Система органічної природи К. Ліннея

Потреба в упорядкуванні швидко накопичуються знань призвела до необхідності систематизувати їх. Створюються практичні системи, в яких рослини і тварини об’єднують в групи залежно від їх користі для людини або принесеного ними шкоди. Наприклад, виділяли лікарські рослини, садові або городні культури. Поняття «домашню худобу» або «отруйні тварини» служили для позначення різних за своєю будовою і походженням тварин. Внаслідок зручності практична класифікація видів застосовується до цих пір.
Однак учених класифікація живих організмів за ознакою корисності задовольнити не могла. Вони шукали такі властивості, які дозволили б об’єднувати рослини і тварин в групи за подібністю в будові і життєдіяльності. Спочатку в основу систематики брали один або невелике число довільно вибраних ознак. Зрозуміло, що при цьому в одну і ту ж групу потрапляли абсолютно неспоріднені організми.
Протягом XVI-XVII ст. тривала робота по опису тварин і рослин, їх систематизації. Великий внесок у створення системи природи вніс видатний шведський природодослідник Карл Лінней. Вчений описав понад 8000 видів рослин і понад 4000 видів тварин, встановив одноманітну термінологію і порядок опису видів. Він об’єднав подібні види в пологи, подібні пологи – в загони, а загони – в класи. Таким чином, в основу своєї класифікації він поклав принцип ієрархічності (т. Е. Співпідпорядкованості) таксонів (від грец. Taxis – розташування, порядок; це систематична одиниця того чи іншого рангу). В системі Ліннея найбільшим таксоном був клас, найдрібнішим – вид, різновид. Це був надзвичайно важливий крок на шляху до встановлення природної системи. Лінней закріпив використання в науці бінарної (т. Е. Подвійний) номенклатури для позначення видів. З тих пір кожен вид називається двома словами: перше слово означає рід і є загальним для всіх назв видів, друге слово – власне видову назву. З розвитком науки в систему були введені деякі додаткові категорії: сімейство, підклас та ін., А вищим таксоном став тип. Але принцип побудови системи залишився незмінним. Наприклад, систематичне положення домашньої кішки можна описати таким чином. Кішка домашня (лівійська) входить в рід дрібних кішок сімейства котячих загону хижих класу ссавців підтипу хребетних типу хордових. Поряд з домашньою кішкою рід дрібних кішок включає європейську дику лісову кішку, амурського лісового кота, очеретяного кота, рись і деяких інших.
Лінней створив найдосконалішу для того часу систему органічного світу, включивши в неї всіх відомих тоді тварин і всі відомі рослини. Будучи великим ученим, він у багатьох випадках правильно об’єднав види організмів за подібністю будови. Однак довільність у виборі ознак для класифікації (у рослин – будова тичинок і маточок; у тварин – будова дзьоба у птахів, будова зубів у ссавців) призвела Ліннея до ряду помилок.
Лінней усвідомлював штучність своєї системи і вказував на необхідність розробки природної системи природи. Він писав: «Штучна система слугує лише до тих пір, поки не знайдена природна».
Однак, що означало для вченого XVIII в. поняття «природна система»? Як наразі відомо, природна система відбиває походження тварин і рослин і заснована на їх спорідненість і схожість за сукупністю суттєвих рис будови. За часів панування релігійних уявлень вчені вважали, що види організмів створені незалежно один від одного Творцем і незмінні. «Видів стільки, – говорив Лінней, – скільки різних форм створив на початку світу Всемогутній». Тому пошуки природної системи природи означали для біологів спроби проникнення в план творіння, яким керувався Бог, створюючи все живе на Землі. Досконалість будови видів, взаємна відповідність внутрішніх органів, пристосованість до умов існування пояснювалися мудрістю Творця.
Однак серед філософів і натуралістів XVII-XIX ст. була поширена і інша система уявлень про змінюваність організмів, що базувалася на поглядах деяких античних учених. Такий напрям у розвитку біології носить назву трансформізму (від лат. Transformo – перетворюю, перетворю). Прихильниками трансформізму були такі видатні вчені, як Р. Гук, Ж. Ламетрі, Д. Дідро, Ж. Бюффон, Еразм Дарвін, І. В. Гете та багато інших. Трансформісти допускали можливість доцільності реакцій організмів на зміни зовнішніх умов, але не доводили еволюційні перетворення організмів.
Наукове тлумачення походження органічної доцільності дав тільки Чарлз Дарвін.

Посилання на основну публікацію