Графічні методи економічного аналізу

Поняття і сутність економічного аналізу

Економічний аналіз – це одна з економічних наук, які вивчають фінансово-економічну поведінку господарюючих суб’єктів з точки зору виконуваності поточних фінансових планів, оцінки ефективності діяльності для цілей підвищення ефективності використання наявних ресурсів і виявлення економічних резервів.

Комплексний підхід до економічного аналізу дає можливість комплексного пошуку резервів зростання компанії і зростання ефективності її діяльності. Економічний аналіз дозволяє оцінити компанію як єдиний механізм, при цьому виділити найбільш істотні його елементи. На основі цього є можливість розробити перелік заходів щодо поліпшення діяльності компанії.

Для проведення економічного аналізу необхідна досить велика інформаційна база. Крім того, потрібно чітко розуміти, які фактори і якою мірою впливають на економічні результати підприємства.

На сучасному етапі активного розвитку ринкових відносин, постійного науково-технічного прогресу, глобалізації світової економіки економічний аналіз визнається однією з функцій управління на виробництві.

Методи економічного аналізу

Метод економічного аналізу являє собою конкретний діалектичний варіант напрямки думки при вивченні фінансово-економічних показників, які характеризують діяльність компанії в її розвитку і зростання.

Економічний аналіз ґрунтується на поєднанні в собі трьох сфер науки – статистика, економіка та математика. Відповідно їм виділяють методи економічного аналізу:

 • Економічні методи передбачають застосування методик порівняння, угруповання. Балансові та графічні методи.
 • Методи статистики включають в себе застосування при аналізі методів середніх і абсолютних величин, індекси. Кореляцію і регресію і т.д.

До математичних методів відносять три групи методів:

 • Моделювання (матриці, теорія виробничої функції, міжгалузевого балансу)
 • Математичне програмування (лінійне і нелінійне, динамічне програмування)
 • Дослідження операцій (теорія ігор, теорія графів, теорія масового обслуговування)

Всі методи економічного аналізу знаходять застосування в широкій сфері економіки та фінансів в тій чи іншій мірі. Просто якісь прийоми і методи знайшли широке поширення і застосування, а якісь – специфічні і застосовуються рідше, ніж традиційні.

Види графічних методів аналізу

Максимально зручно і зрозуміло економічна інформація сприймається через графіки і зображення. Так більш наочно проглядаються тенденції та закономірності розвитку або занепаду.

Графік – наочне ілюстрування інформації через геометричні фігури і знаки, малюнки, які умовно є виразом чисел і показників, співвідношень між ними.

Крім того, графік зручний тим, що дозволяє швидко відшукати значення конкретної функції при заданому аргументі і наочно продемонструвати їх залежність. Всі графіки поділяються на:

 • аналітичні
 • ілюстраційні
 • Інформаційні

Аналітичний графік – це графік груп взаємозв’язків і рядів розподілів. Такі графіки характеризуються як графіки дискретних або інтервальних рядів розподілів.

Ілюстративний графік – показник ознак зростання, деяких динамік в розвитку або зображення структури об’єкта.

Інформаційний графік – зазвичай до них відносять порівняльні графіки та діаграми.

З точки зору способу побудови графіки бувають:

 • діаграми
 • картограми
 • картодіаграми

По виду графічного образу можна виділити лінійні і точкові, площинні і просторові графіки. Графічний образ має високу важливість при зображенні окремих параметрів економічних систем.

Посилання на основну публікацію