Кількісні оцінки ризиків

У класичному розумінні ризик розуміють як ймовірність людських жертв або травм і пошкоджень людини і матеріальних втрат.

Підхід до аналізу ризику побудований на класичному принципі визначення відносних частот подій при тривалих випробуваннях. Цей ризик може бути визначений на основі теоретичних розрахунків або на основі експериментальних даних. При аналізі ризику, пов’язаного з експлуатацією технічних систем в будь-якому випадку необхідні дані спостережень або досліджень роботи існуючих пристроїв і систем. При аналізі ризику для здоров’я або життя людини також потрібні дані спостережень.

Наприклад, ризик будь-якої людини загинути в автомобільних катастрофах для населення будь-якої країни може бути опредёлен, відповідно до формули (1.1), як відношення числа людей загинули за рік в автомобільних катастрофах до чисельності населення даної країни.

При загальному числі аварій в США 50 мільйонів в рік ризик смерті на одну аварію Cоставить 10-3.

Знаючи ризик смерті на одну аварію відповідно до (1.5) можна оцінити втрати людських життів в аваріях:

Ncа = Rca ? Na. (1.6)

Не завжди в якості критерію вибирають кількість смертей. В охороні праці, наприклад, часто оцінюють безпеку того чи іншого виду робіт кількістю втрачених робочих днів, або кількістю осіб, які отримали професійні захворювання. В якості критерію небезпеки того чи іншого хімічного продукту може бути обраний ризик захворювання раком.

При обчисленні ризику використовуються такі поняття, як: базовий ризик, додатковий ризик і загальний або сумарний ризик.

Базовий ризик Rб це ризик, який існує для людей без відносно якого-небудь джерела ризику (наприклад, природний ризик смерті).

Додатковий ризик Rд це ризик, обумовлений якимось певним джерелом ризику (наприклад, ризик смерті в автомобільній катастрофі, ризик смерті за рахунок забруднення навколишнього середовища у великому місті і т. П.).

Сумарний ризик Rсум це ризик дорівнює сумі базового і додаткового ризиків

Rсум = Rб + Rд. (1.7)

Величина ризику має стохастичну природу і визначається цілою низкою випадкових явищ. Оцінюючи величину техногенного ризику Rт, необхідно враховувати ті випадкові явища, які впливають на його величину. Такими випадковими явищами при оцінці техногенного ризику в загальному випадку є:

– Ймовірність Rта виникнення техногенної аварії;

– Ступінь негативного впливу на людину і на навколишнє середовище повільно протікаючих процесів і ймовірність Rк виникнення кризової або катастрофічної екологічної обстановки;

– Кліматичні та метеорологічні умови, які також можуть бути виражені ймовірністю Rму певних метеоумов на даний момент часу;

– Ймовірність Rн попадання населення (або професійних працівників) в зону впливу шкідливих факторів.

Враховуючи, що всі розглянуті явища є статистично незалежними, величину техногенного ризику можна визначити відповідно до теореми множення незалежних подій, як

Rт = Rта ? Rк ? Rму ? Rн. (1.8)

Так оцінюючи величину техногенного ризику Rт, створюваного, наприклад, аварією на хімічному підприємстві для співробітників і населення, необхідно врахувати:

– Ймовірність Rта виникнення техногенної аварії, що призведе до викиду небезпечних речовин і забруднення тільки атмосферного повітря (можливо також забруднення вод і ґрунтів);

– Ймовірність Rму певних метеорологічних умов на момент аварії: температура, напрям і швидкість вітру, дощ або сніг та інші метеорологічні фактори;

– Ймовірність Rн того, що в зону поширення зараженого повітря потрапить певна кількість людей з числа співробітників та населення.

Враховуючи, що всі перелічені фактори є статистично незалежними подіями, величина техногенного ризику в даному випадку буде визначатися як добуток трьох складових

Rт = Rта ? Rму ? Rн. (1.9)

Якщо небезпечні події є залежними або поява небезпечного події обумовлено іншими явищами, тоді при обчисленні ризику необхідно використовувати формули для обчислення умовних ймовірностей.

Посилання на основну публікацію