Економічні теорії монополізації і добробуту

У першій половині XX століття досить широко обговорювалися питання, що стосуються конкуренції і монополії, а також добробуту.

Питання конкуренції та монополії були розглянуті в роботах американського економіста Едварда Чемберліна ( 1899-1967). Найбільшу популярність йому принесла теорія монополістичної конкуренції, яка була викладена в роботі «Теорія монополістичної конкуренції» (1933).

На думку Е. Чемберліна, в реальній економічній дійсності монополія і конкуренція в чистому вигляді зустрічаються рідко. Дня них зазвичай характерний синтез у вигляді монополістичної конкуренції. Цей синтез може здійснюватися двома шляхами. На ринку однакових товарів, при наявності декількох продавців, він здійснюється шляхом «дуополії» або «олігополії». На ринку різноманітних товарів монополія може виникнути на основі диференціації продукту шляхом створення якісних особливостей, які відрізняють конкретний товар від аналогічної продукції. Наприклад, якщо раніше виробляли всі зубну пасту одного виду і смаку, то з часом починають пропонувати безліч видів різних зубних паст.

Диференціація продукту, на думку Е. Чемберліна, здійснюється на основі наступних чинників:

1) якісні властивості товару, які представляють собою «індивідуальні особливості, що відносяться до якості, формі, кольору або стилю»;

2) маркетингова політика, що виступає як «особливі запатентовані властивості — фабричні марки, фірмові назви, своєрідність упаковки або тари (якщо такі є)»;

3) умови збуту, реклама, які «включають в себе такі чинники, як зручність місцезнаходження продавця, загальна атмосфера або загальний стиль, властиві його закладу і т. д.».

Продавець, який володіє диференційованим продуктом, стає монополістом. Однак конкуренція тут не знищується. Справа в тому, що кожен продукт має досить велику кількість субститутів (замінників). Наприклад, ті ж різноманітні види зубних паст можуть спокійно замінятися один одним. Тому суть монополістичної конкуренції в тому, що, з одного боку, кожен виробник диференційованого продукту стає монополістом, але, з іншого боку, зазнає конкуренції з боку субститутів.

На думку Е. Чемберліна, монополістична конкуренція призводить до негативних моментів. По-перше, диференціація продукту веде до зменшення обсягів його випуску, викликаючи недовантаження виробничих потужностей і безробіття. По-друге, недовикористані потужності сприяють підвищенню витрат виробництва і встановлення високої ціни. У цьому випадку відсутній ефект розширення масштабів виробництва, веде до зниження середніх загальних витрат. Правда, Е. Чемберлен припускав, що можливо збільшити обсяг виробництва, а витрати при цьому не скоротяться, так як потрібні додаткові витрати по стимулюванню збуту.

Питання конкуренції та монополії розглянув австрійський економіст Йозеф Алоїз Шумпетер (1883-1950). Його головні роботи: «Суть і основний зміст теоретичної політекономії» (1908), «Теорія економічного розвитку» (1912), «Економічні цикли» (1932), «Капіталізм, соціалізм і демократія» (1942). Й. Шумпетер є автором теорії ефективної конкуренції. На його думку, ефективна конкуренція можлива лише в умовах динамічної економіки, де здійснюються нововведення, тобто випуск нових товарів. Нововведення під силу тільки великим компаніям. Вони концентрують у своїх руках значні ресурси і тому здатні здійснити довготривалі інвестиції, які не під силу дрібним підприємствам. Ці великі компанії відрізняються від традиційних монополій, які ґрунтувалися на особливих правах і привілей ях, власності на обмежені ресурси і дефіцитні блага. Монопольна прибуток виступає як винагорода за нововведення. Вона може утворюватися або шляхом установлення високих цін на нову продукцію, або зниженням витрат на вироблену продукцію. Однак такий прибуток не є постійною і зникає в результаті конкуренції.

Що стосується питань добробуту, то вони були розглянуті, зокрема, в працях шведського економіста Батога Викселя (1851-1926). Його головні роботи: «Вартість, капітал і рента» (1893), «Фінансово-теоретичні дослідження поряд з викладом і критикою податкової системи Швеції» (1896), «Відсоток на капітал і ціна товарів» (1898), «Лекції з політичної економії» (1901-1906). Відомий трьома своїми теоріями.

1. Теорія добробуту. На думку К. Викселя, скорочення нерівності в суспільстві призводить до підвищення корисності благ. Так, зростання доходів низькооплачуваних верств населення збільшує корисність в більшому розмірі, ніж скорочення цієї корисності в результаті зменшення доходів високооплачуваних верств населення. Зменшити нерівність у доходах громадян передбачалося шляхом запровадження прогресивного оподаткування особистих доходів. Ці положення К. Викселя пізніше неодноразово залучалися представниками шведської соціал-демократичної партії для обґрунтування своєї політики.

2. Теорія зв’язку між процентною ставкою і рівнем цін. На думку К. Викселя, зв’язок між даними величинами наступна. Якщо, наприклад, відбудеться зниження процентної ставки, то скоротяться обсяги заощаджень. В результаті більша частина коштів почне витрачати на поточне споживання. Це призведе до підвищення попиту на товари і послуги. У результаті ціни на ці блага зростуть. Зростання ж процентної ставки приведе, навпаки, до збільшення заощаджень, зменшення витрат на поточне споживання, скорочення попиту та зниження цін.

3. Теорія криз. У цій теорії К. Віксель спробував пов’язати криза з теорією спадної продуктивності Дж.Б. Кларка. На фазі підйому збільшуються розміри застосовуваного капіталу. Але із збільшенням розмірів капіталу починає падати його гранична продуктивність. Це неминуче викликає уповільнення процесу накопичення, приводить, в кінцевому рахунку, до падіння обсягів виробництва і виникнення економічної кризи.

У англійського економіста Артура Сесіла Пігу (1877-1959) була своя теорія добробуту, викладена в роботі «Багатство і добробут» (1912). Як і К. Віксель, він вважав, що добробут усього суспільства може збільшитися внаслідок більш рівномірного розподілу доходів. Воно дозволить низькооплачуваним верствам населення краще задовольнити свої нагальні потреби. А. Пігу вважав, що багаті задовольняють потреби, інтенсивність, нагальність яких значно нижче порівняно з потребами бідних. Негативний вплив на добробут надають негативні зовнішні ефекти ринкового механізму — забруднення навколишнього середовища, відставання галузей, які бізнес не йде (наука, дорожнє будівництво тощо). Ці негативні зовнішні ефекти виникають через дивергенції (розриву) між приватними і суспільними вигодами. Вони повинні коригуватися державою шляхом проведення відповідної податково-кредитної політики. На цій основі А. Мігу сформулював концепцію «соціальної вартості», яка повинна, крім безпосередніх витрат, враховувати і побічні «зовнішні ефекти».

Посилання на основну публікацію