1. Моя освіта – реферати, конспекти, доповіді
 2. Біологія
 3. Значення тварин у природі та житті людини

Значення тварин у природі та житті людини

Зоологія – це наука, що вивчає тварин, які в даний час мешкають на Землі чи існували в минулі епохи. Всі тварини відносяться до окремого царства органічного світу (царство Тварини).

Зоологія досліджує зовнішню і внутрішню будову тварин, функції окремих органів і систем органів, поведінка, розмноження та індивідуальний розвиток, а також походження, еволюцію і значення тварин у природі і для людини.

Всі тварини і рослини мають ряд загальних властивостей:

 • Хімічним складом як на рівні елементів, так і на рівні молекул (органічні молекули – білки, ліпіди, вуглеводи, нуклеїнові кислоти);
 • Клітинною будовою;
 • Всі живі організми є відкритими системами, тобто перебувають у постійному обміні речовиною, енергією та інформацією з навколишнім середовищем.

Сукупність обмінних процесів називається метаболізмом. Метаболізм складається з двох безперервно протікають, взаємопов’язаних процесів: асиміляції (синтезу) і дисиміляції (розпаду). Тварини і рослини здатні розмножуватися. Передача ознак при розмноженні організмів забезпечується спадковістю, з якою нерозривно пов’язана мінливість.

Тварини і рослини володіють властивістю дратівливості, тобто здатністю відповідати на різні дії факторів зовнішнього середовища.

Тварини і рослини різняться.

 • По-перше, набором і складом органічних молекул: білків, вуглеводів, ліпідів та ін. (Наприклад, у тварин – глікоген, у рослин – крохмаль; у тварин – гемоглобін, у рослин – хлорофіл).
 • По-друге, набором клітинних органел (наприклад, у рослин є клітинна стінка, центральна вакуоль, у тварин ці органели відсутні).
 • По-третє, на рівні обмінних процесів рослини (за деяким винятком) – автотрофи, а тварини (за винятком деяких найпростіших) – гетеротрофи.
 • По-четверте, в життєвому циклі тварин домінує диплоидная стадія (за винятком деяких груп найпростіших), а у рослин відбувається закономірне чергування диплоїдної (спорофіта) і гаплоидной (гаметофіту) стадій розвитку.
 • По-п’яте, на подразнення більшість тварин відповідає рухом, рослини ж – істоти нерухомі, хоча й у них зустрічаються рухові реакції (тропізми, настии).
 • По-шосте, тварини мешкають там, де рослини жити не можуть: в глибинах морів, в печерах і т. д.

Значення тварин у природі полягає в тому, що вони є обов’язковим компонентом всіх без винятку екосистем. В екосистемах вони грають роль редуцентів або консументів різних рівнів. Таким чином, тварини разом з рослинами та іншими організмами, що входять до екосистеми, беруть участь у кругообігу речовин.

Тварини мають величезне і різнопланове практичне значення. Перш за все це відноситься до хребетних: ними представлені майже всі види домашніх тварин. Це тварини, які вирощуються для отримання продуктів харчування, вовни, шкіри, для транспортних, сторожових, спортивних та інших цілей. І зараз триває процес одомашнення диких тварин, наприклад одомашнені:

 • лисиці;
 • песці;
 • норки;
 • страуси і т. д.

Поряд з корисною роллю хребетні тварини можуть приносити і шкоду, наприклад сільському господарству, псуючи і знищуючи запаси:

 • зерна;
 • коренеплодів;
 • фруктів;
 • овочів;
 • сіна;
 • силосу (ховрахи, миші, полівки та ін.).

Деякі види хребетних (птиці, копитні, гризуни) відносяться до числа носіїв та розповсюджувачів небезпечних інфекційних захворювань (енцефаліту, чуми, туляремії, бруцельозу тощо.), А також паразитарних інвазій (малярії, лейшманіозів, трипаносомозов і т. Д.).

Серед безхребетних одомашнених тварин небагато – медоносна бджола і тутового шовкопряда. Деякі види перетинчастокрилих (наїзники) використовуються людиною для боротьби зі шкідливими комахами (біологічні методи).

Деякі безхребетні є небезпечними паразитами рослин, диких і домашніх тварин, а також людини. Масове зараження тварин паразитами називається епізоотією. Паразитичні форми зустрічаються в різних типах безхребетних тварин:

 • серед найпростіших (малярійний паразит, лямблії, лейшманії);
 • плоских хробаків (сосальщики, стрічкові);
 • круглих черв’яків (нематоди, волосатики).

Членистоногі (комахи і павукоподібні) служать переносниками як інфекційних (енцефаліт, чума, тиф та ін.), Так і паразитарних (найпростіші, нематоди) захворювань. Серед них багато ектопаразитів: воші, блохи, гедзі, пухоїди, кліщі і т. Д.

Царство Тварини підрозділяється на велику кількість груп, які розрізняються по своїй організації. При встановленні цих груп використовується система супідрядних категорій: вони називаються систематичними або таксономічними.

Основи системи тваринного світу були закладені в кінці XVII і в першій половині XVIII в. в роботах англійського натураліста Дж. Рея і шведського вченого К. Ліннея. У своєму основному праці «Система Природи», який вийшов в 1735 р, К. Лінней розробив принцип бінарної номенклатури для назв видів тварин і рослин. Кожному виду присвоюється латинська назва, що складається з двох слів – перше (іменник) означає назву роду, а другий (прикметник) означає назва виду. Наприклад:

 • Аскарида людська;
 • Аскарида свиняча;
 • Аскарида кінська.

Бінарна номенклатура, запропонована К. Ліннеєм, використовується вченими і в даний час.

Основний систематичної одиницею (категорією) є вид, наприклад, Амеба звичайна, Двуустка печінкова, Жаба трав’яна, Ящірка прудка і т. д. Близькі види об’єднуються в роди, близькі пологи – в сімейства, сімейства – в загони, загони – в класи, а класи – в типи.

Тип – це вища систематична категорія.

Кожен тип характеризується певним планом будови тварин, який є спільним для всіх груп, в нього входять.

Так, у всіх членистоногих є зовнішній твердий скелет, черевна нервова ланцюжок, відсутня шкірно-м’язовий мішок і т. д. У хордових центральна нервова система має вигляд трубки, розташованої над хордою або хребтом, внутрішній твердий скелет – хорда, яка у вищих представників типу заміщується на хрящової або кістковий хребет, глотка пронизана зябровими щілинами і т.д.

У сучасній зоології також приймається і класифікація самих типів: під певною назвою, наприклад, об’єднуються типи, подібні за істотними ознаками: одноклітинних і багатоклітинних. Категорії, які стоять вище типу, а саме Підцарство, Надрозділ, Розділ, Підрозділ, не є систематичними, а введені для зручності опису.

Система тварин, так само як і інших організмів, покликана відображати історичне (еволюційне) розвиток царства Тварини та окремих груп, що входять до його складу. Подібна система будується на основі з’ясування ступеня спорідненості між різними групами організмів.

ПОДІЛИТИСЯ: