Акціонерне товариство в торговому праві

Акціонерне товариство (АТ) (ньому. Aktiengesellschaft, фр. societe anonime) — це господарське товариство, яке володіє самостійною правосуб’єктністю, статутний фонд якого розділений на певне число акцій. Учасники акціонерного товариства (акціонери) не відповідають за його зобов’язаннями і несуть ризик збитків, пов’язаних з діяльністю товариства, в межах вартості належних їм акцій.

Найменування акціонерного товариства має містити його найменування і вказівку на те, що товариство є акціонерним (у Німеччині — AG, у Франції — S. A.). Правове становище акціонерного товариства, права та обов’язки акціонерів визначаються акціонерним правом.

Акціонерне товариство, учасники якого можуть відчужувати належні йому акції без згоди інших акціонерів необмеженого кола осіб, визнається відкритим акціонерним товариством. Таке акціонерне товариство має право проводити відкриту підписку на випущені їм акції та вільний продаж їх на умовах, що встановлюються внутрішнім законодавством держав.

Відкрите акціонерне товариство зобов’язане щорічно публікувати для загального відомості свої фінансові звіти (наприклад, річний звіт, бухгалтерський баланс, звіт про прибутки та збитки).

Акціонерне товариство, учасники якого не може передавати належні йому акції без згоди інших акціонерів, визнається закритим акціонерним суспільством. Таке товариство не проводить відкриту підписку на випущені їм акції і не пропонує їх для придбання необмеженому колу осіб, Кількість учасників закритого акціонерного товариства не повинно перевищувати числа, встановленого внутрішнім законодавством держав. В іншому випадку воно підлягає перетворенню у відкрите акціонерне товариство. Акціонери закритого акціонерного товариства мають переважне право придбання акцій, що продаються іншими акціонерами цього товариства.

Засновники акціонерного товариства укладають між собою договір, що визначає порядок здійснення ними спільної діяльності щодо створення товариства, розмір статутного фонду товариства, категорії випущених акцій і порядок їх розміщення, а також інші умови, передбачені акціонерним правом.

Договір про створення акціонерного товариства укладається в письмовій формі. Установчим документом акціонерного товариства є його статут, затверджений засновниками.

Статут, як правило, повинен бути засвідчений у нотаріальному порядку. Уповноважені особи повинні мати нотаріально завірену довіреність. У статуті зазначаються:

1) засновники;
2) номінальний розмір капіталу, сума, на яку випускаються акції, і якщо випускаються акції різного виду, види акцій, одержуваних кожним засновником;
3) сплачений розмір основного капіталу.

Статут визначає:

1) фірмове найменування і місцезнаходження товариства (як місцезнаходження, як правило, вказується місце, де суспільство має підприємство, або місце, де знаходиться правління чи звідки ведеться управління справами);
2) предмет діяльності, а для промислових й торгівельних підприємств — предмети виробництва і торгівлі;
3) величину основного капіталу;
4) номінальну вартість акцій і кількість акцій даної вартості;
5) якщо є акції різних видів, то ці види і кількість акцій кожного з нйх;
6) акції є іменними або предъявительскими;
7) права та обов’язки акціонерів;
8) склад і компетенції органів управління суспільством (у країнах системи романо-германського права органами управління зазвичай є збори акціонерів, спостережна рада, правління; в країнах англо-американської правової групи — збори акціонерів і рада директорів) і порядок прийняття рішень, у тому числі з питань, рішення по яких приймаються одноголосно чи більшістю голосів.
9) правила про порядок оповіщення про проведення загальних зборів АКЦІОНЕРНОГО товариства і т. д.

Акціонерні товариства — найпоширеніша форма ведення середнього та великого бізнесу. Більшість компаній, що беруть участь в міжнародному торговому обороті, є акціонерними товариствами.

Посилання на основну публікацію