Економічні погляди фізіократів

Фізіократи — це школа французьких економістів другої половини XVIII ст., яка виступила з критикою меркантилістичних концепцій. Слово «фізіократи» веде своє походження від двох латинських слів — «физиос» (природа і «кратос» (влада). Появу цієї школи було обумовлено економічною політикою, яка проводилася в той час у Франції. Меркантилістська політика, що проводиться Ж. Б. Кольбером, була спрямована на заохочення експорту за рахунок низьких цін на промислову продукцію. Зниження цін передбачалося досягти шляхом здешевлення сировини і робочої сили для промисловості. Для цього ціни на хліб встановлювалися на низькому рівні. Крім цього, заборонявся його вивезення за кордон і заохочувався ввезення дешевого хліба в країну. Очевидним результатом такої політики стало масове розорення французьких селян. В результаті і з’явилася теорія фізіократів з основною ідеєю про те, що провідну роль в економіці відіграє сільське господарство, бо тільки там відбувається збільшення багатства, приріст матерії. Промисловість не створює багатства, т. к. тільки переробляє сировину. Фізіократи визнавали необхідність державного регулювання зовнішньої і внутрішньої торгівлі та закликали уряд сприяти розвитку сільського господарства. Вони виступали за вільний механізм господарювання на принципах повної свободи ціноутворення в країні та вивезення за кордон сільськогосподарської продукції. Принцип свободи економічної діяльності стає основоположним у фізіократів. Фізіократи відводили державі такі функції, як, по-перше, збереження природного порядку (законний порядок, на їхню думку, полягав у праві на володіння), по-друге, організацію підприємств громадського характеру, в-третіх — фіскальну функцію збору податків (основну функцію держави).

Основоположником і центральною фігурою школи фізіократів вважається Франсуа Кене (1694-1774). Основними творами Ф. Кене є «Економічна таблиця» (1758), «Про торгівлю» (1760), «Зауваження відносно грошового процента» (1766), «Загальні принципи економічної політики землеробського держави та примітки до цих принципів» (1768). Своєрідність методології Ф. Кене проявлялося насамперед у тому, що він, виходячи з концепції «природного порядку» і спираючись на свій досвід лікаря, порівнював економіку з живим організмом. Основні його теоретичні положення полягали в наступному.

1. Концепція «природного порядку». Ф. Кене виділив два види законів. Перші закони — фізичні — визначають суспільний розвиток. Ці закони, на його думку, встановлюються Богом. Другі закони — це позитивні закони, які видаються державою. Відповідно, позитивні закони повинні перебувати в гармонії з фізичними законами. Природний порядок, встановлений Богом, а позитивний є інструментом для реалізації природного порядку. Ідеальне суспільство — це таке, де досягнуто відповідність двох порядків, котре забезпечується природним правом на приватну власність.

2. Вчення про чистий продукт. Центральною у Ф. Кене є проблема створення нового або, як він його називає, «чистого продукту». Чистий продукт трактувався як надлишок (прибуток) над витратами виробництва. Створюється він у сільському господарстві завдяки природі. Чистий продукт, на думку Кене, утворюється за рахунок того, що дохід хлібороба розпадається на дві частини. Одна частина доходу витрачається на їжу, а друга утворює надлишок над витратами на виробництво — чистий продукт. Промисловість тільки перетворить форму продукту. Торгівля існує лише для перенесення продукту з однієї частини економіки в іншу.

3. Гроші. На думку Ф. Кене, обмін може відбуватися лише на еквівалентній основі, тому що товари вступають в обіг з наперед заданою ціною. На цій підставі він робить висновок, що в обміні багатство виникнути не може. Грошей Ф. Кене відводив лише скромну роль знаряддя обміну. Вони здобувають цінність, обмінюючись на інші товари.

4. Класи. Ділив суспільство на три класи: продуктивний, безплідний і клас земельних власників. До продуктивної класу він відносив усіх, хто обробляє землю (селяни, фермери і сільськогосподарські наймані працівники). До бесплодному класу — людей, зайнятих у промисловості. До класу земельних власників — короля, церква, землевласників і всю їх челядь. Вони існують за рахунок чистого продукту, створеного у землеробстві.

5. Капітал. Головним критерієм капіталу у Ф. Кене був обіг вартості витрат, які авансуються і повертаються до виробника. Залежно від тривалості обороту капіталу в землеробстві ділиться на два види. Перший вид капіталу Ф. Кене назвав щорічними авансами (насіння та ін). Вони повністю витрачаються протягом одного року і цілком входять у витрати. Другий вид капіталу назвав первинними авансами (будівлі, худобу і ін), які використовуються протягом ряду років. Вони частково входять у витрати шляхом щорічного відрахування частини вартості в амортизаційний фонд. Коли там збереться вся вартість цього капіталу, його оборот буде завершено.

6. Економічна таблиця. У цій таблиці була зроблена перша серйозна спроба в історії економічної думки поставити і вирішити проблему відтворення суспільного продукту. Вона, по суті, являє собою трехсекторную модель народного господарства, де показано товарні і грошові потоки між трьома называвшимися класами: фермерами, землевласниками і промисловцями. В економічній таблиці розглядається, яким чином відбувається реалізація готової продукції та створюються необхідні умови для здійснення процесу відтворення. До Речі, Ф. Кене вперше ввів у науковий обіг термін «відтворення» як постійне повторення процесу виробництва та збуту. У роботі «Економічна таблиця» (1758) Ф. Кене спробував уявити процес виробництва як процес відтворення, а звернення — як форму прояву цього процесу і показати, що багатство само собою переміщується між суспільними класами. Ф. Кене з допомогою таблиці з’ясував умови розподілу сукупного річного продукту між трьома класами. Аналіз таблиці дозволив йому зробити висновок про те, що безперебійне виробництво і реалізація створеного продукту можливі лише при дотриманні народногосподарських пропорцій.

Вартість річного землеробського продукту складається з таких частин:

1) вартістю в 2 млрд. ліврів оборотного капіталу (річних щорічних авансів);
2) вартістю в 1 млрд. ліврів, складовою відсоток зношування основного капіталу (початкові аванси);
3) вартістю 3 млрд. ліврів чистого продукту.

Крім цього, у безплідного класу є виробів на 2 млрд. ліврів.

До початку обігу гроші в кількості 2 млрд. ліврів знаходяться вже у земельних власників, які отримали їх від фермерів у вигляді орендної плати. Саме звернення, що складається з обігу товарів та обігу грошей, розпадається на п’ять актів:

1) земельні власники (С) купують у фермерів (Ф) на 1 млрд. продовольства, і, отже, відбувається рух грошей від власників (С) до фермерам (Ф), а рух товарів йде у зворотному напрямку — від фермерів (Ф) до власників (С);

2) земельні власники купують у промисловців (П) вироби на другий млрд. ліврів; гроші рухаються від власників (С) до промисловцям (11), а товари — навпаки, від промисловців (П) до власників (С);

3) промисловці на отриманий ними 1 млрд. ліврів купують у фермерів продовольство; гроші пересуваються далі від промисловців (П) до фермерам (Ф), а товари — навпаки, від фермерів (Ф) до промисловцям (П);

4) фермери купують у промисловців на 1 млрд. виробів, що складаються з інструментів та інших знарядь праці; тепер гроші йдуть назад від фермерів (Ф) до промисловцям (Л), а товари — від промисловців (П) до фермерам (Ф);

5) промисловці купують у фермерів на цей 1 млрд ліврів сировину; гроші знову рухаються від промисловців (П) до фермерам (Ф), а товари — від фермерів (Ф) до промисловцям (П).

В результаті перерахованих п’яти актів обміну земельні власники отримали свій чистий продукт, хоча частина останнього складають промислові вироби, еквівалентні за вартістю продовольчих продуктів, вироблених в землеробстві. Промисловці придбали натомість своєї продукції сировина та продовольство і можуть знову починати виробництво. Фермери — потрібні їм знаряддя праці, тобто вони готові до відтворення, крім того, вони отримали назад 2 млрд. ліврів, які повинні знову віддати землевласникам як орендну плату.

Таким чином, таблицю Кене можна вважати першим досвідом макроекономічного аналізу, в якому центральне місце займає поняття про сукупний суспільний продукт.

7. Розміри підприємства. Ф. Кене виступав за заміну дрібних господарств крупними сільськогосподарськими підприємствами. Мотивував він це тим, що витрати у великих підприємствах менше, а прибуток вище.
Представником школи фізіократів був учень Ф. Кене і послідовник його поглядів Жак Тюрго (1727-1781). Він виходив з наступних теоретичних положень.

1. Класи. Ж. Тюрго продуктивний і безплідний класи, які визначив Ф. Кене, розмежував ще на капіталістів та найманих робітників. При цьому дав визначення найманому робітнику. На думку Ж. Тюрго, найманий працівник той, хто не є власником землі, володіє тільки своїми руками, ремеслом і заробляє гроші продажем своєї праці.

2. Чистий продукт поділив на земельну ренту і прибуток. У свою чергу, прибуток розмежував на відсоток і підприємницький дохід.

3. Заробітна плата. На думку Ж. Тюрго, заробітна плата має визначатися мінімумом засобів до існування. Пояснював це тим, що із-за конкуренції між працівниками підприємець зможе знайти працівника, який погодиться працювати за низьку зарплату.

4. Капітал. Трактував як «нагромаджену цінність», вказуючи на її здатність до самовозрастанию.

Посилання на основну публікацію