1. Моя освіта – реферати, конспекти, доповіді
  2. Біологія
  3. Одиниці класифікації

Одиниці класифікації

Незважаючи на досить давню історію розвитку і становлення методу Браун-Бланке, його головні синтаксономічні рівні майже не змінювалися. Метод класифікації рослинності має головний та додаткові рівні, аналогічно до чіткого визначення рівнів у систематиці рослин. У синтаксономії рослинності є кодекс фітосоціологічної номенклатури, який визначає головні правила виділення та назви синтаксонів (Баркман та ін., 1988). До головних належать такі одиниці з відображенням їхніх закінчень та ієрархічної підпорядкованості:

  • • клас – etea;
  • • порядок – etalia; підпорядок – епаґіа;
  • • союз – ion; підсоюз – епіоп;
  • • асоціація – etum. Субасоціація – etosum або typicum для типової субасоціації;
  • • варіант – за назвою виду в називному відмінку або typica для типового варіанта;
  • • фація – osum.

Позитивним у методі Браун-Бланке є використання на рівні основних класифікаційних одиниць (від субасоціації до класу) авторства цих синтаксонів. Різні синтаксономічні рівні класифікації Браун-Бланке мають неоднакове флористичне, екологічне та географічне обґрунтування. Клас можна визначити як еколого-фізіономічну категорію, що має певну, досить значну сукупність видів, які відображають екологічну та флористичну специфічність цього синтаксону. До деяких класів рослинності України може належати й незначна сукупність видів, але екологічно досить інформативних та специфічних. Наприклад, клас Salicornieteafruticosae (Br.-BI. etR.Tx. 1943) ‘fa.Tx. et Oberd”. 1958, який об’єднує угруповання багаторічних сукулентних облігатних галофітів на місцезростаннях з погано доступною для рослин вологою (сухі солончаки), діагностується наявністю одного виду – Halocnemum strobilaceum. Навпаки, клас лучної рослинності Molinio-Arrhenatheretea R.Tx. 1937 характеризується наявністю значної кількості видів, комбінація яких до того ж значно варіює залежно від того, для лучної рослинності якої території наводиться характеризуюча комбінація видів.

У складі рослинного покриву України виявлено поширення 55 класів за системою Браун-Бланке (Соломаха, 1996). Подальші дослідження рослинних угруповань України постійно поповнюють цей перелік класів завдяки виявленню поширення на території України нових синтаксонів у складі відомих класів.

На відміну від класу, порядок виділяється на підставі наявної комбінації діагностичних видів, тому якраз порядок є більшою мірою екологічно специфічною одиницею (порівняно з класом). Зокрема, в різних класах, залежно від тієї екологічної різноманітності, яку характеризує клас, може бути різна кількість порядків. Наприклад, клас Querco-FageteaBr.-BI. et Vlieger 1937, який об’єднує синтаксони листяних лісів неморального типу, поширені в мезо- та мезоксерофіль-них умовах, різних за багатством ґрунтів екотопах, має на території України п’ять порядків, а клас Juncetea maritimi Br.-BI. et al 1952 em Beeftink 1965, який охоплює угруповання приморських вологих лук на слабо- та середньозасолених ґрунтах Північного Причорномор’я, -один порядок.

Союзи в системі Браун-Бланке визначають як регіональні одиниці, які можна розглядати як екологічні та географічні варіанти в межах порядку. До класу Quercetea ilisis належить Coros quercionilis. Кількість союзів у межах порядку також може варіювати в значних межах, що визначається різноманітністю екологічних та зональних умов. Головна одиниця в системі Браун-Бланке – асоціація, яка є як екологічною, так і фізіономічною категорією, до того ж і географічно визначеною одиницею. Зокрема, якщо в складі рослинного покриву раніше наводилося 520 асоціацій, то в складі класів їх може бути різна кількість. Найбільшою кількістю асоціацій вирізняється степова рослинність класу Festuco-Brometea Br.-BI. et R.Tx. 1943, який охоплює всю їх різноманітність як в умовах рівнинної частини України, так і в Гірському Криму, а також на різних екологічно специфічних лока-літетах (граніт, крейда, вапняк тощо), за винятком тих синтаксонів, які увійшли до складу класу Helianthemo-Thymetea Romaschenko, Didukh et V. Solomakha 1996.

Також у системі класифікації рослинності за методом Браун-Бланке значна кількість інших підпорядкованих основним одиницям рівнів, які використовують значно рідше. Досить суттєвою перевагою методу Браун-Бланке є існування синтаксономічного та ієрархічного континууму його одиниць. Синтаксономічний континуум визначають можливістю відтворення певних рядів синтаксонів вищого рангу або синтаксонів у їхньому складі (залежно від зміни екологічних умов та ареалу їх поширення).

Ієрархічний континуум полягає у можливості постійної син-таксономічної корекції рангу синтаксону, залежно від поповнення інформації з флористичного складу та екологічних особливостей певних синтаксонів. Досить ілюстративним може бути синтаксо-номічна корекція синтаксонів у класі Helianthemo-Thymetea, який охоплює синтаксони степової рослинності на крейдяних субстратах. Щодо цих синтаксонів спочатку було визначено декілька синтаксонів рангу асоціації, віднесених до одного союзу та порядку, потім тих, які були підвищені в ранзі до ряду союзів та порядків у складі нового класу. Отже, є постійна можливість синтаксономічної корекції на всіх рівнях класифікації Браун-Бланке. Подібна лабільність у зміні синтаксономічних рангів є досить суттєвою перевагою цього методу класифікації рослинності.

ПОДІЛИТИСЯ: