Гроші як об’єкт міжнародних торгових угод

Головна особливість грошей як об’єкта міжнародних торгових угод полягає в тому, що вони є загальним еквівалентом і можуть бути альтернативою будь-якого іншого об’єкта торгових відносин. За своєю природою гроші відносяться до родових, замінних і діленим речей. Однак на відміну від звичайних речей такого роду зазначені властивості грошей визначаються не природними властивостями та кількістю купюр, а вираженої в них конкретною сумою.

Міжнародний валютний ринок (FOREX — Foreign Exchange) являє собою найбільший фінансовий ринок з щоденним оборотом близько 3 трлн. доларів США. Він пов’язує національні валютні ринки близько 90 країн світу та функціонує цілодобово.

Глобальні комп’ютерні мережі з’єднують основні центри регіональних валютних ринків: Токіо, Сінгапур і Гонконг в Азії, Лондон, Франкфурт-на-Майні, Цюріх в Європі, Нью-Йорк, Чикаго і Лос-Анджелес в Америці. Торгівля валютою не припиняється ні на хвилину.

Валютний ринок складається з двох основних компонентів: ринку біржової торгівлі і позабіржового (міжбанківського) валютного ринку. На міжбанківський ринок, у якому безпосередньо беруть участь близько 4 тис. банків і фінансових компаній, припадає понад 90% всіх спот – угод. Банки є основними учасниками міжнародного валютного ринку. З ними пов’язані і через них працюють близько 20 тис. дилерів.

У міжнародній торгівлі валютою склалися певні правила і звичаї. Ось приклади деяких з них:

1. Оголошення котирування.
2. Залучення клієнтів з допомогою «люб’язності». Незначна маржа вважається люб’язністю, а велика — нелюбезностью банку.
3. Укладення угоди. Дана операція у валютній торгівлі відбувається в основному по телефону або телеграфу, а на валютній біржі — усно, виконання її має обов’язковий характер. При здійсненні угод на великі суми, укладання угоди відразу ж підтверджується документами, що підвищує її надійність.

Процес укладання угоди включає:
— вибір обмінюваних валют;
— фіксацію курсів;
— встановлення суми угоди, як правило, круглої;
— валютування;
— вказівку адреси, за якою буде доставлятися валюта.

Враховуючи характер операцій з обміну валют, які здійснюються дилерами по телексу або по телефону, функціонування сучасного валютного ринку можна представити у вигляді сукупності телеграфних, телефонних і інших контактів між уповноваженими різних комерційних банків з торгівлі валютами.

Всі банки-учасники ринку повинні бути зв’язані між собою ефективними і надійними каналами зв’язку і мати оперативне інформаційне забезпечення. В даний час між дилерами телефонна та телексна зв’язок доповнено двома основними дилінговими системами «Рейтер-дилінг» і «Телерэйт», що поєднують дилінгові можливості з комплексним інформаційним забезпеченням.

Курси продавців і покупців публікуються в офіційних бюлетенях іноземних валют. Зазвичай в таких виданнях надаються не всі поточні курси дня, а лише курси останніх валютних угод, званих заключними. При цьому в одних бюлетенях вказуються курси продавців і покупців, а в інших — середні курси.

Платіжні засоби, виступають у міжнародному платіжному обороті, мають свої особливості, які справляють істотний вплив на їх валютні курси, тобто ринкові ціни.

Курс телеграфного переказу майже завжди вище курсу поштового переказу, чека, термінової тратти і банкноти, так як при телеграфному перекладі іноземна валюта виплачується банком негайно або наступний день після отримання переказу від іноземного банку. Такий порядок дозволяє банкам і їх клієнтам не тільки прискорювати розрахунки і оборотність валютних коштів, але і практично уникати валютних втрат, пов’язаних зі зміною курсів. Застосування ж банками-кореспондентами спеціального коду (ключа) дає можливість запобігати розкрадання валютних коштів, а також захищає банки від можливих помилок при перекладі коштів своїм клієнтам.

Курс чека завжди трохи нижче курсу телеграфного переказу і, як правило, встановлюється на його основі за мінусом процентів за число днів, необхідних для доставки цього платіжного документа авіапоштою з однієї країни в іншу. При цьому виплата банком по чеку здійснюється лише після прийняття цього засобу платежу на інкасо та оплати чека іноземним банком-кореспондентом чи іншим закордонним банком, яка виписала цей чек. Зазвичай курс чека вище курсу тратти, оскільки при визначенні курсу тратти враховуються строк її оплати і валюта платежу.

Курс термінової тратти встановлюється на основі курсу телеграфного переказу, за мінусом процентів за число днів з моменту придбання векселя до його оплати. Відсотки зазвичай визначаються за ставкою країни, у валюті якої виписано вексель: якщо тратга є першокласним торговим векселем, проценти визначаються за обліковою ставкою емісійного банку; якщо тратта є банківським акцептом, проценти визначаються за ринковою облікової ставки, яка, як правило, нижче офіційної. Якщо переказний вексель виписаний зі строком платежу по його пред’явленні, курс такий тратти буде приблизно на рівні курсу чека, бо виплата по тратті, як і за чеком, відбудеться після пересилання платіжного документа в країну, де вона буде оплачена за пред’явленням.

Курс іноземних банкнот зазвичай наближається до курсу поштового переказу, відхиляючись від нього вгору або вниз в залежності від попиту і пропозиції цього засобу платежу. Курс банкнот при купівлі встановлюється, як правило, нижче курсу чека, а при продажу — вище.

Валютна операція являє собою взаємне зобов’язання сторін виконати валютну конверсію за визначеним курсом у раніше узгоджену дату. При здійсненні операцій на валютних ринках його учасники постійно вкладають в куповану валюту частину своїх ресурсів, яку вони продають. При цьому відбувається зміна співвідношення вимог і зобов’язань в іноземній валюті, яке визначає його валютну позицію.

У разі рівності вимог і зобов’язань валютна позиція вважається закритою, при розбіжності — відкритою.

Торгівля готівковою валютою здійснюється у вигляді касової або термінової валютної операції.

Касова угода здійснюється на умовах «слот» і застосовується головним чином для негайного отримання іноземної валюти за зовнішньоторговельними розрахунками з метою уникнення можливих валютних втрат від зміни курсів, а також для швидкого переливу капіталів, включаючи «гарячі» гроші. З переходом до застосування плаваючих курсів валют посилилася спекуляція касової торгівлі валютою.

Касові і термінові валютні операції отримали найбільш широке поширення на валютних ринках і складають в даний час велику частину загального обсягу міжбанківського ринку. Для касової операції типово те, що момент висновку угоди практично співпадає з моментом її виконання. Валюта поставляється покупцеві відразу ж після укладення угоди та не пізніше двох робочих днів. Термін поставки валюти називається датою валютування. Продану валюту продавець зазвичай перераховує по телеграфу на рахунок, вказаний банком-одержувачем. При валютній угоді спот на ринку застосовується, як правило, курс телеграфного переказу, який завжди розглядається учасниками валютного ринку в якості основного показового курсу валюти.

При касових угодах велику роль відіграє правильне встановлення дати остаточного розрахунку.

Термін «кеш» (касовий) зазвичай відноситься до таких валютних операцій, в яких розрахунок проводиться в день укладання угоди. Цей термін використовується в основному на ринках Північної Америки і в країнах, що для проведення валютних операцій користуються послугами зазначених ринків в зв’язку з більш вигідними для них часовими поясами. На європейських і східних ринках касові операції називаються угодами з розрахунком в той же день.

Угоди на строк з реальною валютою укладаються з метою страхування платежів за зовнішньоекономічними операціями та капіталовкладень за кордоном, отримання арбітражного прибутку.

До термінових операцій належать форвардні та опціонні угоди.

Форвардні операції здійснюються в двох основних видах:

— проста форвардна операція, коли зворотна операція укладається не одночасно, і сторони домовляються лише надати певну суму до встановленого терміну і за встановленим курсом. Цей вид форвардних операцій у зовнішній торгівлі укладають з метою страхування від зміни валютного курсу.
— угода своп. Нею називається валютна угода між банками, що представляє собою комбінацію купівлі і продажу однієї і тієї ж валюти в приблизно рівному обміні, але на різні терміни. Певна сума валюти в рамках однієї угоди купується на термін і одночасно продається на касовому ринку або навпаки.

До позитивних сторін термінових операцій можна віднести те, що вони надають великі можливості для маневру, особливо якщо форвардна операція не спрямована проти специфічних активів або пасивів. В той час, як операції спот повинні бути відкладені або виконані практично негайно, прості форвардні контракти залишають час для здійснення контролю і проведення коригувань.

Форвардний ринок важливий і для керуючих фінансовими відділами компаній, оскільки вони можуть визначити вартість імпорту або експорту в національній валюті задовго до часу платежів або конвертованості рахунків дебіторів. Коли керуючий фінансами укладає строковий контракт з респектабельним банком, його єдина турбота полягає в тому, щоб не залишитися з відкритою валютною позицією, якщо з яких-небудь причин не буде отриманий товар або платіж.

Професійні дилери, розташовуючи необмеженої ринкової інформацією, мають більш широкі можливості для маневру, ніж їх комерційні колеги.

Разом з тим існують і значні ризики, пов’язані зі строковими угодами. Чим довший термін форвардного контракту, тим більше небезпека того, що кредитоспроможність супротивної сторони може погіршитися.

Посилання на основну публікацію