Економічні вчення Альфреда Маршалла і Джона Кларка

Значний внесок у розвиток економічної думки вніс англійський економіст, засновник Кембриджської школи Альфред Маршалл (1842-1924). Головна його праця — «Принципи політичної економії» (1890). Найбільшу популярність А. Маршаллу принесла синтетична теорія ціни. Вона увібрала в себе теорію попиту і пропозиції, корисності, витрат виробництва.

А. Маршалл побудував графік попиту з зворотною залежністю між ціною та обсягом попиту. Вважав, що величина попиту визначається граничною корисністю речі. Корисність вимірюється максимальною ціною, яку покупці згідні сплатити за товар. По мірі насичення потреб зменшується корисність товару і ціна попиту знижується. А. Маршалл ввів поняття еластичності попиту, що представляє собою співвідношення між зміною ціни і величиною попиту. Нееластичний попит — це коли з підвищенням ціни величина попиту зменшується незначно. Такий попит характерний для товарів першої необхідності (сіль, хліб, картопля тощо). Еластичний попит — це коли з підвищенням ціни величина попиту в значній мірі. Такий попит характерний для товарів не першої необхідності. А. Маршалл побудував графік пропозиції, де спостерігається пряма залежність між ціною й обсягом пропозиції. На його думку, ціна пропозиції визначається витратами виробництва, які зводяться до зарплати та прибутку. Величина витрат тісно пов’язана з обсягом продукції, що випускається. Тут діють три закони:

1) закон постійної віддачі, коли величина витрат не залежить від обсягу виробництва;
2) закон зростаючої віддачі, коли із зростанням виробництва витрати знижуються;
3) закон падаючої віддачі, коли із зростанням виробництва витрати збільшуються.

В результаті поєднання двох названих вище графіків утворюється рівноважна ціна, коли обсяги попиту і пропозиції збігаються. З точки зору А. Маршалла, ринкова ціна постійно прагне до рівноважної в силу наступних причин. Якщо ринкова ціна буде встановлена нижче рівноважної, то буде збільшення попиту. Це викличе зростання ціни, і вона досягне точки рівноваги. Відбувається подібне досить швидко, так як попит є дуже динамічним. Якщо ринкова ціна буде встановлена вище рівноважної, то це стане стимулом для зростання виробництва. В результаті збільшення пропозиції ціна знизиться і досягне рівня рівноважної ціни. Однак такий процес відбувається вже повільно, так як це супроводжується освоєнням нових потужностей. Тому підприємці протягом певного часу можуть отримувати додатковий дохід. Цей додатковий дохід А. Маршалл назвав квазирентой.

Значний внесок у світову економічну науку вніс засновник американської школи Джон Бейтс Кларк (1847-1938). Основні його роботи: «Філософія багатства» (1886), «Розподіл багатства» (1899). Популярність Дж.Б. Кларку принесли наступні теорії.

1. Закон спадної продуктивності праці. Даний закон формулюється так: кожне нове вкладення праці, капіталу у виробництво при незмінності одного з ресурсів супроводжується падінням продуктивності.

2. Теорія специфічної продуктивності. Згідно цієї теорії у виробництві беруть участь чотири фактори: грошовий капітал, капітальні блага (під ними Дж.Б. Кларк розумів засоби виробництва і землю), діяльність підприємця, праця робітника. Власник кожного названого чинника отримує належну йому частку продукту, відповідно у вигляді процента, ренти, прибутку і зарплати.

3. Теорія поставлення (розподілу), Дж.Б. Кларк вважав, що рівень заробітної плати всіх працівників визначається зарплатою останнього найнятого робітника, у якого вона найменша. Відбувається це в силу того, що наймач може замінити будь-якого працівника, що звільнився, граничним, тобто останнім. Прибуток виходить як сума надлишків у попередніх працівників над зарплатою останнього працівника.

4. Теорія корисності. Вихідною посилкою цієї теорії є твердження, що предмет має кілька властивостей. Тому цінність товару визначається сумою «граничної корисності» окремих його властивостей у грошовому вираженні. Ілюстрував це Дж.Б. Кларк на двох прикладах. Ось як він це робив, наприклад, щодо легкового автомобіля, Він виділив у ньому такі властивості: здатність пересування — (оцінив це в 50 дол. США), відсутність трясіння — 150 дол., захист від негоди — 500 дол., швидкість їзди — 4000 дол. В результаті вартість автомобіля складе 4700 (50 + 150 + 500 + 4000) дол. США. Якщо, наприклад, мова йде про купівлю воза, то її вартість буде лише 50 дол., тому що вона має тільки здатністю до пересування. А вартість прольотки (володіє двома першими властивостями — здатністю до пересування і відсутністю тряски) складе відповідно 200 (50 + 150) дол. США.

Посилання на основну публікацію