Акції як об’єкт міжнародних торгових угод

Акція – це цінний папір, що засвідчує право її власника на певну частку в майні акціонерного товариства і на одержання дивідендів від його прибутку.

Акції відрізняються від інших видів цінних паперів специфічним набором майнових прав та зобов’язань, який характеризується наявністю права на участь в управлінні компанією емітента, на частку в його статутному капіталі, а також відсутністю у емітента зобов’язання викуповувати акції у їх власника (акціонера).

Акціонер може продати свої акції іншій особі або акціонерному товариству. У свою чергу, акціонерне товариство тримає їх у себе необхідний термін, а потім зобов’язане перепродати їх, або анулювати, скоротивши при цьому розмір статутного капіталу на номінальну вартість анульованих акцій.

Основні види акцій:

— привілейовані. Дають право на першочергове одержання дивідендів у вигляді фіксованого відсотка від номіналу акції або фіксованої суми грошових коштів. Власники привілейованих акцій користуються переважним правом при поверненні акціонерного капіталу у разі ліквідації акціонерного товариства. Привілейовані акції дають право голосу тільки на зборах акціонерів, присвячених питанню трансформації або ліквідації акціонерного товариства;

— звичайні (прості). Дивіденди за простими акціями акціонерного товариства виплачуються після розподілу дивідендів за привілейованими акціями та формування обов’язкових фондів. Ризик, пов’язаний з результатами діяльності акціонерного товариства, частково компенсується для власників простих акцій правом голосу на загальних зборах акціонерів. Дивіденди можуть виплачуватися з різною періодичністю: щомісячно, щоквартально, щорічно і в різній формі (готівкою, перерахуванням на спеціальний рахунок або акціями). Дивіденд може виплачуватися готівкою на основі поточних надходжень, щоквартально, незважаючи на те, що фактично він ще не зароблений» або незважаючи на повідомлення про збитки. Це робиться головним чином для підтримки репутації компанії. Крім виплати або перерахувань готівкою дивіденд може виплачуватися акціями цієї компанії. Для цього він може накопичуватися на спеціальному рахунку до необхідної величини і потім обмінюється на акції компанії.

Відомості про розмір дивідендів, які виплачуються акціонерними товариствами, регулярно публікуються у діловій пресі у вигляді спеціальних таблиць. Таблиця включає такі дані: назва компанії, періодичність виплати дивідендів, сума дивіденду на одну акцію (у грошових одиницях), дата виплати, дата оголошення величини дивіденду.

Особливим видом акцій є прості безголосі акції. По суті, вони є тільки сертифікатом на отримання частини прибутку.

Світовий ринок акцій в 2001 р. мав загальний обсяг близько 26 трлн дол. Така загальна капіталізація (сумарна ринкова вартість усіх корпорацій світу, акції яких котируються на фінансових ринках. В 2001 р. обсяг світового ринку акцій зменшився приблизно на 25%. Обороти на ринку акцій становили 800 млрд дол. США в день. Більша частина угод на ринку акцій, також як і на інших фінансових ринках, носить спекулятивний характер. У біржовій торгівлі бере участь лише невелика частина акцій,’ постійно переходять з рук у руки в ході біржових торгів. Саме це забезпечує величезні сумарні обороти. При цьому реальний рух грошових коштів на кілька порядків менше, ніж обороти ринку. Оскільки більша частина угод здійснюється через систему взаємозаліків (або кліринг), учасник ринку може здійснювати безліч угод з купівлі-продажу акцій, але реальний оборот за його розрахунковому рахунку складає лише суму, що дорівнює різниці сукупних покупок і продажів.

Посилання на основну публікацію