1. Моя освіта – реферати, конспекти, доповіді
  2. Біологія
  3. Методологія і методи науки

Методологія і методи науки

Методологія науки – вчення про взаємодію і застосування методів досягнення істини в науковому пізнанні та зведення знань у єдину систему. В методології виділяють кілька рівнів: всезагальний або світоглядно-філософський, загальнонауковий, конкретно-науковий та практичний. Кожному з них притаманні способи і ступінь узагальнення пізнаної дійсності. Зокрема, до загальнонаукового рівня методології науки належать логічні методи абстракції (узагальнення, визначення, ототожнення, аналізу, діагнозу, синтезу, аналогії), а також найзагальніші формиумовиснов-ків(індукція та дедукція), найзагальніші методи наукового пізнання: вимірювання, досліду, ідеалізації, експерименту, спостереження, систематизації, аксіоматизації та ін.), а також принципи (ергодичності, самоорганізації, синергізму).

Конкретно-науковий рівень методології науки ґрунтується на методах, принципах і процедурах досліджень, які застосовують в окремих галузях наукових знань, тобто в окремих наукових дисциплінах. Ці методи, принципи і процедури перманентно змінюються і доповнюються досконалішими й актуальнішими. Методи, які застосовуються у природничій географії, за В. Пащенком (2000) класифікують так:

  • • емпіричні, теоретичні, методологічні;
  • • польові й камеральні;
  • • пасивні (спостереження, виміри) й активні (експерименти, моделі);
  • • власне природничо-географічні (емпіричні, теоретичні);
  • • інтегративні фізико-географічні (районування);
  • • галузеві природно-географічні (біогеографічні);
  • • загальногеографічні (картографічні, геоінформаційні);
  • • негеографічні (фізичні, хімічні, біологічні, математичні, історичні).

Окрім них, кожна наука має ще один або кілька специфічних, які найбільшою мірою застосовує в своїх дослідженнях. У біогеографії такими методами є ареалогічний, біогеографічного районування та визначення біопродуктивності угруповань. За допомогою цих та інших методів біогеографія сформувалася як окрема наукова дисципліна.

До атрибутів науки належать також суб ‘єкти наукового дослідження: окремі дослідники, колективи тематичних досліджень і наукові школи. Саме суб’єкт (суб’єкти) організовує й реалізовує дослідження, тобто визначає конкретний об’єкт і предмет, методологію і методи, форму подання одержаних результатів тощо. Якщо теоретичні вихідні (принципи, аксіоми, постулати), фактичний матеріал і алгоритм його узагальнення відповідають загальновизнаним вимогам, то результати такого дослідження будуть об’єктивними. Передумовою об’єктивності результатів дослідження є також дотримання певних вимог стосовно суб’єкта дослідження. Найважливіші з них такі:

• дослідник повинен володіти природничо-географічними та біологічними знаннями про об’єкти дослідження, вмінням їх спостерігати та експериментувати;

• важливою складовою дослідника є теоретична і методологічна підготовленість, здатність до критичного наукового сприйняття, незалежного мислення, наукового узагальнення;

• широка обізнаність із суміжними науками та їхніми науковими досягненнями.

Глибоке розуміння атрибутів біогеографії є першим кроком до оволодіння теорією і практикою цієї науки. Наступним кроком цього процесу є засвоєння і правильне трактування основних понять біогеографії.

ПОДІЛИТИСЯ: