✅Ефективна економіка – що це таке, опис, характеристика

Ефективна економіка – система, якій вдається задовольнити максимум потреб суспільства шляхом використання мінімальної кількості ресурсів.

Достатній випуск одних видів продукції здійснюється не на шкоду іншим, тому що в країні досягнутий високий рівень продуктивності праці, застосовуються сучасні технології, що дозволяють економити сировину і матеріали, основні фонди не простоюють, а використовуються на повну потужність.

Методи вимірювання ефективності економіки

Для оцінки ефективності економічної системи використовують два види показників. Перші демонструють, який обсяг продукції випускається в розрахунку на одного споживача, другі — як співвідносяться результати виробництва і вкладені ресурси (праця, сировина, основні фонди).

До першої групи показників відноситься ВВП на душу населення. Для його розрахунку внутрішній валовий продукт держави ділиться на чисельність населення. Чим вищий результат, тим краще національна економіка задовольняє потреби жителів. Найвищі показники характерні для держав Європи, Північної Америки, Перської затоки.

Співвідношення випуску до витрат демонструють чотири показники:

  • Матеріаломісткість. Це значення, яке показує, скільки матеріальних ресурсів (енергії, сировини і т.д.) витрачається на виготовлення одиниці продукції. Для розрахунку показника потрібно поділити витрати предметів праці на Підсумковий випуск. Чим вище отримане число, тим нижче ефективність виробництва країни.
  • Трудомісткість. Це показник, що демонструє, скільки робочих годин йде на виготовлення одного виробу. Для його розрахунку потрібно розділити сумарний випуск продукції на трудовитрати. Вийде число, обернено пропорційне рівню продуктивності. Висока трудомісткість відображає недостатню ефективність національної економіки. Для поліпшення ситуації потрібно задуматися про автоматизацію, вдосконалення використовуваної технології, відмову від ручних операцій.
  • Фондомісткість. Це відношення вартості основних засобів (машин, обладнання, виробничих будівель, споруд) до сукупного випуску продукції. Чим вище це значення, тим менш ефективно застосовуються активи, наявні в розпорядженні підприємств. Можливо, вони частково простоюють, використовуються не на повну потужність через недосконалість технологій.
  • Капіталомісткість. Показник, що демонструє, який результат дають додаткові вкладення у виробництво. Для розрахунку необхідно суму інвестицій за певний період (наприклад, рік, квартал) розділити на приріст випуску за аналогічний часовий проміжок. Чим нижче значення, тим більшою віддачею володіє національна економіка.

Причини низької ефективності

Неефективність економіки обумовлена використанням застарілих технологій і обладнання, застосуванням матеріаломістких виробництв, збереженням низької продуктивності праці.

Через перераховані фактори країні не вдається випускати достатню кількість продукції, щоб задовольнити потреби жителів.

Причини низької ефективності економічної системи:

  • Адміністративні обмеження, через які частина наявних ресурсів в країні не використовується.
  • Недосконалість технології: недостатній рівень автоматизації, переважання ручних операцій, застосування обладнання, що вимагає значних трудовитрат.
  • Політична нестабільність, через яку економічні питання відходять на другий план.
  • Переважання неринкових механізмів в країні (корупція, тіньова економіка).
  • Низька кваліфікація співробітників, що не дозволяє достатньою мірою використовувати досягнення науково-технічного прогресу.
  • Ефективна економіка надає всім бажаючим можливість працювати, використовувати наявні ресурси.

Результат такого підходу – розвиток конкуренції, вдосконалення методів виробництва і просування продукції, розробка нових технологій і більш повне задоволення суспільних потреб.

Посилання на основну публікацію