Безвідходна і маловідходна технологія

Маловідходна технологія – такий спосіб виробництва продукції, при якому шкідливий вплив на навколишнє середовище не перевищує рівня, допустимого санітарно-гігієнічни-кими нормами, при цьому за технічними, організаційними, економічними або іншими причинами частина сировини і матеріалів (обумовлена ​​галузевими нормативами) переходить в невикористовувані відходи і спрямовується на тривале зберігання або захоронення. […]

Поняття безвідходної і маловідходної технології нерозривно пов’язані з такими поняттями, як природні ресурси, комплексна переробка сировини, раціональне використання ресурсів, побічні продукти, відходи виробництва і споживання, вторинні матеріальні ресурси, вторинні енергетичні ресурси, економічний збиток. […]

Природні ресурси – сонячна енергія, внутриземное тепло, водні, земельні, мінеральні ресурси, ресурси тваринного і рослинного світу і т. П. […]

Мінеральні ресурси – сукупність геологічних запасів мінеральної сировини в надрах. […]

Комплексне використання сировини – найбільш повне, економічно виправдане використання всіх корисних компонентів, що містяться в сировині, а також у відходах виробництва. Ступінь вилучення та використання цінних компонентів сировини залежить від потреби в них суспільства і рівня розвитку техніки. Комплексне використання сировини підвищує ефективність виробництва, забезпечує збільшення обсягу п асортименту продукції, зниження її собівартості і скорочення витрат на створення сировинних баз, попереджає забруднення довкілля виробничими відходами. […]

У процесі фізико-хімічної переробки сировини поряд з основними продуктами виробництва утворюються побічні продукти, які не є метою виробничого процесу, але, як правило, можуть бути використані в якості готової товарної продукції. На них є державні стандарти, технічні умови та затверджені ціни. Якщо виділення або обробка побічної продукції для використання у виробництві економічно недоцільні, то її застосовують як паливо. […]

Відходи споживання – відпрацьовані матеріали або різні зношені вироби, що утворюються в процесі споживання продукції та відновлення яких економічно недоцільно. Відходи споживання можуть бути використані і як сировина або добавки до нього. […]

Вторинні матеріальні ресурси (ВМР) -сукупність відходів виробництва н споживання, які можна використовувати в якості основного або допоміжного матеріалу для випуску продукції. До них умовно відносять також побічні і попутні продукти, які поки використовують недостатньо повно і які являють собою потенційний резерв матеріальних ресурсів для промисловості. […]

Вторинні енергетичні ресурси (ВЕР) -енергетичний потенціал продукції, відходів, побічних і проміжних продуктів, що утворюються в технологічних установках, який можна частково або повністю використовувати для енергопостачання інших споживачів на самому підприємстві плі за. його межами. ВЕР поділяють па горючі, теплові і механічні. Горючі ВЕР – відходи або побічна продукція, які можуть використовуватися в якості палива; теплові – фізичне тепло димових газів технологічних печей, фізичне тепло матеріальних потоків, охолоджуючої води після тенлообмеппой апаратури та ін .; механічні – енергія стислих газів, що утворюються (або використовуваних) у технологічних процесах. […]

Принципи безвідходних виробництв – системність, комплексне використання сировинних і енергетичних ресурсів, циклічність матеріальних потоків, обмеження впливу виробництва па навколишнє середовище, раціональність організації безвідходного виробництва.

Посилання на основну публікацію