Теорії еволюції

Вихід у світ книги Дарвіна “Походження видів …” поклав початок багаторічним суперечкам про еволюцію, її механізми і закономірності. Проти еволюціоністів ополчилися прихильники уявлень про незмінність видів, створених Богом, та й в середовищі послідовників еволюційних поглядів не було одностайності.

В даний час більшість біологів дотримуються синтетичної теорії еволюції, яка є розвитком дарвінізму і заснована на широкому використанні досягнень генетики. Крім неї, існують різноманітні теорії еволюції, звичайно звані недарвиновские.

Таких теорій досить багато. У них еволюція пояснюється не так або не зовсім так, як це робив Дарвін. Часто в цих теоріях немає доказів того, що Дарвін не правий, просто пропонуються ще й інші механізми еволюції. Тому вони нерідко доповнюють, а не відкидають дарвінівські уявлення. Синтетична теорія еволюції (СТЕ) була створена в 30-40-роки XX століття завдяки дослідженням наших видатних співвітчизників С. С. Четверикова, Юрія Олександровича Філіпченко, Ф. Г. Добржанського, І. І. Шмальгаузена, Миколи Івановича Вавилова, Миколи Володимировича Тимофєєва -Ресовского, американського еволюціоніста Ернста Майра, англійця Джуліана Хакслі і багатьох інших.

СТЕ дає переконливе пояснення механізмів еволюції, стверджуючи, що єдиним напрямних фактором еволюції є відбір, а матеріал для відбору поставляють зміни генофонду популяції в результаті випадкових мутацій, рекомбінацій або коливань чисельності. Таким чином, еволюція можлива тільки при наявності генетичної різноманітності особин в популяції або, іншими словами, еволюціонують не особливо, а популяції. Не тільки відбір може грати творчу роль. Отримано переконливі докази того, що в невеликих популяціях еволюція може направлятися генетико-автоматичними процесами (§31).

Крім цього, в СТЕ сформульовано положення про те, що еволюція йде в результаті поступового накопичення дрібних генетичних змін. У СТЕ вид виступає як ізольований генофонд, всередині якого можливий обмін генетичною інформацією між різними популяціями, якими б різними вони не були. Звідси випливає один важливий наслідок: цей критерій виду не можна використовувати для тих організмів, які розмножуються без статевого процесу.

Ще одне важливе положення СТЕ стосується характеру еволюції, яка супроводжується процесом дивергенції таксонів. В результаті дивергенції, з одного боку, кожен вид може дати початок двом або декільком дочірнім видам, а з іншого, кожен вид має своїм предком тільки один вид або одну популяцію.

Не всі накопичені біологією і палеонтологією факти знаходять своє пояснення в синтетичної теорії еволюції. Багато дослідників (особливо палеонтологи, що вивчали вимерлі види) звертали увагу на відсутність проміжних форм і наявність порівняно коротких часових проміжків, коли відбувалися масові вимирання і, навпаки, появи живих істот. Так з’явилися теорії, в яких пропонувалися інші провідні механізми еволюції – наприклад, різкі великі перебудови організації або каналізування еволюції. Роль дарвінівської тріади – природного відбору, мінливості і спадковості – при цьому або заперечувалася взагалі, або в такі домовленості відводилися останні місця. Інші еволюціоністи намагалися розвинути уявлення про те, що на протязі геологічного часу характер законів еволюції змінюється. Грубо кажучи, в якісь часові проміжки еволюція може визначатися тими механізмами, які виділили Дарвін і Уоллес, а на інших етапах – іншими законами.

Зупинимося лише на декількох, може бути, найбільш цікавих з таких теорій. Незабаром після виходу в світ книги Дарвіна російські натуралісти Карл Федорович Кесслер і Петро Олексійович Кропоткін виступили проти однобічності в оцінці боротьби за існування. Їй може бути протиставлена взаємодопомога, яка особливо характерна для взаємин між особинами одного виду. На думку Кропоткіна, грунтується на аналізі численних даних з поведінки особин в сім’ях і стадах, взаємодопомога взагалі є головним фактором еволюції. У нашому столітті ці уявлення в якійсь мірі народилися заново у вигляді уявлень про так званому груповому відборі (відбір діє на групи особин і відбирає цілі групи) і альтруїзмі.

Наш співвітчизник – палеонтолог Дмитро Миколайович Соболєв вважав, що характер еволюційного процесу визначається типовими для історії Землі циклічними катастрофами, тобто катастрофами, які повторюються через якісь проміжки часу. В цьому відношенні він був близький до поглядів Кюв’є. Разом з тим Соболєв припускав, що на різних стадіях циклу змінюється значення різних еволюційних законів (спадковості і збереження видів, еволюції та органічного зростання, оборотності еволюції і спрощення організації, уривчастості).

Теорію номогенеза (грец. Nomos – закон), або закономірного еволюційного зміни видів, розробив найбільший російський біолог і географ Лев Семенович Берг на початку XX століття. Згідно з його уявленням, еволюція є закономірним розгортанням еволюційних задатків виду. Те, як буде еволюціонувати вид, визначається прихованими внутрішніми факторами. Тому еволюція виду і надвидових таксонів закономірна. Берг не рахував необхідним пояснювати, чому вид змінюється в якусь одну сторону. Він вважав, що здатність виду змінюватися направлено, потрібно приймати як факт, що це внутрішня властивість живого. У суперечці з Дарвіном головним аргументом Берг вважав те, що спостерігається в природних популяціях мінливість не випадкова. Зараз зрозуміло, що мінливість особин всередині виду завжди в якійсь мірі обмежена – каналізована. Обмеженість мінливості, її каналізування аж ніяк не суперечить дарвиновскому принципом відбору.

Посилання на основну публікацію