Евристичні методи економічного аналізу

Поняття евристики і евристичних методів

Евристика представляє собою науку про творче мислення. З цієї причини психологічні прийоми, що застосовуються в економічному аналізі, називаються евристичними.

Евристичні методи використовуються з метою отримання якісних характеристик суб’єктів господарювання і мають величезне значення при аналізі господарської діяльності.

Евристичні методи в економічному аналізі включають в себе групу прийомів збору та обробки інформації, яка спирається на професійних судженнях груп фахівців.

Часто ці методи називають креативними, оскільки вони засновані на творчому мисленні групи людей.

Евристичні методи є неформальними методами вирішення економічних завдань, які використовується при прогнозуванні стану об’єктів в умовах невизначеності (часткової або повної). При цьому основне джерело отримання необхідних відомостей – наукова інтуїція вчених і фахівців, які працюють у відповідних галузях науки і бізнесу.

Класифікація евристичних методів

Запорука надійності і обгрунтування висновків при використанні евристичних методів – правильний підбір експертів. Група експертів у відповідності з цілями і спрямованістю може бути:

 • Однорідна група,
 • Група, що складається з різних представників або зацікавлених осіб.

Евристичні методи можуть бути:

 • оціночні,
 • Оціночно-пошукові.

Серед методів оцінки можна назвати:

 • Бальну та експертну оцінку,
 • ранжування,
 • Порівнювання по парам,
 • Експертну комісію,
 • Метод «Дельфі»,
 • Використання анкет і інтерв’ю, а також контрольних питань,
 • Цільову оцінку,
 • типологію,
 • Репертуарні решітки та ін.

Евристичними методами аналізу, які передбачаю генерування і оцінку варіантів аналітичних рішень, є:

 • Метод мозкового штурму (мозкову атаку),
 • Комісія (конференція),
 • Банки ідей,
 • Колективний блокнот,
 • Методи активного соціологічного тестувати аналізу і контролю,
 • Ділова гра,
 • Функціонально-вартісний аналіз і ін.

Прийоми евристики засновані на досвіді і інтуїції фахівців, в тому числі на індивідуальних і колективних судженнях.

Метод експертних оцінок

Найпоширенішим методом евристики є метод експертних оцінок, який являє собою організований збір суджень і пропозицій щодо досліджуваної проблеми, висунутих фахівцями (експертами), з подальшою обробкою отриманих відповідей.

Основа методу експертних оцінок – опитування фахівців, який може бути:

 • Анонімний,
 • індивідуальний,
 • колективний,
 • заочний,
 • очний і ін.

Організаторами опитування визначаються об’єкт і цілі експертизи, здійснюється підбір експертів, перевірка їх компетентності, аналіз і узагальнення результатів експертизи.

Основними різновидами методу експертних оцінок є:

 • Мозкова атака (штурм), конференція ідей,
 • Синектичний метод,
 • Метод Дельфі та ін.

Метод експертних оцінок широко застосовується в наступних сферах:

 • функціонально-вартісний аналіз,
 • фінансовий аналіз,
 • діагностика і оцінка фінансових ризиків.

Необхідність використання евристичних методів

Існує кілька умов, унаслідок яких застосування евристичних методів в аналізі є необхідним:

 • Невизначеність вихідних даних,
 • Якісний характер даних, які описуються за допомогою соціально-економічних параметрів,
 • Відсутність достатніх і достовірних відомостей характеристики об’єктів вивчення,
 • Екстремальна ситуація для аналізу,
 • Відсутність часу і коштів для проведення аналізу за допомогою формальних моделей
Посилання на основну публікацію