Категорія «економічна ефективність»

Це одна з основних економічних категорій. Вона є засобом порівняння, а точніше, перевищення вартісної оцінки результатів над вартісною оцінкою сукупних витрат ресурсів за весь термін (цикл життя) здійснення заходу.

Під економічним ефектом прийнято розуміти економічний результат виробничої діяльності, виражений відповідними абсолютними або відносними показниками (наприклад, зростання обсягу виробництва, зростання продуктивності праці, зниження витрат на одиницю продукції і т.д.). Однак сам по собі економічний ефект може бути досягнутий різної ціною і з різними втратами. Порівняння досягнутого економічного ефекту з витратами (і збитком) на його досягнення дозволяє судити про реальну величину економічної ефективності. Чим більше результат в порівнянні з необхідними для його досягнення витратами, тим вище економічна ефективність.

Економічна ефективність виражає результативність системи господарювання, його якості, ступінь оптимальності темпів економічного і соціального розвитку.

Ефективність суспільного виробництва є категорією, що відбиває не тільки економічні, але і соціальні явища: якість життя населення, зростання культурного і освітнього рівня, збільшення вільного часу, досягнення соціальних, екологічних та оборонних цілей проектів, програм, планів і прогнозів.

Посилання на основну публікацію