Структура популяції людини

1. Назвіть типи просторової структури популяцій і причини їх формування.

Просторова структура – характер розподілу особин популяції на займаній території. У природі популяціям властиві три типи просторового розподілу особин: випадкове, рівномірне, групове. Випадкове розподіл відбувається, якщо середовище проживання щодо однорідна за екологічними умовами. При цьому кількість особин в популяції невелике, і біологічні особливості виду не дозволяють їм утворювати групи. Рівномірний розподіл спостерігається у видів, жорстко конкурують за харчові ресурси і територію. Групове розподіл найбільш поширене в природі. Неоднорідність середовища, обмеженість місць проживання, біологічні особливості виду, способи розмноження можуть призводити до об’єднання особин в групи.

2. У популяціях яких організмів мається групове розподіл: пирій, гідра, осика, вовк, планария, конвалія, грак?

Осика, вовк, конвалія, грак.

3. Чому змінюється співвідношення статей в популяціях на різних стадіях життєвого циклу особин?

У природних популяціях при статевому розмноженні в момент запліднення співвідношення зигот за статевою приналежністю, як правило, близько до 1: 1 – це первинне співвідношення статей. Надалі співвідношення статей на ембріональній стадії може змінюватися в залежності від різних факторів середовища. В ембріональний період на генетичну обумовленість статі накладається вплив факторів середовища, що призводить до формування вторинного співвідношення статей. До моменту статевого дозрівання співвідношення статей змінюється і формується третинне співвідношення статей. Воно залежить від стійкості особин різної статі до факторів середовища, що пов’язано з фізіологічними, екологічними, поведінковими та іншими особливостями самців і самок.

4. Які типи вікових пірамід характерні для популяцій?

Кількісне співвідношення груп різного віку в популяціях тварин виражають за допомогою вікових пірамід. Популяція з великою часткою предрепродуктівних особин є що розвивається, або зростаючої. При рівномірному розподілі особин за віковими групами популяція знаходиться в стабільному стані. При малій частці предрепродуктівних особин чисельність популяції буде знижуватися. Така популяція називається вимираючої або старіючої. Вона потребує охорони чи додатковій вселенні особин.

5. Яке значення для господарської та природоохоронної діяльності людини має знання статевої та вікової структури популяцій?

Ці знання допомагають припустити майбутнє популяції і застосувати необхідні способи її збереження.

6. Від чого залежить поведінка особин у різних соціальних групах тварин?

При сімейному способі життя у птахів і ссавців поведінку батьків розрізняється залежно від того, хто з них доглядає за потомством. У зв’язку з цим розрізняють сім’ї батькового, материнського і змішаного типів.

Посилання на основну публікацію