1. Моя освіта – реферати, конспекти, доповіді
 2. Економіка
 3. Елімінування в економічному аналізі

Елімінування в економічному аналізі

Поняття елімінування

Всі аналітичні показники залежать від безлічі причин і факторів. При цьому, вивчення впливу даних факторів здійснюється окремо, з виділенням кожного фактора і окремим виміром його впливу за допомогою методу елімінування (усунення).

Під елімінування розуміється логічний прийом, в ході якого послідовно виділяється вплив одних факторів та виключається вплив інших.

Основу елімінування складають ланцюгові підстановки, тобто послідовна заміна планових величин кожного фактора на реальні дані в звітному періоді. Спочатку здійснюється перерахунок за кількісними показниками, а потім – за якісними. Досліджуючи впливу якісних і кількісних факторів на результативний показник, замінюються планові дані в основних показниках. Таким чином, визначаються значення результативних показників, причому значень повинно бути менше на один, ніж факторів.

Теоретична основа штучного поділу впливу діючих один на одного факторів визначена аргументами, за якими при виявленні трьох факторів, що впливають, можливі комбінації, при яких змінюються всі три фактори або ж будь-які два, а третій залишається незмінним. Зміна факторів може бути однаковим, різного ступеня, в одному і тому ж напрямках або в протилежних. При кожній можливій комбінації можна отримати результат, якщо послідовно розглядати кожен фактор в якості змінного, а решта приймати за постійні.

Застосування прийому елімінування в економічному аналізі пов’язано з необхідністю визначення розмірів впливу зміни конкретних чинників на результативний показник. Даний прийом застосовується тоді, коли взаємозв’язок факторного і результативного показника виражена комбінованої або мультиплікативної схемою.

Найважливішими способами елімінування в економічному аналізі є:

 • Метод ланцюгових підстановок;
 • Методи абсолютних і відносних різниць;
 • Інтегральний метод;
 • Індексний метод.

Основні методи елімінування

Найважливіший методологічний питання аналізу фінансово-господарської діяльності організації полягає у визначенні ступеня впливу деяких факторів на зміну результативних показників. Детермінований факторний аналіз містить наступні способи для цього: метод ланцюгової підстановки, індексний метод, метод абсолютних і відносних різниць, інтегральний метод, метод логарифмування і пропорційного розподілу.

Основою перших чотирьох перерахованих методів є метод елімінування. Під елімінування розуміється усунення, відхилення, виключення впливу всіх факторів на результативний показник, крім одного. Даний метод заснований на тому, що зміна кожного фактора відбувається незалежно від інших: на початку змінюється один, а інші залишаються незмінними, потім два, три і т.д., а інші залишаються без змін. Така послідовність дозволяє виміряти вплив кожного фактора на досліджуваний показник окремо.

Розглянемо докладніше найпоширеніші методи елімінування.

Метод ланцюгових підстановок – це універсальний спосіб, який використовується для визначення впливу факторів у багатьох видах факторних моделей. Його суть полягає у визначенні впливу факторів на величину результативного показники за допомогою поступової заміни базової величини факторного показника в моделі на фактичне значення в звітному періоді.

Метод абсолютних різниць – це спрощений варіант першого способу. Він використовується в розрахунку впливу факторів на приріст результативних показників в тих моделях, де вид результативного показника наступний: Y = X_1 X_2, або ж в змішаних моделях Y = (X_1 X_2) X_3.

Застосування методу відносних різниць пов’язане з вимірюванням впливу факторів на величину результативного показника тільки в тих моделях, в яких результативний показник має вигляд Y = X_1 X_2, або ж в комбінованих моделях виду Y = (X_1 X_2) X_3. Відмінність даного способу полягає в тому, що розрахунок впливу факторів на досліджуваний показник здійснюється на основі відносних показників, виражених в коефіцієнтах або відсотках.

Індексний метод застосовується з метою дослідження економічних явищ, які формуються під впливом кількох чинників, схильних до динамічного зміни. Класичний приклад об’єкта аналізу в індексному методі – обсяг реалізації товарів, який залежить від деякого фізичного обсягу продукції і цін на неї.

Способи абсолютних і відносних різниць

Як вже було зазначено, спосіб абсолютних різниць застосовується для розрахунку ступеня впливу окремих факторів на зміну результативних показників. Щоб розрахувати вплив, слід абсолютна зміна факторного показника перемножити з фактичними значеннями факторів, вплив яких визначено, і плановими (базовими) значеннями факторів, вплив яких підлягає розгляду. Даний спосіб ефективніше використовувати у випадках наявності у вихідних даних абсолютних відхилень факторних показників.

Розглянемо алгоритм розрахунку методом абсолютних різниць:

 • На першому етапі будується факторна модель результативного показника;
 • На другому етапі визначається абсолютна зміна результативного показника;
 • На третьому етапі розраховується вплив чинників на результативний показник;
 • На четвертому етапі проводиться балансова ув’язка отриманих результатів;
 • На п’ятому етапі формулюються висновки за результатами аналізу.

Методика проведення розрахунків способом відносних різниць полягає в наступному:

 • Будується факторна модель результативного показника;
 • Визначається абсолютна зміна результативного показника;
 • Визначається відносне відхилення факторних показників;
 • Розраховується вплив факторів на зміну результативних показників;
 • Проводиться балансова ув’язка отриманих результатів;
 • На заключному етапі формулюються висновки за результатами аналізу.
ПОДІЛИТИСЯ: