перераховані фактори сприяли появі класифікації моделей бухгалтерського обліку, заснованої на географічному, економічному і соціально-політичному єдності. На малюнку 1 наочно представлені всі існуючі в даний час моделі бухгалтерського обліку.

Далі розглянемо деякі характерні риси, притаманні кожній моделі бухгалтерського обліку окремо.

Англо-американська модель облікова модель

Головне, що об’єднує країни, які застосовують дану модель – це розвинутий ринок фінансових інструментів і цінних паперів. Історично склалося, що саме в Америці і Великобританії стали семимильними кроками розвиватися інвестування капіталу в інші компанії і гра на фондових, валютних біржах. Для цих країн, особливо для Сполучених Штатів, характерно розвиток бізнесу всіх рівнів і масштабів.

Таким чином, основне завдання бухгалтерського обліку в даних країнах полягає в наданні інформації про стан компанії майбутнім інвесторам. З боку держави спостерігається лояльне ставлення до бухгалтерського обліку, а в деяких країнах державне регулювання відсутнє зовсім. Стандартизацією і методологією бухгалтерського обліку займаються професійні організації, які уніфікує облікові процеси і процедури.

Континентальна облікова модель

Дана модель характерна для країн України, Європи, Японії та Росії. Цим країнам притаманний значний контроль з боку влвстей на бізнес-сферу. За допомогою широко розвиненого банківського сектора держава проводить свою політику, спрямовану на досягнення макроекономічних завдань.

Бухгалтерський облік в руках держави використовується як інструмент виконання бюджету в частині його доходів. Бухгалтерський облік знаходиться в підлеглому положенні від обліку податкового. Стандартизація обліку відбувається на державному рівні, тоді як напрацювання в професійних колах носять методологічний характер і служать для пояснення законодавчих норм.

Латиноамериканська облікова модель

Латиноамериканська модель застосовується країнами американського континенту. Для населення даних країн характерна мовна та історична спільність. Економікам країн Латинської Америки притаманні високі темпи інфляції. Державний контроль дуже сильний, в тому числі і на бухгалтерський облік. Уряди цих країн строго стежать за виконанням держбюждету за рахунок надходять податкових платежів. Стандарти обліку та звітності розробляються на державному рівні. Для звітних форм характерна значна деталізація і постійне коректування на показник інфляції.

Ісламська облікова модель

Дана модель обліку виникла відносно недавно. Вона властива країнам, в яких сповідується мусульманська релігія. Головна її особливість – підпорядкування всіх питань, в тому числі і економічних? заповідям релігії. У зв’язку з цим в мусульманських країнах діє сувора заборона на деякі види діяльності. А в питаннях економіки ісламський світ прагнути до балансу особистого і суспільного благополуччя. Таким чином, бухгалтерський облік і звітність також підпорядковані цим принципам.

Інтернаціональна облікова модель

Виникла в епоху початку активної інтеграції бізнес-процесів в світовому економічному середовищі. З метою уніфікації облікових процесів і усунення всіх протиріч в зв’язку із застосуванням перерахованих вище облікових моделей були створені міжнародні методологічні асоціації та комітети в сфері бухгалтерського обліку. Дана модель властива країнам на пострадянському просторі, які зацікавлені в залученні іноземного капіталу в свої національні економіки.

Посилання на основну публікацію