Методи економічної теорії

Економічна наука використовує різноманітні методи наукового пізнання. Наукове дослідження починається зі збору фактів економічного життя. Ці факти узагальнюються і систематизуються. Такий метод наукового пізнання називається емпіричним. Опис, спостереження, вимірювання – все це прийоми емпіричного методу. В економічній теорії фактичні приклади представлені в першу чергу статистичними даними. Наприклад, економіст, який вивчає закономірності банківського сектора, повинен зібрати дані про кількість банків, розмір і структуру їх капіталу, про величину внесків і кредитів і т.д. Емпіричний метод є первинним в економічних дослідженнях.
В економічній теорії використовуються логічні методи пізнання, засновані на формальній логіці. До них відносяться такі прийоми пізнання, як аналіз і синтез, індукція і дедукція, абстрагування і моделювання.

Наприклад, вивчення попиту споживачів дуже важливо для успішної роботи фірми. Попит споживачів залежить від багатьох факторів – цін, моди, доходів людей і ін. Аналіз попиту відбувається за допомогою вивчення окремих факторів, що роблять той чи інший вплив на попит. Потім всі фактори розглядаються разом, тобто їх синтез дозволяє вивчити попит як складне багаторівневе явище.

Збір фактичних даних про економічні процеси дозволяє їх узагальнювати, знаходити закономірності. Однак цей шлях пізнання пов’язаний зі складністю отримання всіх фактів і даних про явище. Тому індуктивні узагальнення називають емпіричними законами і розглядають як імовірнісні.

Дедуктивні укладення дозволяють з відомих узагальнень отримувати нове знання.

Наприклад, знання загальних закономірностей економічного зростання дозволяє вивчити особливості росту національної економіки, у тому числі російської. Це допомагає проведенню економічної політики щодо стимулювання економічного зростання з боку держави.

Метод наукової абстракції полягає в уявному відволіканні від ряду властивостей явища при одночасному виділенні найбільш значущої властивості.

Наприклад, при вивченні загальних закономірностей ринку праці слід спочатку абстрагуватися від його професійно-галузевої структури. У подальшому дослідженні знання загальних закономірностей допоможе краще зрозуміти структурні зміни на ринку праці.

Моделювання економічних процесів засноване на методі наукової абстракції. В економічній теорії набуло великого поширення економіко-математичне моделювання. Одним з його видів є графічне зображення залежностей. Наприклад, функції попиту та пропозиції розглядаються в залежності від зміни ціни.

Посилання на основну публікацію