Фактори економічного аналізу

Поняття факторів економічного аналізу

У господарській діяльності підприємства всі процеси і явища є взаємопов’язаними, взаємообумовленими, впливають один на одного. У зв’язку з цим важливим елементом економічного аналізу виступає виділення і вимір впливу на підсумкові показники впливу різних чинників.

Слово «фактор» походить від латинського factor, що перекладається як «робить, що виробляє». Під фактором розуміють рушійну силу процесу або явища, що визначає характер їх протікання або окремі особливості.

Факторний аналіз в рамках економічного аналізу дозволяє досягти двох цілей:

 • визначити взаємозв’язку між змінними, класифікувати їх;
 • скоротити кількість прийнятих до розгляду змінних.

Під факторним аналізом розуміють методику системного і комплексного вивчення і вимірювання впливу факторів на підсумкові показники.

Види факторів економічного аналізу

Фактори економічного аналізу можуть бути класифіковані за різними підставами.

За ступенем впливу на аналізований показник виділяють основні і другорядні фактори. Основні фактори мають вирішальний вплив, а другорядні в даних умовах не роблять вирішального впливу.

Важливо розуміти, що в одних умовах фактор може бути основним, а в інших – стати другорядним.

У напрямку впливу виділяють зовнішні і внутрішні чинники:

 • Внутрішні чинники залежать від діяльності даного підприємства, керівництво може впливати на них.
 • Зовнішні фактори, що утворюють зовнішнє середовище, від діяльності підприємства не залежать, сприймаються як даність.

До зовнішніх факторів належать:

 • економічні (макроекономічні),
 • політичні,
 • соціальні,
 • екологічні,
 • технологічні та інші.

Виявивши вплив зовнішніх факторів, підприємство може тільки враховувати їх, в той час як на внутрішні чинники можна вплинути з метою підвищення ефективності функціонування і досягнення цільового рівня показників.

Фактори поділяються на об’єктивні і суб’єктивні. Суб’єктивні причини визначаються діяльністю людей, організацій, установ, підприємств. Об’єктивні причини не залежить від бажань і волі людей. Наприклад, погодні умови є об’єктивним фактором. Виробник парасольок не може забезпечити дощі для підвищення попиту. У той час як законодавчо-правові чинники певною мірою є суб’єктивними: на цьому факті ґрунтується лобіювання інтересів.

Фактори можуть бути розділені на специфічні і загальні:

 • Специфічні характерні для окремої галузі або навіть підприємства.
 • Загальні фактори присутні у всіх економічних галузях.

Поділ факторів на загальні та специфічні дозволяє більш повно охарактеризувати особливості функціонування об’єкта аналізу.

Фактори поділяють за терміном дії на змінні і постійні. Змінні фактори впливають тимчасово (або періодично), а постійні – безперервно.

По механізму впливу розрізняють інтенсивні і екстенсивні фактори:

 • Перші пов’язані з якісними змінами, ступенем зусилля – наприклад, підвищення продуктивності.
 • Другі відображають кількісні зміни, зокрема, збільшення облікової чисельності співробітників.

Коли в ході аналізу відбувається не просто виявлення, а вимір впливу факторів, фактори поділяють на якісні (виказують ознаки і якості) і кількісні (висловлюють кількісну визначеність), прості (елементні) та складні (комплексні).

Посилання на основну публікацію