Популяція – елементарна одиниця еволюції

Популяція – найдрібніша з груп особин, яка здатна до еволюційного розвитку, тому її називають елементарною одиницею еволюції.

Окремо взятий організм не може бути одиницею еволюції.

Еволюція відбувається тільки в групі особин. Оскільки відбір йде по фенотипам, особини даної групи повинні відрізнятися один від одного, тобто група повинна бути різноякісною.

Різні фенотипи в одних і тих же умовах можуть забезпечуватися різними генотипами.

Генотип кожного конкретного організму протягом усього життя залишається незмінним. Населення завдяки великій чисельності особин являє собою безперервний потік поколінь і в силу мутаційної мінливості – різнорідну (гетерогенну) суміш різних генотипів.

Сукупність генотипів усіх особин популяції – генофонд – основа мікроеволюційних процесів у природі.

Вид як цілісна система не може бути прийнятий за одиницю еволюції, так як зазвичай види розпадаються на складові їх частини – популяції. Ось чому роль елементарної еволюційної одиниці належить популяції.

Посилання на основну публікацію