Поняття біоценозу

Біоценоз – сукупність спільно мешкають популяцій різних видів рослин, тварин і мікроорганізмів. Будь біоценоз займає певну ділянку абіотичного середовища.

Біотоп є загальним місцем проживання для всіх членів спільноти. Біотоп – простір з більш-менш однорідними умовами, заселене тим чи іншим співтовариством організмів.

Приклад біоценозу

При біогеоценозах члени спільноти так тісно взаємодіють із середовищем проживання, що біоценоз часто важко розглядати окремо від біотопу. Тому їх об’єднують під назвою біогеоценозу.

Поняття біогеоценозу ввів В.Н. Сукачев (1942р.). За визначенням В.Н. Сукачева біогеоценоз (від грец. Bios-життя, ge-Земля, ценоз-спільнота) – це сукупність однорідних природних елементів (атмосфери, гірської породи, рослинності, тваринного світу та світу мікроорганізмів, грунту і гідрологічних умов) на певній ділянці поверхні Землі. Контур біогеоценозу встановлюється по межі рослинного співтовариства (фітоценозу).

Посилання на основну публікацію