Мітохондрії. Пластиди

Розподіліть органели на три групи: одномембранні, двомембранні і немембранні.

Одномембранні:

  • лізосоми;
  • комплекс Гольджі;
  • вакуолі;
  • ЕПС.

Двомембранні:

  • пластиди;
  • мітохондрії.

Немембранні:

  • рибосоми;
  • клітинний центр.

Як влаштовані мітохондрії? Яку функцію вони виконують?

Мітохондрії – органели, що у процесі клітинного дихання забезпечують клітину енергією у вигляді АТФ. Мітохондрії можуть мати вигляд округлих тілець, паличок, ниток. Вони утворені двома мембранами – зовнішньою і внутрішньою, між якими є межмембранний простір. Зовнішня мембрана гладка, вона відокремлює вміст мітохондрії від гіалоплазми і відрізняється високою проникністю для різних речовин. Внутрішня мембрана менш проникна, вона утворює кристи – численні складки, спрямовані всередину мітохондрій. За рахунок крист площа поверхні внутрішньої мембрани істотно збільшується. Внутрішня мембрана мітохондрій містить ферменти, що у процесі клітинного дихання забезпечують синтез АТФ. Внутрішній простір мітохондрій заповнений гелеподібним матриксом. У ньому містяться різні білки, у тому числі ферменти, рибосоми, амінокислоти, кільцеві молекули ДНК, всі типи РНК та інші речовини. Функція мітохондрій полягає у синтезу АТФ за рахунок енергії, що вивільняється при окисленні органічних сполук.

Які типи пластид вам відомі? Основні відмінності.

Пластида – органели клітин рослин і водоростей. У рослин розрізняють три основних типи пластид: хлоропласти (зелені), хромопласти (червоний, жовтий) і лейкопласти (безбарвні). Пластида одного типу можуть перетворюватися в пластиди іншого. Під дією низької температури (наприклад осінню) в хлоропластах руйнується хлорофіл і внутрішня мембранна система, відбувається утворення хромопластів, тому листя набуває жовтого та червоного кольорів.

Будову і функції хлоропластів

Хлоропласти – органели, які здійснюють процес фотосинтезу. Зелений колір хлоропластів обумовлений присутністю в них основних фотосинтетичних пігментів – хлорофілів. Найчастіше хлоропласти мають форму двоопуклої лінзи. Для хлоропластів характерна двомембранна будова. Між зовнішньою і внутрішньою мембранами перебуває міжмембранний простір. Внутрішня мембрана в ході розвитку хлоропласта утворює кристи, які перетворюються на замкнуті дисковидні утворення – тилакоїди. У їхніх мембранах розташовані фотосинтетичні пігменти, що поглинають світло, а також ферменти, які беруть участь в перетворенні енергії світла. Внутрішнє середовище хлоропласта – строма. У ній містяться кільцеві молекули ДНК, всі типи РНК, рибосоми, запасні речовини (ліпіди, зерна крохмалю) і різні білки, у тому числі ферменти. 

Запитання та відповіді

1. Клітини літальних м’язів комах містять по кілька тисяч мітохондрій. З чим це пов’язано?

Особливо багато мітохондрій міститься в тих клітинах, які потребують великої кількості енергії. Клітини літальних м’язів відносяться до таких, так як комахи здійснюють велику кількість помахів в секунду.

2. Порівняйте хлоропласти і мітохондрії. Виявити риси їх подібності та відмінності.

Подібність: мітохондрії і хлоропласти відносяться до двомембранних органоїдів, внутрішня мембрана має вирости. Відмінності: вони виконують різну функцію, в мітохондріях вирости внутрішньої мембрани не утворюють тилакоїди і грани.

3. Доведіть на конкретних прикладах справедливість твердження: «Клітина являє собою цілісну систему, всі компоненти якої знаходяться в тісному взаємозв’язку».

Мітохондрії є «енергетичними станціями» клітини, в яких відбувається синтез АТФ. Отримана енергія використовується клітиною у процесах життєдіяльності, наприклад, процесі синтезу білка, який потім йде на побудову різних органоїдів клітини, в тому числі і мітохондрій.

4. У чому полягає відносна автономність мітохондрій і хлоропластів в клітці? Чим вона зумовлена?

У внутрішньому просторі мітохондрій і хлоропластів містяться різні білки, у тому числі ферменти, амінокислоти, кільцеві молі кули ДНК, всі типи РНК та інші речовини. Наявність особистих молекул ДНК і рибосом забезпечує деяку автономність мітохондрій, хоча в цілому їхня робота координується ядром клітини.

5. У чому проявляється взаємозв’язок і взаємозалежність мітохондрій і рибосом?

Функція мітохондрій – синтез АТФ за рахунок енергії, що вивільняється при окисленні органічних сполук. Дана енергія йде на синтез білка в рибосомах.

Посилання на основну публікацію