Економічні погляди Джона Стюарта Мілля

Джона Стюарта Мілля (1806-1873) нерідко називають синтезатором ідей класичної школи, які остаточно завершили її формування. Міллю належить ряд фундаментальних робіт в галузі політекономії: «Нариси щодо невирішених проблем політичної економії» (1843), «Основи політичної економії і деякі аспекти їх застосування до соціальної філософії» (1848). Основні теоретичні положення Дж.С. Мілля полягали в наступному.

1. Економічний розвиток. Дж.С. Мілль вперше виділяє поняття «економічна статика» і «економічна динаміка». Під статикою мається на увазі функціонування економіки в незмінному масштабі, а під динамікою зростання або спад. Дж.С. Мілль поділяє закони виробництва і розподілу, вважаючи, що останні керуються законами і звичаями даного суспільства та є результатом людських відносин. Саме ця посилка стала основою його ідеї про можливість реформування відносин розподілу на базі приватної капіталістичної власності.

2. Вартість. Під вартістю (цінністю) товару розуміється його купівельна спроможність по відношенню до інших благ. Фактично Дж. С. Мілль приходить до переконання, що вартість (і ціна) товару встановлюється в точці, де вирівнюються попит і пропозиція. Автор міркує про те, що не тільки ціна змінюється під впливом попиту і пропозиції. Має місце і зворотна залежність: сама ціна впливає на зміну попиту та пропозиції.

3. Заробітна плата. При аналізі заробітної плати Дж.С. Мілль виходить з того, що розмір останнього залежить, в основному, від попиту на робочу силу та її пропозиції, або, що те ж саме, від співвідношення між чисельністю населення і розмірами капіталу. Зарплата, в свою чергу, має ґрунтуватися на прожитковому мінімумі. Однак цей мінімум не залишається постійним. З розвитком виробництва, збільшенням кількості створюваних благ цей мінімум зростатиме.

4. Прибуток. Дж.С. Мілль, як і Д. Рікардо, вважав, що величина прибутку має тенденцію до зниження. Відбувається це в силу наступних причин. По-перше, через зниження можливості прибуткового використання капіталу на обмеженій території. По-друге, із-за прагнення капіталістів зменшити ризик у використанні капіталу. Падіння норми прибутку в кінцевому рахунку призведе до економічного застою. Відстрочити настання цього стану можуть фактори, що протидіють зменшення норми прибутку, до яких він відносив технічний прогрес (особливо в сільському господарстві) і вивіз капіталу в інші країни.

5. Податки. З точки зору Дж.С. Мілля, головним об’єктів оподаткування є власність, не набута працею. Під нею він розумів в основному спадщини, які перевищували певну грошову величину. Величина стягнутих податків повинна бути достатньою для виконання державою її функцій.

6. Економічна криза. Дж.С. Мілль вважав, що при капіталізмі можливо безкризовий розвиток виробництва. Тим не менш, він припускав абстрактну можливість кризи, яка полягає у розриві між продажем і купівлею товару.

7. Роль держави в економіці. Дж.С. Мілль зазначав, що необхідно знаходити правильне співвідношення свободи підприємництва і державного втручання в економіку. Критикуючи роль держави в економіці, він відзначає два основних моменти: менш ефективне управління державних чиновників та скорочення приватної ініціативи, а також політичних прав громадян. Відкидаючи таким чином безпосереднє державне регулювання економіки з позицій «економічного лібералізму», він у той же час вказував на дві мети непрямого державного втручання в економіку: стимулювання державою науково-технічного прогресу та матеріальну допомогу тим членам суспільства, які, навіть маючи рівні права, не володіють рівними економічними можливостями (люди похилого віку, діти, інваліди).

Посилання на основну публікацію