Науки про людину

Анатомія людини вивчає будову людського тіла і його органів. Назва цієї науки походить від латинського слова «анатоме» – «розсічення». Розтин померлих людейнайбільш давній метод вивчення будови організму людини.
Проте в даний час будівля організму можна вивчати і прижиттєво. Рентгеноскопія, ультразвукове дослідження, магнітнорезонансна томографія і багато інших методів дозволяють не тільки детально вивчати будову органів, а й виявляти найменші відхилення в їх стані, що необхідно при діагностиці захворювань (рис. 1).
Анатомія вивчає не тільки внутрішню будову людини, а й зовнішні його особливості: зріст, вага, пропорції тіла, тип статури.
Анатомічні назви єдині для всіх країн. Вони даються на національному та латинською мовами. Вживання латинських назв передбачено Міжнародною анатомічною номенклатурою.
Органи на таблицях анатомічного атласу зазвичай малюють так, як вони розташовані у людини, зверненого до нас обличчям. Тому органи, що знаходяться у людини праворуч, на малюнках зображені ліворуч, тобто дзеркально. Відповідно органи, що знаходяться у людини ліворуч, на таблиці зображуються з правого боку.
Фізіологія людининаука, що вивчає функції людського організму і його органів. Її назва походить від грецького слова «фізис» – «природа». Основу фізіологічних методів складають спостереження за здоровими і хворими людьми і експерименти на тваринах.
Удосконалюються лабораторні методи вивчення крові, слини, сечі та інших речовин, що утворюються в процесі життєдіяльності.
Сучасні прилади дозволяють по електричної активності органів судити про роботу серця, мозку, судин і інших органів і проводити вимірювання, наближаючи фізіологію до точних наук.
Електроенцефалограф дозволяє оцінити електричну активність різних відділів головного мозку.

Поряд зі складними інструментальними методами існують і більш прості, що дозволяють оцінювати працездатність і тренованість людини. Цефункціональні проби. Людині дають дозоване навантаження, наприклад присісти 20 разів. При цьому реєструють зміни роботи його серцевого м’яза. Знаючи норму, кожна людина може визначити, чи відповідають їй його особисті показники.
Психологіянаука, що вивчає загальні закономірності психічних процесів і індивідуальноособистісні властивості людини. Її назва походить від грецького слова «психо» – «душа». Кожна людина відображає явища зовнішнього світу посвоєму, визначає їх цінність залежно від своїх індивідуальних потреб. У кожного складається свій суб’єктивний (властивий тільки йому одному) внутрішній світ. Кожен будує свої взаємини з іншими людьми відповідно до своїх переконань, сам визначає свої вчинки і оцінює їх. Вся ця складна робота складає душевну діяльність людини, її психіку. Вона включає в себе сприйняття, уявлення, мислення, пам’ять, волю, почуття, переживання та індивідуальні особливості людей: характер, здібності, інтереси.
Психологія користується методами, властивими будьякій науці: спостереженнями, експериментами, вимірами. Важливе значення має також самоспостереження, оскільки про власні переживання може розповісти тільки сам чоловік. Самоспостереження – суб’єктивний метод дослідження. Але якщо різні люди описують свої думки і переживання однаково, можна зробити висновок про наявність певної закономірності.
Гігієна (від грец. «Гігієнос» – здоровий) – галузь медицини, що вивчає вплив природного середовища, праці та побуту на організм людини з метою розробки заходів з охорони здоров’я людей.
Існують різні напрямки гігієни, наприклад шкільна, виробнича, гігієна сільськогосподарської праці і т. Д. Як і інші науки, гігієна використовує спостереження, вимірювання, експеримент, а також моделювання і статистику.
Вивчення факторів природного середовища вимагає застосування фізичних, хімічних і біологічних методів: визначають температуру і склад води і повітря, хімічний склад грунту, продуктів харчування, речей і будов, рівень радіації, ступінь забруднення різних об’єктів.
Фізіологічні гігієнічні спостереження дозволяють визначити, як людина пристосовується до тих чи інших факторів середовища. Ці відомості потрібні для створення засобів захисту і розробки методів тренування, що дозволяють швидше пристосуватися до несприятливих умов.
Клінічні гігієнічні спостереження виявляють причини захворювань, спільних для багатьох людей. Так, дослідження лікарівстоматологів привели до висновку, що швидке руйнування зубів може бути пов’язано з нестачею фтору в питній воді. В результаті цих досліджень була розроблена спеціальна фторовмісна зубна паста.
На основі перерахованих вище методів розробляються санітарні норми, необхідні для здорового способу життя людей, безпечні умови для їх діяльності. У кожному більшменш великому населеному пункті є санітарноепідеміологічні станції (СЕС), які контролюють дотримання цих норм.
Здоров’я і його охорона. Однією з найважливіших цінностей людини є її здоров’я. Згідно з визначенням Всесвітньої організації охорони здоров’я, здоров’я – це стан повного фізичного, душевного і соціального благополуччя, а не тільки відсутність хвороб. Багато людей вважають, що охорона їх здоров’я – це завдання медицини. Проте ніякі сучасні досягнення не повернуть здоров’я, якщо людина не навчиться його зберігати сам. Кожна людина повинна вміти піклуватися про своє здоров’я.
Для того щоб бути здоровим і добре себе почувати, треба виконувати певні правила. Вивчаючи будову і роботу органів людини, ви познайомитеся з ними. Найважливішими факторами, що зберігають здоров’я, є фізична активність і загартування організму. Дотримання режиму дня, правильне чергування праці та відпочинку дозволяють організму розумно розподіляти і відновлювати свої сили. Збалансоване якісне харчуванняважливий фактор збереження здоров’я. Зміцнюють наше здоров’я дотримання правил гігієни, чистота тіла, одягу та приміщення. Важливим здоров’язберігаючих методом є аутотренінгспосіб відновлення емоційної рівноваги, особлива методика самонавіювання в поєднанні з м’язовим розслабленням. Аутотренінг допомагає швидко зняти зайву нервово-м’язову напруженість, хвилювання, прояв неврозів, головні болі, дозволяє управляти настроєм, мобілізувати всі душевні і фізичні сили на досягнення поставленої мети.
Фактори, що порушують здоров’я, поіншому їх називають факторами ризику, – це інфекції та отруєння, переохолодження і перегрів організму, нестача руху, неправильне харчування, травми, вживання алкоголю і куріння. Для збереження здоров’я необхідно повністю відмовитися від усіх шкідливих звичок.
Фізичний стан людини значною мірою залежить також від його психічного стану, від уміння долати конфліктні ситуації і формувати гармонійні відносини з іншими людьми.
Анатомії, фізіології, ПСИХОЛОГІЯ, ГИГИЕНА; ЗДОРОВ’Я, ФАКТОРИ, зберігає здоров’я; Чинники ризику.
Завдання
1. Складіть і заповніть таблицю «Науки, що вивчають людину». Для заповнення стовпчика «Предмет вивчення» використовуйте запропоновані нижче варіанти формулювань:
а) будову людини та її органів;
б) функції людського організму;
в) духовна діяльність людини;
г) вплив природного середовища, побуту та праці на здоров’я людини з метою охорони здоров’я населення.
2. Використовуючи додаткову літературу та інтернетресурси, підготуйте повідомлення або презентацію про сучасні методи дослідження людини.
3. Разом з учителем та однокласниками організуйте екскурсію на місцеву СЕС. Підготуйте питання, відповіді на які ви хотіли б отримати в ході цієї екскурсії. Складіть звіт.
4. Поясніть, чому чинники, що порушують здоров’я, називають факторами ризику.

Посилання на основну публікацію