1. Моя освіта – реферати, конспекти, доповіді
  2. Біологія
  3. Походження і класифікація грунтів

Походження і класифікація грунтів

Грунт є невід’ємною частиною біосфери. При цьому вона виконує ряд екологічних функцій, в тому числі глобальних біосферних, що забезпечують стабільність біосфери і саму можливість існування життя на Землі.

Грунтовий покрив, будучи невід’ємним компонентом біосфери, виконує ряд біосферних функцій.
Біосферні функції грунтового покриву:
• середовище проживання, акумулятор і джерело речовини і енергії для організмів суші;
• сполучення великого геологічного і малого біологічного кругообігів речовин на земної поверхні;
• регулювання хімічного складу атмосфери та гідросфери;
• захисний бар’єр біосфери;
• забезпечення існування життя на Землі. Крім перерахованих функцій по відношенню безпосередньо до людини грунт, будучи головним засобом сільськогосподарського виробництва, здійснює ще одну функцію – сільськогосподарську.

Грунт – це поверхневий горизонт земної кори, який утворює невеликий за потужності шар. Вона сформувалася в результаті взаємодії факторів грунтоутворення:
• клімату;
• організмів;
• почвообразующих порід;
• рельєфу місцевості;
• віку країни (часу);
• господарської діяльності людини.

Так як ці фактори грунтоутворення і їх поєднання неоднакові в різних частинах Землі, то і світ грунтів також відрізняється широкою різноманітністю. Кожна грунт відрізняється особливою будовою і відображає місцеві природні умови. Верхня межа грунту – поверхня розділу між грунтом і атмосферою, нижня межа – глибина проникнення грунтоутворювального процесів. Потужність (товщина) сучасних зональних грунтів близько 80-150 см з коливаннями від декількох сантиметрів до 2,5-3,0 м.

Грунтовий покрив Землі складають в основному наступні грунту: арктичні; тундрові; підзолисті; дернові; дерново-підзолисті; бурі лісові; сірі лісові; чорноземні; каштанові; бурі напівпустельні; сіроземи; жовтоземи; червоноземи; коричневі; сіро-коричневі; фералітні; латеритні; солончаки; солонці; солоди; болотні; заплавні; піщані; гірські та ін Найродючіші чорноземні грунти з великим вмістом гумусу, який визначає родючість грунтів. Гумус – основна частина органічної речовини грунту, за допомогою якого здійснюється ціла серія складних обмінних процесів, в яких беруть участь не тільки кисень, азот, вуглець і вода, але й різні мінеральні солі, присутні в грунті.

ПОДІЛИТИСЯ: