1. Моя освіта – реферати, конспекти, доповіді
 2. Економіка
 3. Індексний метод в економічному аналізі

Індексний метод в економічному аналізі

Сутність індексів і цілі їх застосування

При економічному аналізі стану об’єктів використовуються багато методи і підходи, що дозволяє всебічно оцінити ключові фактори, що впливають на виробництво і систему господарювання в цілому.

Індексний метод найбільш поширений прийом в аналітичних дослідженнях. Відносні показники дозволяють виявити тенденції, які не можна визначити за допомогою абсолютних величин. Для складання правильних висновків про фінансово-економічний стан, необхідно розглянути основні принципи індексного методу.

Індекси є відносними показниками і дозволяють провести порівняння несумірних елементів одного явища.

За допомогою таких показників оцінюється зміна рівня предмета аналізу в порівнянні з його плановою величиною, його частка в загальній масі. Даний спосіб розрахунку визначає зв’язки і залежності, що відбуваються.

За допомогою індексного методу економічного аналізу можна аналізувати всі явища, які відбуваються на об’єкті, на кожному етапі діяльності підприємства.

При використанні індексного методу економісти переслідують наступні цілі:

 • Дають оцінку відносних змін досліджуваного показника або ж явища;
 • Визначають ступінь впливу факторів на кінцевий результат;
 • Складають висновок про ступінь впливу конкретного елемента системи на загальну її зміна.

Для правильної побудови системи, індексним методом визначаються два види величин: якісні і кількісні показники.

Якісні індекси включають показники цін, собівартості продукції, заробітної плати, продуктивності праці і т.д.

Кількісні показники – це індекси фізичного обсягу, наприклад, товарообіг, споживання матеріальних благ, виробництво продукції, кількість обладнання, чисельність працівників і т.д.

При цьому всі елементи в системі повинні мати економічну значимість.

При розрахунках індексним методом існує певна похибка, величина якої дорівнює кількості знаків після коми і залежить від загального числа чинників.

Класифікація індексів

Індексний метод – це найважливіше аналітичне засіб визначення зв’язків між процесами і явищами.

У статистичній практиці застосування індексів пов’язане з аналізом розвитку будь-якої галузі економіки, на кожному етапі економічної роботи. В сучасних умовах господарювання особливо актуальні індекси цін, доходу населення, територіальні індекси і індекси фондового ринку.

У статистиці індекси класифікуються за такими ознаками:

 • По об’єкту дослідження: індекси кількісних та якісних показників;
 • За ступенем охоплення об’єктів сукупності: індивідуальні, які характеризують окремі елементи явища, і загальні індекси, що характеризують зміну цілої сукупності елементів;
 • За методологією обчислення індекси поділяються на: агрегатні та середні;
 • Залежно від підстави порівняння: базисні і ланцюгові.

Індексний метод в економічному аналізі

Індексний метод в економічному аналізі дозволяє вирішувати такі завдання:

 • Вимірювати динаміку соціально-економічного явища за кілька періодів;
 • Вимірювати динаміку середнього показника;
 • Вимірювати співвідношення показників різних регіонів;
 • Визначати ступінь впливу змін значення одних показників на зміну інших;
 • Перераховувати значення економічних показників з фактичних в порівнянні ціни.

Рішення кожної з перерахованих завдань здійснюється за допомогою конкретного індексу.

За допомогою індивідуальних індексів можна визначати відносну величину динаміки, порівняння, виконання плану і т.д.

До індивідуальних індексах відносяться:

Індекс фізичного обсягу, який розраховується за формулою (1):

Iq = q1 / q0 (1).

Даний індекс показує ступінь збільшення (зменшення) випуску будь-якого товару в поточному періоді в порівнянні в базовим.

Побудова інших індивідуальних індексів відбувається за аналогією.

Агрегатна форма індексів означає, що до чисельника і знаменника індивідуального індексу додається деякий соизмеритель, призначення якого – перехід від натуральних до вартісних показників.

Вибір ваги індексу здійснюється в залежності від типу показника: при побудові індексу кількісного показника, вага береться за базовий період, а при побудові індексу якісного показника використовується вага звітного.

Відмітна особливість агрегатних індексів – чисельник і знаменник містить суму творів двох величин, одна з яких змінюється, тобто є індексується.

Формула агрегатного індексу фізичного обсягу виглядає наступним чином (2):

Даний індекс показує ступінь збільшення (зменшення) вартості продукції через збільшення (зменшення) обсягів виробництва або ж показується процентна зміна вартості продукції через зміну фізичних обсягів її випуску.

Крім агрегатних індексів в статистиці використовуються і середні, які обчислюються за відсутності даних для розрахунку агрегатних.

Середній індекс є середньозваженої величиною з індивідуальних індексів. Основу середніх індексів складають агрегатні, а при їх обчисленні використовуються арифметична і гармонійна форми середніх.

Середні індекси часто використовуються при аналізі ринку цінних паперів. Найбільш відомими є:

 • Індекс Доу-Джонса, який дорівнює середньому арифметичному індексу значень курсу акцій, що котируються в даний час на фондовій біржі Нью-Йорка;
 • Індекс стендард і Пура – розрахунок даного індексу проводиться по курсам акцій п’ятисот найбільших фірм фондової біржі Нью-Йорка.

Таким чином, індексний метод в економічному аналізі застосовується при необхідності проводити дослідження, щоб досягти наступні цілі:

Оцінити зміну індикатора або явища по відношенню до його рівня в попередньому або ж базисному періоді;
Оцінити характер впливу зміни структури процесу або явища на їх динаміку.

ПОДІЛИТИСЯ: