Глобальні проблеми сучасності — реферат

На початку нового тисячоліття світ переживає глибинну трансформацію, яка міняє весь уклад життя людства. У сучасних умовах вже не можна говорити про ізольованості процесів, які відбуваються в різних регіонах нашої планети. Фундаментальні зміни в соціальній структурі суспільства, економіці, інформаційних технологіях, видатні досягнення в науці і техніці неминуче ведуть до формування нового типу людської цивілізації – глобальної. Таким чином, основні виклики і особливості сучасного етапу світового розвитку немає сенсу розглядати поза такою актуальною і важливою категорії, як глобалізація.

Глобалізація являє собою сукупність процесів становлення більш-менш єдиних загальносвітових систем у фінансово-економічній і політико-правовій сферах, інформаційному середовищі, технологіях, а також в сфері культури та інших областях діяльності Людини. Глобалізація являє собою домінуючу і вельми помітну тенденцію сучасного світового розвитку. Даний процес охоплює більшість сфер суспільного життя.

У світі існують найрізноманітніші, часто і зовсім діаметрально протилежні оцінки процесу глобалізації. У той же час, більшість дослідників солідарні в думці про те, що сучасний світ переживає критичний період розвитку і досяг якоїсь точки біфуркації. Це свого роду епоха невизначеності, перехідний вік і т. д.

Так, бурхливий розвиток інформаційних технологій, телекомунікацій економічної інфраструктури (банківська система, транспортні магістралі і т. Д.), І інші досягнення цивілізації значною мірою нівелювали значимість географічного простору. Це дало початок розвитку так званої «нової економіки», яка ґрунтується на принципах багатовимірності комунікативного простору.

Відбувається посилення поляризації світової економіки, утворюються наднаціональні полюси економічного, політичного, а також технологічного розвитку. Національні держави в сучасних умовах вже втрачають свою колишню роль, передаючи естафету наднаціональним організаціям. Дедалі вагомішу роль в світовій економіці відіграють транснаціональні корпорації (ТНК), що володіють колосальною фінансовою потужністю і відповідно значним впливом на геополітичні процеси.

Глобалізація спричиняє зменшення ролі кордонів держав, вона стимулює зростання мобільності капіталу і праці, сприяє розвитку єдиних норм і стандартів і, отже, повсюдної уніфікації.

Іншою важливою і яскраво вираженою тенденцією в розвитку сучасної світової економіки стає економічна взаємодія та зближення різних країн на регіональному рівні. Міжнародна економічна інтеграція являє собою процес економічного і політичного об’єднання країн на основі розвитку їх кооперації та спеціалізації. Міжнародні інтеграційні процеси набули найбільшого розвиток в Європі (Європейський союз, ЄС) і Північній Америці (НАФТА).

Прискорюється процес глобалізації, безумовно, відкриває перед багатьма країнами все нові можливості та перспективи, але при цьому, не варто забувати, що всі вони пов’язані з новими (і часом зовсім незвіданими) ризиками, проблемами і викликами. Використання можливостей і переваг глобалізації та, в той же час, протистояння всім цим викликам вимагають вироблення світовою спільнотою системної стратегії забезпечення глобальної безпеки. Варто зазначити, що серед дослідників немає єдності думок стосовно існування національних держав в умовах глобалізації.

Таким чином, основні особливості та виклики сучасного етапу розвитку тісно пов’язані з процесами глобалізації, у яких є, як позитивні, так і негативні сторони.

Основні позитивні сторони глобалізації

 • глобалізація посилює міжнародну конкуренцію, розширює межі ринків збуту для експортоорієнтованих фірм. Це призводить до поглиблення спеціалізації і подальшому розвитку міжнародного поділу праці, що робить позитивний вплив на економіки країн, залучених до світогосподарських зв’язків;
 • процес глобалізації сприяє виникненню «ефекту масштабу» у експортоорієнтованих фірм і цілих галузей (потенційно це може привести до значної економії ресурсів, сприяти зниженню собівартості і, як результат, до економічного зростання);
 • в довгостроковій перспективі глобалізація може сприяти підвищенню продуктивності праці (завдяки раціоналізації виробництва на глобальному рівні, поширенню передових технологій і т. д.);
 • економічні агенти, які є активними учасниками процесу міжнародного поділу праці, в конкурентній боротьбі з іншими учасниками просто зобов’язані безперервно впроваджувати інновації.

Основні глобальні проблеми та виклики сучасності

 • левову частку переваг від глобалізації отримують багаті, могутні в економічному плані країни, або ж окремі впливові індивіди;
 • потенційна глобальна або регіональна нестабільність внаслідок надмірної взаємозалежності національних економік на світовому рівні (іншими словами, кризи й економічні коливання в одній країні можуть викликати важкі регіональні або глобальні наслідки);
 • глобалізація послужити причиною втрати національних цінностей і самобутності культур різних країн світу;
 • глобалізація нерідко є першопричиною загострення протиріч і конфліктів між бідними і багатими країнами;
 • однією з основних глобальних проблем сучасності є проблема бідності (значні масштаби бідності в багатьох країнах становлять серйозну глобальну загрозу);
 • діяльність Людини все більше посилює екологічні проблеми.
 • глобальна демографічна проблема (яка ділиться на два основних аспекти: старіння населення розвинених країн і демографічний вибух в ряді регіонів і країн світу, що розвивається);
 • проблема розвитку людського потенціалу (проблема відповідності якісних характеристик робочої сили характеру сучасної економіки).

Всі ці проблеми і виклики посилюють хвилю протидії процесу глобалізації, породжуючи дезінтеграційні тенденції, які останнім часом набирають силу, набуваючи воістину глобальний характер.

Посилання на основну публікацію