Інформаційні системи економічного аналізу

Поняття системи та інформації

Всі економічні об’єкти можна вважати системами складного, динамічного і керованого характеру.

Система являє собою упорядковану сукупність різнорідних частин (елементів), які взаємодіють між собою і з зовнішнім середовищем. Дані елементи об’єднуються в одне ціле і функціонують з метою досягнення єдиного результату.

Інформація включає в себе відомості про об’єкти і явища навколишнього середовища, в тому числі параметри, властивості і стани, які зменшують ступінь їх неповноти відомостей і невизначеності.

Інформаційне забезпечення економічного аналізу – найважливіший ресурс, який приймається як до засобів праці і предметів праці (ресурсів виробництва).

Інформаційне забезпечення має володіти такими якостями:

 • Необхідність і достатність за обсягом,
 • Своєчасність отримання і передачі,
 • повнота,
 • Порівнянність.

Економічна автоматизована інформаційна система

Економічна автоматизована інформаційна система являє собою сукупність потоків прямого і зворотнього інформаційного зв’язку з внутрішнім і зовнішнім середовищем економічного об’єкта, в тому числі методи, засоби, фахівці, які беруть участь в процесі обробки відомостей і розробці управлінських рішень.

Економічні інформаційні системи класифікуються згідно з такими ознаками:

 • характер використання інформації,
 • характером оброблюваної інформації,
 • ознака структурованості поставлених завдань.

Системи інформації, які розробляють альтернативні рішення, можуть бути:

 • Модельні,
 • Експертні.

Частина автоматизованої інформаційної системи – автоматизоване робоче місце кінцевих користувачів.

Розробка і дію економічних систем базується на системотехнічних принципах, які відображають важливі положення загальної теорії систем, в тому числі системного проектування та інших наук, покликаних забезпечувати надійність експлуатації і економічність в процесі проектування і використання систем.

Принципи економічної автоматизованої інформаційної системи

До принципам інформаційної системи економічного аналізу відносяться:

 • Системність (використання системного підходу), що є основою створення, функціонування і розвитку автоматизованих систем управління. Цей принцип дає можливість досліджувати об’єкти в якості єдиного цілого, виявляючи на цій основі різноманітні зв’язки структурних елементів, які забезпечують цілісність системи, і встановлюючи напрямки виробничо-господарської діяльності систем, в тому числі конкретні її функції.
 • Принцип безперервного розвитку економічних інформаційних систем, що передбачає можливість швидкого і мало витратного способу створення інформаційних технологій (ІТ), їх перебудову, зміна, нарощування в процесі зміни і розвитку об’єкта.
 • Сумісність, тобто забезпечення взаємодії інформаційних систем, включаючи їх види, рівні. Даний принцип забезпечує нормальне функціонування будь-якого економічного об’єкта, збільшує ефективність управління економікою і її елементами.
 • Стандартизація (уніфікація) являє собою застосування типових (стандартних) рішень в процесі створення і розвитку інформаційних систем економічного аналізу (типові програмні продукти, уніфікована документація, техніка).
 • Ефективність являє собою раціональне співвідношення витрат по створенню і експлуатації і ефекту від функціонування створюваних систем.
 • Інтеграція є об’єднанням процедур збору, передачі, накопичення, зберігання інформації, процедур формування управлінських рішень в єдиний технологічних процес.
Посилання на основну публікацію