Продуктивність екосистем

1. Доведіть, що круговорот речовин в екосистемі є результатом взаємодії продуцентів, консументів і редуцентов.

У русі речовин беруть участь живі організми, тому кругообіг речовин є біогенним. Продуценти синтезують органічні речовини, частина яких далі передається по харчовому ланцюгу консументам, а частина – залишається невикористаною. Певна кількість органічних речовин продуцентів і консументів повертається в грунт з трупним матеріалом, екскрементами (детрит). У результаті діяльності редуцентов вони перетворюються в мінеральні речовини, втягують продуцентами в новий кругообіг.

2. Поясніть, чому в екосистемі немає кругообігу енергії.

Перетворення енергії в екосистемі йде трохи інакше, ніж перетворення речовин. Потік сонячної енергії, що надійшов в екосистему, як би розділяється на два русла – пасовищне і детритного. У кожному з них енергія витрачається на підтримку життєдіяльності організмів. Втрата енергії у харчових ланцюгах може бути заповнена тільки за рахунок надходження нових порцій сонячної енергії або готового органічної речовини (енергія корму). Тому в екосистемі не може бути кругообігу енергії, аналогічного круговороту речовин.

3. Дайте визначення продукції та біомаси екосистеми.

Продукція екосистеми – кількість біомаси, що утворюється в екосистемі на одиниці площі або в одиниці об’єму біотопу за одиницю часу. Біомаса екосистеми – загальна кількість органічної речовини всіх живих організмів, що накопичився в даній екосистемі за попередній період її існування.

4. Як зміна співвідношення продукції і біомаси в екосистемі може вплинути на її стан?

Біомаса екосистеми і її біологічна продуктивність можуть дуже сильно відрізнятися. Наприклад, в густому лісі загальна біомаса організмів дуже велика в порівнянні з її річним приростом – продукцією. Тоді як у ставку невелика накопичена біомаса фітопланктону має високу швидкість відновлення – утворення продукції за рахунок швидкого розмноження.

5. Яка продукція називається первинною, а яка – вторинною? Чому?

Первинна продукція – біомаса, створена автотрофними організмами (продуцентами) з мінеральних речовин у процесі фото- або хемосинтезу. Вторинна продукція – біомаса, створена гетеротрофних організмами (консументами і редуцентами) з органічної речовини після його часткового розщеплення.

6. Що таке чиста продукція співтовариства? Для чого вона може бути використана?

Чиста продукція співтовариства – частина продукції екосистеми, яка може бути використана в межах самої екосистеми для її розвитку або може бути вилучена людиною без шкоди для екосистеми.

Посилання на основну публікацію