Забруднення навколишнього природного середовища і здоров’я людини

Якість життя людини залежить від стану навколишнього середовища. Чиста вода, свіже повітря і родючий грунт – все це необхідно людям для повноцінного і здорового існування.

Забруднене повітря може стати джерелом проникнення шкідливих речовин в організм через органи дихання. Вода може містити патогенні мікроорганізми або токсичні сполуки. Забруднення ґрунту та ґрунтових вод зменшує продуктивність сільськогосподарських угідь, призводить до зниження якості їжі. Все це становить загрозу для здоров’я людини.

Терміном природне середовище (природа) найчастіше позначають сукупність об’єктів і систем матеріального світу в їх природному стані, що не є продуктом праці людини. Популяції рослин і тварин живуть в середовищі, що складається з неживих компонентів (вода, повітря, грунт). Облочки Землі, склад, будова та енергетика якої визначаються сукупною діяльністю живих організмів, називається біосферою.

Чим відрізняються живі організми від інших природних тіл?

Основною відмінною особливістю живої речовини є спосіб використання енергії. Живі істоти здатні вловлювати енергію, що приходить на Землю у вигляді сонячного світла, утримувати її у вигляді енергії складних органічних сполук (біомаса), передавати один одному, трансформувати енергію в механічну, електричну, теплову та в інші види енергії. Неживі тіла не здатні до цього, вони переважно можуть розсіювати енергію (наприклад, нагріватися).

Необхідно відзначити, що всі на планеті Земля взаємопов’язане і взаємозалежне. Людина теж є частиною природи, а не повновладним господарем її. Необхідно пам’ятати також, що багато ресурси, якими володіє Земля, обмежені, і ми зобов’язані піклуватися про всіх Землі істот.

Однак людина здавна розглядав навколишнє середовище в основному як джерело ресурсів. При цьому велику частину взятих від природи ресурсів він повертає у вигляді відходів, що поставило під загрозу існування як біосфери, так і людини.

Статистика
Людина у своїй діяльності використовує ресурси планети вельми неефективно, з утворенням величезної кількості відходів. Кількість корисного суспільного продукту становить не більше 2% використовуваних природних ресурсів, а решта 98% – відходи.

В результаті такої діяльності відбувається постійне забруднення атмосфери, ґрунтів, природних вод, а це негативно позначається і на здоров’ї людини.

Постійно зростаючий вплив людини на природне середовище породило необхідність ввести певні обмеження цього. Так, були розроблені гранично допустимі норми концентрації (ГДК) шкідливих речовин в атмосфері, в грунті і у воді. При розробці ГДК враховувалися вимоги щодо забезпечення безпеки населення і розвитку виробничої діяльності, т. Е. Враховувалася неминучість викидів шкідливих речовин в природне середовище при виробничої діяльності, але були визначені і максимально допустимі їх концентрації, які при щоденному впливі протягом необмеженого часу не викликають жодних -або хворобливих змін в організмі людини.

забруднення атмосфери

ГДК є гігієнічним критерієм при оцінці санітарного стану навколишнього середовища (атмосферного повітря, водойм, грунту). У Російській Федерації ГДК встановлюється для кожного шкідливої речовини.

До основних джерел забруднення атмосфери належать підприємства паливно-енергетичного комплексу, транспорт, промислові підприємства. В одних випадках повітря забруднюється газоподібними домішками, в інших – зваженими частинками.

Газоподібні домішки включають оксиди вуглецю, азоту, сірки і вуглеводні.

Зважені частинки являють собою пил природного і штучного походження (зола, сажа, грунтова пил). Широко використовується в будівництві азбест (його легко вдихувані волокна) викликає хронічне подразнення легеневої тканини, яке може призвести до захворювання на рак легенів.

Увага!
Особливу небезпеку представляє забруднення важкими металами. Свинець, кадмій, ртуть, мідь, нікель, цинк, хром, ванадій – практично постійні компоненти повітря промислових центрів. Понад 250 тис. Т свинцю щорічно у світі викидається в повітря з вихлопними газами автомобілів.

забруднення грунтів

У ролі основних забруднювачів грунтів виступають метали та їх сполуки, радіоактивні елементи, а також добрива та пестіціди1, застосовувані в сільському господарстві.

До найбільш небезпечних забруднювачів грунтів відносяться ртуть, свинець і їх з’єднання.

Ртуть надходить в навколишнє середовище при застосуванні ртутьсо-які тримають пестицидів, які використовуються для передпосівного знезараження насіння, з відходами целюлозно-паперової промисловості, при виробництві соди і хлору, коли в технології застосовують ртутні електроди. Відходи промислових підприємств часто містять металеву ртуть, а також різні неорганічні сполуки ртуті.

Запам’ятайте!
Забруднення грунтів свинцем і його сполуками носить найбільш масовий і небезпечний характер. Сполуки свинцю використовуються як антидетонаційних добавок до бензину, тому автотранспорт є чи не основним джерелом свинцевого забруднення природного середовища. Вміст свинцю в грунтах залежить від розташування автодоріг і щільності автомобільного руху по них. Так, наприклад, грунт поблизу великих автомагістралей забруднена свинцем до 1500 м від узбіччя.

Радіоактивні елементи можуть потрапляти у грунт і накопичуватися в ній в результаті випадання опадів після атомних вибухів або при видаленні рідких і твердих радіоактивних відходів промислових підприємств або науково-дослідних установ, пов’язаних з вивченням і використанням атомної енергії. Радіоактивні ізотопи з грунтів потрапляють у рослини і організми тварин і людини, накопичуючись в них в певних тканинах і органах: стронцій-90 – в кістках і зубах, цезій-137 – в м’язах, йод-131 – в щитовидній залозі і т. П.

забруднення вод

Основними забруднювачами поверхневих вод є нафта і нафтопродукти, які надходять в результаті природних виходів нафти в районах залягання, нафтовидобутку, транспортування, її переробки та використання в якості палива і промислової сировини.

Увага!
Серед продуктів промислового виробництва особливе місце по своєму негативному впливу на водне середовище займають детергенти – синтетичні мийні засоби, які знаходять все більш широке застосування в промисловості, на транспорті, в комунально-побутовому господарстві.

Забруднення водного середовища також відбувається в результаті надходження у водойми води, що стікає з поверхні оброблених сільськогосподарських і лісових земель, при скиданні у водойми відходів підприємств-виробників, в результаті втрат при транспортуванні і зберіганні пестицидів.

Поряд з пестицидами сільськогосподарські стоки містять значну кількість поживних (біогенних) речовин, що вносяться на поля з добривами (азоту, фосфору, калію).

Води піддаються також термічному забруднення. Коли електростанції споживають воду для конденсації відпрацьованої пари, вони повертають її у водойму на 10-30 ° С підігрітою, зменшують вміст розчиненого у воді кисню, збільшують токсичність забруднюючих воду домішок.

Зростання теплового навантаження на водні об’єкти, підвищення біогенних елементів і органічних речовин, як правило, супроводжуються різким погіршенням санітарно-гігієнічних показників якості води.

Запам’ятайте!
Забруднення атмосфери, ґрунтів і води призводить до порушень існуючих у природі циклів обміну речовин і енергії. Через збільшення масштабів техногенної діяльності людини намітилися глобальні зміни в біосфері, які вже позначаються на здоров’ї людини та стан генетичного фонду людства. Ці зміни в подальшому можуть призвести до незворотних процесів і в кінцевому підсумку до нестерпним умов існування людини на Землі.

В даний час, щоб зрозуміти і відповідально оцінити всі процеси, які відбуваються на планеті Земля, пов’язані з виробничою діяльністю, необхідно сформувати у кожної людини реальне екологічний світогляд і виховувати загальну культуру в області екологічної безпеки.

Це повинен знати кожен

Для людини природно бажання мати здорову, тривалу, комфортне життя, а також можливість реалізації своїх інтелектуальних, естетичних, культурних та інших потреб. Тому необхідний пошук оптимальних рішень в організації життєдіяльності людини, і особливо виробничої його діяльності. Необхідно формування іншого світогляду і виховання загальної культури в області безпеки життєдіяльності, яка передбачає виховання у кожної людини наступних якостей:

відповідального ставлення до збереження навколишнього природного середовища;
відповідального ставлення до особистого здоров’я як індивідуальної, так і суспільної цінності;
відповідального ставлення до забезпечення особистої безпеки, безпеки суспільства і держави.
питання

Як впливає життєдіяльність людини на навколишнє природне середовище?
Які фактори визначають екологічну обстановку в районі вашого проживання?
Як впливає забруднення атмосфери, ґрунтів і природних вод на здоров’я людини?
Чому так гостро в даний час постало питання щодо захисту навколишнього природного середовища?
Які якості людини характеризують його загальний рівень культури в області екологічної безпеки?

Посилання на основну публікацію