1. Моя освіта – реферати, конспекти, доповіді
 2. Економіка
 3. Балансовий метод економічного аналізу

Балансовий метод економічного аналізу

Сутність балансового методу

Балансовий метод в економічному аналізі застосовується для зіставлення взаємопов’язаних показників діяльності, щоб з’ясувати їх взаємний вплив, а також підрахувати резерви збільшення ефективності виробництва.

При використанні балансового методу в аналізі, зв’язок окремих показників виражається у вигляді рівності підсумків, які отримані при різних математичних діях над аналізованими показниками. Такий метод називається балансовим через те, що першим історичним прикладом зв’язку великої кількості показників виступав бухгалтерський баланс.

Встановлення за допомогою балансового методу рівності підсумків (балансу) показує, що в аналізі задіяні всі взаємопов’язані фактори та економічні показники, а зв’язок між ними описана правильно. Таким чином, щоб з’ясувати причини, що викликали зміну обсягів реалізованої продукції в порівнянні з минулим періодом, застосовується залежність реалізації товарів від його випуску і зміни залишилася нереалізованої продукції в досліджуваному періоді. Складання балансу відбувається за такою схемою: збільшення реалізації товарів дорівнює збільшенню випуску товарів плюс зниження за рік нереалізованого залишку готової продукції або ж мінус підвищення даних залишків. За аналогією можна провести аналіз залежності виконання плану збуту від виконання плану виробництва продукції і зміни залишків.

Найбільш часто балансовий метод застосовується в аналізі використання наявних ресурсів. Наприклад, щоб з’ясувати можливості поліпшення використання машин і устаткування, складається баланс режимного запасу часу в верстато-годинах; щоб визначити вплив втрат часу на трудову продуктивність і обсяг продукції, що випускається – в людино-годинах.

Балансовий метод економічного аналізу в більшості випадків служить для відображення пропорцій, співвідношень двох груп врівноважених і взаємопов’язаних показників, підсумок яких повинен бути тотожним. Даний метод широко застосовується в бухгалтерському обліку і плануванні, а й велику роль відіграє в аналізі фінансово-господарської діяльності фірми, щоб дослідити забезпеченість підприємства фінансовими, трудовими ресурсами, паливом, сировиною, матеріалами, обладнанням і т.д.

Балансовий метод може використовуватися в побудові детермінованих факторних моделей адитивного типу, в деяких випадках при визначенні ступеня впливу факторів на зміну результативного показника і т.д.

Практичне застосування балансового методу

Балансовий метод економічного аналізу може застосовуватися при:

 • Плануванні обсягів трудових ресурсів. В даному випадку в одній частині визначається необхідну кількість людино-годин, а в іншій – поточна кількість, це дозволяється аналітику отримати зайве або відсутню значення числа співробітників;
 • Складанні календаря платежів, в якому зазначаються майбутні зобов’язання і плановані потоки грошових коштів, що перекривають їх;
 • При перевірці суми активів і пасивів, які повинні бути рівні;
 • При перевірці правильності проведення факторного аналізу, оскільки сума впливів повинна дорівнювати зміні досліджуваного показника;
 • При аналізі фінансової стійкості і ліквідності балансу;
 • Визначенні особливостей проведеної політики в області фінансування активів.

Таким чином, за допомогою балансового методу можна визначити збалансованого протилежних, але пов’язаних між собою процесів і явищ. Підсумок в обох випадках повинен бути однаковим, саме тому метод носить назву «балансовий».

Приклад використання балансового методу в аналізі

Як вже було відмічено, основою балансового методу є рівновага деяких явищ. В ході балансового методу зіставляються окремі взаємопов’язані між собою показники, щоб скласти повну картину поточного становища підприємства. При балансовому методі розглядається тісний зв’язок між процесами і явищами, які в подальшому повинні врівноважуватися. Сюди входить:

 • Зв’язок між активами і пасивами;
 • Зв’язок доходів і витрат;
 • Зв’язок потрібних ресурсів і ресурсів в наявності;
 • Зв’язок між заборгованостями і джерелами їх погашення;
 • Зв’язок впливу окремих факторів і зміни показників в цілому.

Якщо розглядати активи і пасиви, то рівняння балансу буде наступним:

Активи = Власний капітал + Зобов’язання

При розгляді доходів і витрат рівняння має наступний вигляд:

Доходи = Витрати + Прибуток

З цього випливає, що баланс можна вивести з будь-яких тісно взаємопов’язаних понять.

За даними таблиці можна скласти такі висновки:

Компанія має можливість формувати оборотну частину капіталу за власні кошти. Це випливає з того, що необоротні активи складають 29 млрд. Руб, а власний капітал – 35 млрд. Руд. Фірма може фінансувати за свій рахунок необоротні активи і деяку частку оборотних активів, наприклад, запаси. Таким чином, компанія відносно незалежна від зовнішніх джерел фінансових коштів, присутній помірний фінансовий ризик. Фінансування інших активів здійснюється за рахунок поточних і довгострокових зобов’язань.
Також з даних балансу слід, що фірма може відповідати за поточними зобов’язаннями, оскільки сума оборотних активів набагато вища за суму короткострокових зобов’язань. Підприємство здатне вчасно мобілізувати необхідні обсяги грошових коштів за рахунок їх реалізації або часткового використання оборотних активів, щоб погасити поточний борг.
Даний приклад чітко відображає взаємозв’язок активів і пасивів.

ПОДІЛИТИСЯ: