Мікроеволюція: видоутворення та види

Кожна популяція має властивим тільки їй генофондом. Крім того, на неї впливає таке поєднання абіотичних і біотичних факторів, яке на поверхні Землі більше ніде не повторюється. Саме тому сусідні популяції одного виду зазвичай несхожі один на одного. Зміни йдуть в популяціях постійно, але результати їх різні.

В одних випадках популяції можуть зберігати стабільність, в інших – еволюційні процеси призводять до значного їх зміни. Один вид може змінитися іншим. Нерідко відбувається повне зникнення, або вимирання, того чи іншого виду.

Якщо популяції ізольовані один від одного і не обмінюються генетичною інформацією, то в результаті початкових відмінностей генофондів і поступової еволюції розбіжності між ними досягають такого рівня, що особини з різних популяцій не здатні схрещуватися або давати плідне потомство. Це означає появу нових видів. Всю сукупність еволюційних процесів і явищ на популяційно-видовому рівні прийнято називати мікроеволюцією.

Для того, щоб межпопуляціонной відмінності накопичилися і досягли рівня міжвидових, в свою чергу, також потрібно репродуктивна ізоляція популяцій. Причини її можуть бути різні. Найбільш поширена географічна ізоляція, коли ареал виду розділений на частини різними географічними бар’єрами. Згодом популяції будуть дівергіровать (лат. Divergo – відхиляти), розходження між ними будуть наростати і можуть досягти видового рівня, тобто відбудеться видоутворення. Таке видоутворення називають географічним або аллопатріческім (грец. Allos – інший, patris – батьківщина). Воно широко поширене в природі, і його зазвичай розглядають як основний спосіб видоутворення.

Результатом алопатрія зазвичай є ендемічні види. Як приклад можна привести фауну островів. Чим раніше острів відокремився від материка, тим більше своєрідний набір видів його населяє. Так, на вивчених Ч. Дарвіном Галапагоських островах, відділених від узбережжя Південної Америки близько 1000 км, тільки 15% видів птахів однакові з материковими, а 85% – унікальні. Подібні ж приклади дає нам вивчення фауни озер тектонічного походження. Так, в озері Байкал існують десятки ендемічних видів планарій і сотні – бокоплавів.

З аллопатріческім видоутворенням зазвичай пов’язане існування так званих вікарірующих видів (лат. Vicarius – замісник). Це близькі види, ареали яких географічно як би доповнюють один одного. Можна думати, що існування форм з такими ареалами відображає завершився процес видоутворення. Колись існував формат джерела був розселений широко, його великий ареал був розділений географічними бар’єрами на частини, і в межах кожної частини сформувався свій особливий вид.

Так, два дуже близьких види саранових – італійський і светлокрилий прус, мабуть, сформувалися під час похолодань четвертинного періоду в результаті розчленування великого ареалу їх загального предка на західну і східну частини. Зараз ці види займають дуже близькі екологічні ніші – вважають за краще напівпустелі, харчуються близькими видами рослин, розвиваються в одні і ті ж терміни. Але італійський прус поширений від Середземномор’я до приалтайських степів і здатний до масового розмноження, а светлокрилий -расселен від тих же степів до Тихого океану і не дає спалахів чисельності. Області їх поширення перекриваються у вузькій смузі в кілька десятків кілометрів завширшки.

При екологічної ізоляції, коли дивергируют популяції, що займають одну територію, відбувається екологічне або симпатрическое (грец. Syn – разом) видоутворення. Прикладів сімпатріческого видоутворення, відомо не так багато. Один з них – це кавказький погремок, популяції якого репродуктивно ізольовані за рахунок різних термінів розмноження. Можна собі уявити дивергенцію популяцій комах, спеціалізованих на харчуванні різними видами рослин і т.д.

До Симпатричні відносять видоутворення у рослин, пов’язане з поліплоїдизація. Так, виникли тетраплоїдні форми будуть репродуктивно ізольовані від вихідних диплоїдних рослин, тому що гібриди між ними – Триплоїд, стерильні через порушення, що виникають в мейозі. Таким чином, предком нового виду може бути єдина особина, а сам процес появи нового виду обмежений одним поколінням. Таке видоутворення називають раптовим (або миттєвим).

Зазвичай же еволюціонує популяція в цілому. Процес поширення мутацій в популяції займає багато поколінь. Крім того, кожна знову виникла мутація зазвичай привносить лише невеликі зміни в фенотип. Потрібен тривалий час, перш ніж в результаті накопичення мутацій виникла репродуктивна ізоляція. Це поступове видоутворення. Судячи з палеонтологічними даними, наявними для ряду ссавців (від полівок до зубрів), воно займає від 5 до 300 тисяч років.

Освіта двох і більше нових видів на основі розбіжності (дивергенції) популяцій початкового вигляду – не єдиний шлях видоутворення. Якщо вид представлений однією популяцією або між популяціями зберігається інтенсивний генетичний обмін, то такий вид буде еволюціонувати як єдине ціле. У разі говорять про філетична видоутворенні. Воно не супроводжується збільшенням числа видів. Відомі приклади дивного сталості видів. В даний час знаходять “живі копалини” – види, що існують без явних морфологічних змін десятки і сотні мільйонів років (з рослин – голонасінна гінгко, з тварин – кистеперая риба латимерія, плазун гаттерия).

Посилання на основну публікацію