Інструменти економічного аналізу

Поняття економічного аналізу

Аналіз – досить широке поняття, яке складає основу всієї практичної наукової діяльності соціуму. Аналітичні методи поширені настільки, що, найчастіше, під словом «аналіз» розуміється будь-яке дослідження, як в природних і гуманітарних науках, так і на практиці.

Економічний аналіз являє собою методику наукового дослідження, яка застосовується для обробки інформації про діяльність суб’єктів господарювання.

Економічний аналіз як наукова дисципліна

Економічний аналіз як наука – система спеціальних знань, які необхідні для дослідження, вивчення характеру дії економічних законів, встановлення закономірностей і тенденцій економічних явищ і процесів, розробки управлінських планів, контроль за їх виконань; обгрунтування, виявлення і вимірювання резервів для зростання ефективності діяльності суб’єктів господарювання, а також розробка заходів щодо впровадження виявлених резервів.

Інструментарій економічного аналізу

Предметом економічного аналізу є процеси суб’єктів господарювання, асоціацій, об’єднань, соціально-економічної ефективності їх діяльності, яка складається під впливом певних факторів, а також відбиваються через систему економічної інформації. Інструментарій економічного аналізу поділяється на традиційні і нетрадиційні прийоми. До традиційних прийомів можна віднести наступні:

  • Порівняння;
  • Розрахунок середніх і відносних показників;
  • Балансовий метод;
  • Графічний спосіб.

Порівняння – зіставлення фактів господарського життя суб’єктів господарювання. Порівняльний аналіз буває двох видів: горизонтальний і вертикальний аналіз.

Перший застосовується для визначення абсолютних і відносних відхилень фактичного рівня від планового.

Другий знаходить своє застосування у вивченні структури явищ. Він застосовується при аналізі відносних темпів росту і приросту показників за кілька періодів до базового показника.

Середні величини знаходяться на основі кількісних даних про однорідних сукупностях. Крім вивчення середніх величин, необхідно проаналізувати показники, складові їх.

Відносні величини є частка від ділення однієї величини на іншу. До них можна віднести коефіцієнти, які необхідні для аналізу, наприклад, оборотності оборотних активів і т.п.

Балансовий метод полягає в порівнянні, соизмерении двох комплексів показників, які прагнуть до певного рівноваги. Даний спосіб використовується для перевірки розрахунків впливу факторів на певний показник. У разі, якщо сума впливу факторів дорівнює його відхилення від базового показника, то розрахунки проведені правильно, якщо спостерігається нерівність, значить десь була допущена помилки, або був проведений неповний облік визначальних чинників.

Графічний спосіб являє собою зображення всіх показників і їх залежності за допомогою малюнків, або геометричних фігур. Даний спосіб не має самостійного значення в аналізу, а використовується для ілюстрації вимірювань.

До нетрадиційних інструментів економічного аналізу можна віднести наступні:

  • Кореляційний метод;
  • Регресійний метод.

Кореляція є співвідношення певних показників. Даний аналіз застосовується в разі, коли між показниками є зв’язок або залежність від інших показників. Кореляційний аналіз сприяє визначенню тісноти зв’язку між показниками. Регресія є залежність середнього значення певної величини від іншої або інших величин.

Посилання на основну публікацію