Економічні інтереси і мотиви поведінки людини

У переплетенні всіх сторін життя людини економічна наука вивчає головну область його життєдіяльності – виробництво і розподіл життєвих благ.

Економічна теорія у вивченні людського суспільства виходить з наступного передумови: людина є одночасно виробником і споживачем товарів і економічних благ. Він визначає способи використання створеної ним техніки і технології з метою отримання життєвих благ.

Але для досягнення життєвих благ людина постійно прагне мінімізувати витрати своєї праці, створюючи для цього все більш досконалі машини, механізми, технології та інші блага.

Головний парадокс економіки – парадокс добування людиною життєвих благ. Прагнення уникнути тягот праці (перш за все фізичного) змушує людину винаходити все більш широкий спектр матеріальних благ.

В економічній теорії не розглядається, чи є праця першою життєвою потребою. Він як своєрідний вид витрат необхідний для отримання благ. Мотивація праці підрозділяється на два види: ринкова і примусова.

Маслоу А. в книзі «Мотивація і особистість» (1954 г.) розглянув види мотивації і запропонував класифікацію цілей працівників і ранжування мотивів їхньої поведінки за ступенем важливості, за допомогою яких можна пояснити характер впливу внутрішніх та зовнішніх чинників на мотиви поведінки працівника. Їм виділено чотири основних види потреб і викликаних ними мотивів поведінки:

  • потреби в безпеці;
  • потреби приналежності до соціальної групи;
  • потреби в повазі до себе;
  • потреби в самоствердженні.

Всі ці потреби можуть проявитися одночасно, але домінуючими є фізіологічні потреби.

Гецбергом Ф. розроблена теорія мотиваційної гігієни. В основі цієї теорії лежить наступна теза: праця, що приносить задоволення, сприяє фізіологічному і психологічному здоров’ю людини.

Мотивація працівника в процесі трудової діяльності може бути і негативною, т. Е. Діють протилежні фактори, які перешкоджають задоволеності працівника працею (наприклад такі фактори, як гарантія збереження роботи, соціальний статус, кадрова політика адміністрації фірми, умови праці, ставлення безпосереднього начальника, особисті схильності, міжособистісні відносини, рівень заробітної плати). Особливо виділяється в цій теорії фактор низької плати за працю працівника.

Посилання на основну публікацію