Основи екології. Біогеоценоз

Біогеоценоз (екосистема) – сукупність, взаємопов’язаних між собою популяцій різних видів, які тривалий мешкають на певній території з відносно однаковими умовами. Приклади екосистем – луг, водойма, діброва. Живі організми перебувають у постійній взаємодії один з одним і з чинниками неживої природи. Видовий склад даної місцевості визначається історичними і кліматичними умовами, а взаємини організмів один з одним і навколишнім середовищем, характером їх харчування. Основні взаємини між організмами – харчові. За типом харчування організми діляться на дві групи:
автотрофні, які використовують сонячну енергію і неорганічні речовини, для синтезу органічних. До них відносяться рослини, синьо-зелені водорості, деякі бактерії.

гетеротрофні – потребують готової органічної їжі. Це гриби, тварини і багато бактерії.
Біогеоценоз – відкрита, динамічна, стійка і саморегулююча система.

Вона включає в себе такі обов’язкові компоненти:
неорганічні і органічні в-ва;
автотрофні організми – продуценти органічних речовин:
гетеротрофні організми – консументи є споживачами готових органічних речовин. Консументи першого порядку – травоїдні – харчуються рослинами, консументи другого порядку харчуються тваринами;
редуценти – організми, що розкладають залишки мертвих організмів, перетворюючи їх з органічних сполук у прості неорганічні речовини.

Продуценти, консументи, редуценти об’єднані перенесенням речовин і енергії і являють трофічні рівні біогеоценозу. Представники різних трофічних рівнів пов’язані між собою однобічно спрямованою передачею біомаси. Ряд взаємопов’язаних видів, з яких кожен попередній служить їжею подальшому, носить назву ланцюга живлення. Ланцюги харчування складаються з декількох ланок, т. к. в них включені рослини, травоїдні, хижаки, паразити і мікроорганізми. За правилом екологічної піраміди кожне наступне ланка втрачає близько 90% енергії, таким чином, в біогеоценозі чисельність жертв набагато більше чисельності їх споживачів.
В біогеоценозах існує замкнутий кругообіг речовин. Продуценти (рослини) втягують неорганічні речовини в круговорот, консументи переміщують речовини, а редуценти повертають речовини в неживу природу.

Джерелом енергії цього круговороту служить світлова енергія сонця, яка в біогеоценозах перетвориться в хімічну, механічну і теплову енергію.
Для характеристики біогеоценозу (екосистеми) використовуються показники:
видове різноманіття – число видів, що населяють екосистему;
щільність популяцій – число особин одного виду на одиницю площі або об’єму;
біомаса – загальна кількість органічної речовини всієї сукупності особин з укладеної в ньому енергією.

Взаємини між видами в екосистемі:
Взаємини»хижак – жертва», коли особини одних видів харчуються особинами інших видів, при цьому хижак має пристосування до видобутку жертви.
Взаємини»господар – паразит», коли особини одних видів (паразити) існують за рахунок інших (хазяїна), використовуючи їх як середовище проживання і джерело їжі.
Симбіотичні відносини – взаємовигідні відносини між особинами різних видів (мікориза – симбіоз гриба і рослини, лишайник – симбіоз гриба і водорості).
Міжвидова конкуренція, тобто конкуренція між особинами різних видів за доступні ресурси (їжу, простір, притулок).
Внутрішньовидова конкуренція, тобто конкуренція між близькими у своїх потребах особинами одного виду.

Всі перераховані взаємини забезпечують спільне існування видів біогеоценозу, перетворюючи їх у стабільні саморегулюючі спільноти. Саморегуляція в екосистемі – це механізм підтримування на певному рівні співвідношення біомаси продуцентів, консументів і редуцентів. Спільне існування особин веде не до повного знищення їх один одним, а лише обмежує чисельність. Коливання чисельності особин у популяції близько одного рівня є важливою умовою збереження екосистеми. Перешкоджає надмірному зростанню чисельності популяцій знищення особин іншими членами екосистеми або їх загибель від несприятливих факторів. Наприклад, різке зростання чисельності комах в силу їх високої плодючості за сприятливих погодних умов призводить до зростання чисельності організмів, що харчуються комахами. Так екосистема приходить в рівновагу.

Посилання на основну публікацію