Ціна землі

Покупець і продавець землі завжди зіставляють орендну плату зі ставкою відсотка, який можна було б отримати, помістивши гроші на рахунок у банку.

Ринкова ціна землі є капіталізована орендна плата або сумарна величина поточної дисконтованої вартості всіх очікуваних в майбутньому орендних платежів. Ціна землі визначається двома факторами. По-перше, ціна землі прямо пропорційна принесеної нею орендній платі. І, по-друге, ціна землі обернено пропорційна нормі позичкового відсотка.

Сільське господарство Російської Федерації в даний час ще не вийшло на оптимальний рівень свого розвитку і характеризується досить низькою ефективністю. Продуктивність праці в землеробстві менше порівняно з США в 8 разів, а в тваринництві – майже в 40 разів. З найбільшої на початку XX століття країни – експортера сільськогосподарської продукції Росія перетворилася на головного її імпортера. З 60-х років можна говорити про початок епохи імпорту продовольства. З другої половини 80-х років збільшення імпорту продовольства набуло лавиноподібного характеру.

Такий стан аграрного сектора Росії обумовлено цілою низкою обставин як об’єктивного, так і суб’єктивного порядку.

Об’єктивні обставини не залежать від рівня господарювання та ефективності управління народногосподарським комплексом. Біокліматичної потенціал Росії вдвічі нижче, ніж у США і Західній Європі. Значна частина землеробської зони країни розташована в північних широтах на нечорноземних ґрунтах. У Росії 40% всієї ріллі отримує менше 400 мм опадів на рік, тобто перебуває в зоні ризикованого землеробства. 700 мм – оптимальна кількість вологи для землеробства характерно лише для 1% полів.

Суб’єктивні обставини обумовлені як аграрною політикою держави, так і неефективним господарюванням. Це величезні втрати вже вирощеного врожаю. Брак великих, спеціалізованих господарств. Відсутність потужностей з первинної переробки продукції. Недостатня спеціалізація сільськогосподарського виробництва.

Завдання. Чи можна розглядати важкі природні умови як фатальну зумовленість для сільськогосподарського виробництва? Яка роль у протидії природним силам належить науково-технічному прогресу? Чи можна вирішити суб’єктивні проблеми російського аграрного сектора?

Посилання на основну публікацію