1. Моя освіта – реферати, конспекти, доповіді
  2. Біологія
  3. Визначення біології як науки

Визначення біології як науки

Біологія – це комплекс наук про живу природу, який вивчає будову і функції живих істот, їх різноманітність, походження і розвиток, а також взаємодія з навколишнім середовищем.

В даний час до складу біології включають ботаніку (рослини), зоологію (тварини), мікробіологію (мікроорганізми), мікології (гриби), систематику, біохімію (хімічний склад живої матерії і хімічні процеси в ній), цитологію (клітка), гістологію (тканини ), анатомію (внутрішню будову), фізіологію (процеси життєдіяльності), ембріологію (індивідуальний розвиток), етологію (поведінка), генетику (спадковість і мінливість), селекцію (виведення організмів з потрібними людині властивостями), біотехнологію (використання живих організмів і біологічних процесів у виробництві), еволюційне вчення (історичний розвиток органічного світу), палеонтологію (викопні останки), антропологію (історичний розвиток людини як біологічного виду), екологію (популяції, спільноти, біогеоценози і біосфера). Розвиток уявлень про довкілля призвело до виникнення такої науки, як екологія, і формулюванні вчення про біосферу як про складну багатокомпонентної планетарну систему, що в кінцевому підсумку дозволяє хоча б в невеликій мірі зменшити негативні наслідки господарської діяльності людини.

Біологія зіграла важливу роль у становленні сучасної матеріалістичної природничо-наукової картини світу, так як вона розкриває механізми виникнення органічного світу з неживих компонентів і його еволюції, доводить єдність його походження на основі будови клітин, а також узагальнює механізми спадковості і мінливості.

На стику біології та інших наук виник цілий ряд нових наук, таких як біофізика, біохімія, біоніка та ін.

Основними методами біології є порівняльно-описовий, моделювання (створення

спрощених імітацій об’єкта чи явища), моніторинг (систематичне спостереження, оцінка і прогноз змін стану об’єкта), світлова та електронна мікроскопія, диференціальне центрифугування, або фракціонування (розділення частинок під дією відцентрової сили), метод мічених атомів, або радіоавтографія, та ін.

Жива природа є системою, компоненти якої можна розташувати в строгому порядку: від нижчих до вищих. Даний принцип організації дозволяє виділити в живій природі окремі рівні і дає комплексне уявлення про життя як про природне явище.

В даний час виділяють 5 основних рівнів організації живої матерії:

  • • клітинний;
  • • організменний;
  • • популяционно-видовий;
  • • биогеоценотический;
  • • біосферний.
ПОДІЛИТИСЯ: